Resultat for 4. kvartal og foreløpig årsresultat for 2011 

februar 8, 2012, 07:29 CET
Bilde

(Foto: Harald Pettersen/Statoil)


Driftsresultatet for 2011 var på 211,8 milliarder kroner, sammenlignet med 137,3 milliarder kroner i 2010.

– Statoil leverte et rekordhøyt økonomisk resultat, forbedret sikkerheten ytterligere og tok viktige strategiske skritt i 2011, sier Statoils konsernsjef Helge Lund.

Produksjonen for 2011 var i tråd med forventningene. Statoil fullførte 41 letebrønner i 2011 og 22 av disse er funn. 

– Vi har oppnådd sterke leteresultater i 2011, og har økt Statoils ressursbase med mer enn 1 milliard fat. Dette er funn med høyt potensiale i en moden oljeprovins som Nordsjøen og i Barentshavet, og bekrefter potensialet til norsk sokkel, sier Lund.

Statoil oppnådde en reserveerstatningsrate (RRR) på 1,17 i 2011, hvorav den organiske RRR var på over 1,0. RRR for olje separat var på 1,45 inkludert effektene av salg og oppkjøp. 

– Vi har i senere år systematisk styrket vår ressursbase. Vår nåværende ressursbase støtter opp under en fortsatt sterk reserveerstatning i årene framover, sier Lund.

Frekvensen for alvorlige hendelser (SIF) gikk ned fra 1,4 i fjerde kvartal 2010 til 0,9 i fjerde kvartal 2011. For året som helhet ble SIF redusert fra 1,3 i 2010 til 0,9 i 2011. (*1)

Egenproduksjon var på 1,975 millioner foe per dag i fjerde kvartal 2011, sammenlignet med 1,945 millioner foe per dag i fjerde kvartal 2010.

Samlet egenproduksjon var 1,850 millioner foe per dag i 2011, sammenlignet med 1,888 millioner foe per dag i 2010.

Statoil har i 2011 hatt både sterk kontantstrøm fra driften og betydelige inntekter fra strategiske porteføljejusteringer.

Porteføljejusteringer i 2011 omfatter sluttføring av nedsalg i Peregrino-feltet og oljesandprosjektet Kai Kos Dehseh, salg av eierandeler i Gassled, salgsavtale med Centrica vedrørende eierandeler på norsk sokkel, samt oppkjøpet av Brigham Exploration Company. 

– Gjennom utvikling av Statoils prosjektportefølje og de sterke leteresultatene, har Statoil styrket sin posisjon både på norsk sokkel og internasjonalt, sier Lund.

(*1) Segmentet Statoil Fuel & Retail ikke medregnet.

Resultat for 4. kvartal og året 2011

Driftsresultatet i fjerde kvartal 2011 var på 60,7 milliarder kroner, sammenlignet med 42,8 milliarder kroner i fjerde kvartal 2010. Økningen skyldtes hovedsakelig høyere priser for væsker og gass, og en gevinst ved salg av eierandeler, hovedsakelig i Gassled, på 8,5 milliarder kroner. Lavere salgsvolumer både for væsker og gass, samt økte driftsutgifter motvirket delvis økningen i driftsresultatet.

Justert driftsresultat i fjerde kvartal 2011var på 45,9 milliarder kroner, sammenlignet med 40,8 milliarder kroner i fjerde kvartal 2010. Justert driftsresultat etter skatt i fjerde kvartal 2011 var på 14,5 milliarder kroner, en økning fra 11,0 milliarder kroner i fjerde kvartal 2010. Den effektive justerte skattesatsen var på 68,4 % og 73,0 % i henholdsvis fjerde kvartal 2011 og 2010.

Resultatet i fjerde kvartal 2011 var på 25,5 milliarder kroner, sammenlignet med 9,7 milliarder kroner i samme periode i 2010. Den betydelige økningen skyldtes hovedsakelig høyere driftsresultat og lavere tap på netto finansposter, noe som delvis ble motvirket av økt skattekostnad. Skatteprosenten for kvartalet var på 57,7 %. Statoil betalte 112,6 milliarder kroner i skatt i 2011, sammenlignet med 92,3 milliarder kroner i 2010.

Styret foreslår et utbytte på 6,50 kroner per aksje for 2011. Til sammenligning var utbyttet på 6,25 kroner per aksje for 2010. Utviklingen er i samsvar med retningslinjene for utbetaling av utbytte.

Utsikter for året og strategioppdatering

Organiske investeringer for 2012 (eksklusiv oppkjøp og leiefinansiering) anslås til omkring 17 milliarder USD, medregnet kostnader knyttet til våre nye eiendeler fra det nylig gjennomførte oppkjøpet av Brigham Exploration Company.

Statoil vil fortsette utviklingen av den store porteføljen av leteandeler og forventer å ferdigstille omkring 40 brønner i 2012. Samlet aktivitetsnivå for letevirksomheten vil tilsvare nivået i 2011 på rundt 3 milliarder amerikanske dollar, eksklusiv signaturbonuser.

Statoil har som ambisjon at produksjonsenhetskostnaden fortsatt skal ligge i øvre kvartil blant sammenlignbare selskaper.

Egenproduksjonen for 2012 anslås å vokse med en årlig vekstrate (CAGR) på omkring 3 % i forhold til faktisk egenproduksjon i 2010. Utsatt gassproduksjon som følge av verdioptimalisering, kundenes gassuttak, tidspunkt for når ny kapasitet settes i drift, samt driftsregularitet utgjør de viktigste risikoelementene knyttet til produksjonsanslagene.

For perioden etter 2012 har Statoil ambisjon om å oppnå en egenproduksjon på over 2,5 millioner fat oljeekvivalenter i 2020.

Viktige hendelser siden tredje kvartal 2011

  • Vellykket forretningsutvikling, understreket av Statoils kjøp av Brigham Exploration Company i desember. Dette posisjonerer Statoil for stegvis oppbygging som operatør for eiendeler på land i USA.
  • Optimalisering av porteføljen gjennom salg av eierandeler i Gassled, godkjent av Olje- og Energidepartementet (OED), og salg av eierandeler i tre felt som ledd i videre strømlinjeforming av porteføljen på norsk sokkel gjennom salgsavtalen med Centrica.
  • Internasjonal vekst, ved at Statoil ble tildelt operatøransvar for pre-salt-blokkene 38 og 39 og en partnerposisjon i blokk 22, 25 og 40 i Kwanza-bassenget i Angola.
  • Ytterligere styrking av ressursene ved at avgrensningsbrønnen Espevær økte volumanslagene i det tidligere Aldous-, nå Johan Sverdrup-funnet

 

Kontaktpersoner:

Investor relations
Hilde Merete Nafstad, direktør IR, +47 957 83 911 (mobil)
Morten Sven Johannessen, direktør, US IR, + 1 203 570 2524 (mobil)

Presse
Jannik Lindbæk jr., informasjonsdirektør, +47 977 55 622 (mobil)