Statoil posisjonert for langsiktig vekst 

juni 20, 2011, 13:00 CEST
Bilde


Med en ledende posisjon på en revitalisert norsk sokkel og en førsteklasses prosjektportefølje, er Statoil posisjonert for å levere god avkastning for selskapets aksjonærer.

Statoil markerer i dag 10-årsjubileet for børsnoteringen av selskapet og presenterer samtidig utsikter for årene framover på en kapitalmarkedsdag i New York.

Bilde

Konsernsjef Helge Lund.

- Vi har gjort betydelig framgang strategisk og vist evne til å skape konkurransedyktig avkastning for våre aksjonærer siden børsnoteringen i 2001. Med en sterk prosjektportefølje og evne til å utnytte selskapets konkurransemessige fortrinn, vil vi videreføre utviklingen, sier Statoils konsernsjef Helge Lund.

- Olje- og gassindustrien har endret seg betydelig siden 2001. I dag presenterer vi en strategi som svarer på disse endringene og viser hvordan vi møter dem til beste for selskapet og våre aksjonærer, tilføyer Lund.

Statoils produksjon har hatt en årlig vekstrate (CAGR) på 3 % de siste ti årene, når Hydro-fusjonen holdes utenfor. Produksjonsveksten forventes å fortsette på samme nivå det neste tiåret og gi en produksjon på over 2,5 millioner fat oljeekvivalenter per dag i 2020. 

  • En første bølge av nye prosjekter vil gi en opptrapping av produksjonen i 2012, og en CAGR på omkring 3 % i perioden 2010-2012.
  • Andre bølge av prosjekter vil gi ytterligere produksjonsvekst fra 2014 med en CAGR på 2-3 % i perioden 2012-2016. Produksjonen i 2013 forventes å ligge på omkring 2012-nivå.
  • En tredje bølge prosjekter forventes å gi en CAGR på 3-4 % fra 2016 til 2020, og øke produksjonen til over 2,5 millioner fat per dag i 2020.

Dette gir en vekst på omkring 3 % for perioden fra 2010 til 2020 basert på et sterkt ressursgrunnlag og en portefølje med førsteklasses prosjekter. I 2020 forventes produksjonen på norsk sokkel å ligge på over 1,4 millioner fat per dag, mens den internasjonale porteføljen forventes å produsere over 1,1 millioner fat per dag.

- Norsk sokkel har et betydelig potensial og gir fortsatt svært gode muligheter for langsiktig verdiskapning i et gunstig investeringsklima. Norsk sokkel er et attraktivt og internasjonalt konkurransedyktig område for framtidig olje- og gassproduksjon, sier Helge Lund.

For å realisere prosjektporteføljen økte Statoil investeringsnivået for 2011 til 16 milliarder dollar, og selskapet forventer at investeringene i 2012 vil ligge på samme nivå.

- Fram mot 2020 er ambisjonen å etablere materielle posisjoner i 3-5 offshore områder internasjonalt. I tillegg vil vi styrke vår posisjon innen skifergass og skiferolje. Dette gir et betydelig ressurspotensial, og gjennom leting, forretningsutvikling og vår evne til å bruke teknologi, vil vi øke verdiskapningen videre fra dagens nivå, sier Lund.

De internasjonale offshoreområdene inkluderer Mexico-golfen, Brasil, Angola, det kaspiske hav og arktiske strøk.

Statoil kunngjør i dag funn i begge sidesteg på Peregrino Sør-brønnen ved det nyåpnede Peregrino-feltet utenfor kysten av Brasil. Anslagene for utvinnbare volumer i Peregrino Sør er på mellom 150 og 300 millioner fat oljeekvivalenter. Funnet gjør en fase II-utbygging, av det Statoil-opererte Peregrino-feltet, betydelig mer realistisk.

Statoil bekrefter videre en økning i forventede volumer fra Skrugard-funnet i Barentshavet. Volumene anslås nå til omkring 250 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter, med et betydelig oppsidepotensial i lisensen. Skrugard-brønnen har også økt Statoils forståelse av andre prospekter i området.
- Resultatene den senere tid viser at vi lykkes med vår letestrategi. Dette bekrefter at vår kompetanse og erfaring gir grunnlag for å følge en strategi der vi satser på omfattende tilgang til nye leteområder og prioritering av letemuligheter med stort potensial, sier Helge Lund.

Statoil forventer å bore 20 – 25 brønner med stort potensial i årene 2011 – 2013.

Teknologiorientert oppstrømsstrategi

Statoil har de senere år strømlinjeformet virksomheten og styrket posisjonen som et teknologifokusert oppstrømsselskap. Samtidig som Statoil har bygget en ledende posisjon på norsk sokkel, har selskapet tatt posisjoner i en rekke av verdens mest lovende områder og etablert en attraktiv ressursbase. Selskapet har mer enn femdoblet produksjonen utenfor norsk sokkel siden børsnoteringen. Kjernekompetanse og innovativ bruk av teknologi sammen med erfaring fra gjennomføring av komplekse feltutviklingsprosjekter til havs og på land, posisjonerer Statoil som global operatør og partner.

Statoils langsiktige strategi har seks byggesteiner. For det første revitaliserer og utvider Statoil horisonten på norsk sokkel med produksjon og utvinning av fat med høy verdi. Norsk sokkel gir selskapet høy kontantstrøm, og mange kvalitetsprosjekter som danner grunnlag for selskapets videre vekst. For det andre benytter Statoil sin ledende gassposisjon til verdiskapning i et sterkt og voksende marked. For det tredje utnytter selskapet sin posisjon innen komplekse offshore-prosjekter, og bygger viktige posisjoner i 3-5 områder internasjonalt. For det fjerde fortsetter selskapet å styrke sin ressursbase gjennom en letevirksomhet som allerede har gitt gode resultater. For det femte trapper Statoil opp selskapets satsning på ukonvensjonelle ressurser som skifergass og -olje, og vil styrke resultatene innen dette feltet basert på tidlig tilgang og bruk av teknologisk kjernekompetanse. Endelig vil selskapet styrke verdiskapningen og avkastning til aksjonærene gjennom fortsatt aktiv porteføljeforvaltning.

Satsingen på fornybar energi, med hovedvekt på offshore vind fortsetter, og Statoil har tatt viktige posisjoner i Sheringham Shoal og Doggerbank-prosjektene i Storbritannia.

En ny industriell horisont i Norge

Norsk sokkel har tre langsiktige produksjonsområder – Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Skrugard-funnet gir fornyet optimisme for hele Barentshavet. Funnet bekrefter også det langsiktige perspektivet på norsk sokkel, som fortsatt gir en rekke muligheter fra produserende felt og gjennom tilgang til nye områder. Delelinjeavtalen mellom Norge og Russland og signaler fra norske myndigheter om rask tilgang til nye områder i Barentshavet forsterker de positive utsiktene.

Statoil vil maksimere verdien fra Nordsjøen gjennom driftsmessig forbedring, økt utvinningsgrad og utbygging av satellittfelt. Utbyggingen av nye felt, som Valemon, Gudrun og Dagny/Ermintrude, representerer betydelige forretningsmuligheter. I Norskehavet vil selskapet gjennomføre hurtigutbygginger og se på ytterligere vekstmuligheter, inkludert åpning av de ressursrike områdene i Nordland VI og VII.

Verdskapning fra gass

Ressursgrunnlaget for naturgass er stort og gass er det mest kostnadseffektive og reneste av fossile brensler. Spesielt innen produksjon av elektrisitet fremstår gass som svært attraktiv. Gass er konkurransedyktig i forhold til kull, kjernekraft og fornybar energi, hvilket muliggjør høyere gasspriser fremover. Økende etterspørsel etter gass i Asia vil også påvirke prisene i Europa gjennom salg av LNG. Statoil er godt posisjonert for å ta del i den forventede veksten i gassmarkedene.

De positive prognosene for gass, og mulighetene for økt verdiskapning i voksende markeder globalt, omfatter konvensjonelle så vel som ukonvensjonelle ressurser. I Nord Amerika er planen å bygge på de etablerte posisjonene i Marcellus og Eagle Ford, for å etablere selskapet som operatør samt å vokse videre.

kontaktpersoner
Investor relations:
Hilde Merete Nafstad, direktør, IR
Mobil: +47 957 83 911
Presse:
Jannik Lindbæk jr, informasjonsdirektør, media relations
Mobil: +47 977 55 622