Skip to Content
no

Statoil venter vekst i energietterspørselen mot 2040

juni 21, 2012, 11:33 CEST

Prognosen viser betydelig økning i energieffektiviteten, men energietterspørselen ventes likevel å øke med mer enn 40 prosent mot 2040. Fossile brennstoff utgjør brorparten av veksten, mens enda raskere vekst ventes for atomkraft og fornybar energi, noe som reflekterer en stadig grønnere energimiks.

Bilde

Sleipner-feltet i Nordsjøen. (Foto: Kjetil Alsvik)

Statoil understreker usikkerheten forbundet med enhver langsiktig prognose, men peker på sammenhengen mellom energi og økonomisk vekst.

- Våre estimater indikerer at den globale veksten vil fortsette med gjennomsnittlig 2,8 prosent per år de neste tre tiårene. Dette er nær gjennomsnittet for de foregående 30 årene, selv om vi venter en gradvis reduksjon i veksten mot 2040, sier Statoils sjeføkonom Klaus Mohn.

Ifølge selskapet vil veksten i den globale energietterspørselen bli betydelig lavere enn den økonomiske veksten, med en gjennomsnittlig økning på bare 1,1 prosent (fra 13 mrd toe i 2010 til 18 mrd toe i 2040).

- Etterspørselen vil øke for alle typer energi. Samtidig venter vi fortsatt økning i energieffektiviteten. Dette vil gi en reduksjon på 40 prosent av energiforbruk per krone av verdens brutto nasjonalprodukt, sier Mohn.

Gass som et drivstoff for fremtiden

Verdens etterspørsel etter olje ventes å nå et platå innen 2030: - Etter jevn årlig vekst rundt 1 million fat per dag ventes oljeetterspørselen å reduseres noe i 2020-årene, før den flater ut i overkant av 100 millioner fat per dag rundt 2030, sier sjefsanalytiker Eirik Wærness.

Dette følger av svakere økonomisk vekst, økt energieffektivitet og ytterligere utbredelse av elektrisitet og gass.

Bilde

Statoils sjeføkonom Klaus Mohn.

Gass sees som et drivstoff for fremtiden: - Verdens etterspørsel etter gass ventes å øke med 60 prosent innen 2040. Driverne er betydelige nye tilgjengelige ressurser til moderat kost, samt miljø- og klimapolitikken, sier Wærness. Gass er det reneste fossile brennstoffet, og Statoil tror gass vil utgjøre en betydelig og kostnadseffektiv måte å møte utfordringen med global oppvarming.

Totalt sett vil andelen fossile brennstoff av den totale globale energimiksen falle fra 81 prosent i 2010 til 73 prosent i 2040:

- I OECD-Europa vil fornybar energi fordobles mot 2040, og bli den nest viktigste energikilden med en andel på 24 prosent av energimiksen, sier Wærness.

Denne utviklingen drives av miljø- og klimapolitikk, energisikkerhet samt utvikling i pris og kostnader.

Politikk kan gi grønnere utvikling

- Reduksjon i globale CO2-utslipp er mulig hvis myndighetene kan bli enige om tilstrekkelig tøffe koordinerte politiske tiltak, sier Wærness.

Globale CO2-utslipp økte med et årlig gjennomsnittlig på 1,8 prosent fra 1990 til 2009, til totalt rundt 30 milliarder tonn per år i 2009.

Bilde

Sjefsanalytiker Eirik Wærness

- Gitt prognosene for økonomisk vekst, dagens utvikling i energi- og klimapolitikken og langsiktigheten til energiforbrukende kapitalutstyr, ventes energirelaterte CO2-utslipp å fortsette økningen frem mot rundt 2030. Fra 2030 venter vi likevel at lavere energietterspørselsvekst, økt andel av fornybar energi og effekten fra karbonfangst og lagring vil bidra til lavere utslipp i årene fremover, sier Wærness.

Presenterer alternative scenarier

Prognosen inkluderer også to alternativer til hovedscenariet, basert på ulike kombinasjoner av økonomisk vekst, energieffektivitet, energimiks og politikk. Disse representerer mulige, men mindre sannsynlige alternativer.

Ett scenario karakteriseres av høyere vekst og energietterspørsel, høyere energieffektivitet og noe tøffere klimapolitikk, mens det andre er basert på lavere vekst, lavere energietterspørsel og lavere energieffektivitet.

Downloads