Skip to content

Statoil vedtar forelegg for mangelfull listeføring

august 6, 2012, 15:00 CEST
Bruddene er knyttet til manglende etterlevelse av formelle krav som å ikke føre dato, klokkeslett eller riktig klokkeslett for når et antall personer fikk tilgang til innsideinformasjon, ikke informere alle personer om de plikter som er knyttet til å holde innsideinformasjon og ikke angi årsak til at de hadde tilgang til slik informasjon. I tillegg ble to primærinnsidere i selskapet ikke inkludert på listen over innsidere.

Økokrim har bekreftet at de ikke mistenker at noen har handlet på eller misbrukt informasjon fra Statoil før børsmeldingen den 16. august 2011.

Statoil har samarbeidet aktivt med Økokrim for å løse denne saken.

Statoil tar håndtering av innsideinformasjon svært alvorlig, og opprettholdt en kontinuerlig oversikt over personer med tilgang til informasjon før kunngjøringen den 16. august 2011. Statoil har klare rutiner og prosesser for å sikre samsvar med kravene i verdipapirhandelloven. Dessverre ble noen av disse prosedyrene ikke tilstrekkelig fulgt i dette tilfellet.

Etter denne hendelsen har Statoil iverksatt en rekke tiltak, inkludert en ytterligere styrking av våre prosedyrer og kvalitetssikringen av innsidelister.