Bedrer rutiner for drift og vedlikehold

september 15, 2011, 12:57 CEST
Bilde

Områdedirektør Jannicke Nilsson i Nordsjøen Vest.

– Vi vil alltid ha noe utestående vedlikehold, men i likhet med Petroleumstilsynet var vi ikke fornøyd med omfanget. Vi har derfor gjennom året jobbet for å redusere antall utestående oppgaver, sier områdedirektør Jannicke Nilsson i Nordsjøen Vest.

Trapper opp vedlikeholdet

I sommer satte Statoil ned en arbeidsgruppe etter at Petroleumstilsynet (Ptil) påpekte
sju avvik og to forbedringspunkter etter tilsyn på Oseberg feltsenter og plattformene Brage, Heimdal og Grane.

– Arbeidsgruppen som har vurdert det utestående vedlikeholdet har foreslått flere tiltak for å lukke avvikene og forbedre vedlikeholdet, sier Nilsson.

Bilde

Vedlikeholdsarbeid på Oseberg feltsenter. (Foto: Harald Pettersen)

Blant tiltakene er å utarbeide bedre måter å beregne nåværende og framtidig behov for vedlikehold.

Arbeidsprosessene som gjelder vedlikehold og risikostyring skal forbedres, og arbeidet med å redusere mengden utestående vedlikehold trappes opp.

Selskapet har bygget opp et fagmiljø rundt vedlikeholdsstyring som jobber kontinuerlig med analyser, forbedringsarbeid og kompetanseheving i organisasjonen. 

Bedrer kompetansen på drift av fleksible stigerør

Statoil har ferdigstilt den interne granskningsrapporten etter stigerørshendelsene på feltene Visund og Njord. Tidligere i uken er vårt svar på de forhold som Petroelumstilsynet påpeker i sin granskningsrapport oversendt myndighetene.

– Gasslekkasjene på Visund og Njord skjedde da det oppsto punktering av trykklaget i 3-lags Coflon stigerør på installasjonene. Granskningen konkluderer med at punkteringene på stigerørene under hendelsene 9. og 24. april ikke kunne medføre en avriving av selve stigerøret og eskalering til en storulykke, sier Jannicke Nilsson.

Statoil og Ptil finner de samme utløsende og bakenforliggende årsaker til hendelsene. I hovedsak dreier dette seg om hvordan vi har organisert ivaretakelsen av fleksible stigerør, mangler ved styrende dokumentasjon, samt behov for ytterligere opplæring.

– I granskningsrapporten og vårt svar til Ptil lister vi flere konkrete tiltak som allerede er iverksatt etter hendelsene, samt hvilke tiltak vi vurderer gjennomført på litt lengre sikt. Tiltakene er begrunnet i både egne erfaringer gjort under hendelsene, Petroleumstilsynets funn og kunnskap fremkommet gjennom arbeidet med sakskomplekset, som har pågått siden vinteren 2011, sier Nilsson.