Skip to Content
no

Hyme produserer

februar 25, 2013, 11:24 CET
Bilde 
Hymefeltet er bygd ut med en undervannsinstallasjon som er knyttet opp mot eksisterende infrastruktur på Njord A-plattformen.


- Vi har startet opp produksjonen en måned tidligere enn det vi så for oss da vi leverte plan for utbygging og drift (PUD). Dette gir en prosjektgjennomføringstid fra beslutning om Njord A som tilkoblingsplattform til oppstart på litt over to år. Det er vi godt fornøyde med, sier Halfdan Knudsen, leder for hurtigutbyggingsporteføljen som går under betegnelsen «Fast-track» i Utvikling og produksjon Norge (UPN).

Bilde

Halfdan Knudsen, leder for hurtigutbyggingsporteføljen på norsk sokkel i Statoil.

(Foto: Harald Pettersen)

«Fast-track»-prosjektene består av funn gjort i nærheten av eksisterende felt i produksjon, der ambisjonen på sikt er å kunne gå fra funn til produksjon innen 30 måneder.

- I rute
- Vi har nå gjort oss gode erfaringer som styrker oss i troen på å nå vår ambisjon for denne type felt i vår portefølje. Vi er i rute og vi er innenfor budsjettrammene, for Hyme og de øvrige prosjektene. Suksesskriteriene er god styring av porteføljen og godt samarbeid på tvers av forretningsområdene, sier Knudsen.

Hyme-feltet ble funnet på Haltenbanken i juni 2009, 19 kilometer nordøst for Njord A plattformen. Det er knyttet opp mot eksisterende infrastruktur på Njord A. Hyme øker levetiden til Njord-feltet fra 2015 til 2020. Det vil bli bygget ut med en produksjonsbrønn og en vanninjeksjonsbrønn via en havbunnsramme med fire brønnslisser. Installering av fem nye stigerør og ombygginger på Njord A for å kunne ta imot produksjonen fra Hyme er også utført som en del av prosjektet. De samlede investeringene utgjør om lag 4,5 milliarder kroner.

- Denne utbyggingen vil revitalisere hele området, og åpne for muligheter for ytterligere funn og kopling til Njord, noe som vil kunne øke levetiden til Njord utover 2020, sier Knudsen,

Økte volumer
På grunn av høy reservoarkompleksitet er det valgt en avansert brønnløsning for Hyme, som innebærer bruk av en såkalt flergrensbrønn, eller mulitlateral brønn, for å få til optimal drenering av reservoaret.

Bilde

Kjetel Digre, direktør for fast-track og subsea prosjektporteføljen innen Statoils teknologiområde. (Foto: Øyvind Hagen)

- Med valgte optimaliserte dreneringsløsning er beregnede utvinnbare volumer fra Hyme økt med ca. 17 prosent i forhold til det som lå til grunn for beslutning ved innlevering av PUD. I henhold til siste estimat inneholder Hyme ca 30 millioner fat oljeekvivalenter i utvinnbare reserver. Med en forventet levetid på Njord utover 2020 vil dette kunne gi ytterligere økte volumer. Vi har lykkes å levere nok et fast-track prosjekt før plan, under budsjett og med god kvalitet. Et godt samarbeid med våre partnere og leverandører har vært en viktig forutsetning for en vellykket gjennomføring, sier Kjetel Digre, direktør for fast-track og subsea prosjektporteføljen i Teknologi, prosjekter og boring (TPD).

- Hyme har bidratt med gode synergier knyttet til oppgradering av Njord A-plattformen og til Njord lavtrykksproduksjonsprosjektet som har pågått i 2012. Den omfattende aktiviteten på Njord har vært gjennomført parallelt med ombygginger for Hyme. Det var mulig gjennom bruk av flotell oppankret på Njord høsten 2012 og som bidro til nødvendig kapasitet for å utføre alt arbeidet, sier Knudsen.

FAKTA OM HYME
• Funnet: Juni 2009
• Produksjonsstart: 25. februar 2013
• PUD godkjent: 24. juni 2011. 
• Lokasjon: Haltenbanken i Norskehavet
• Volumer: ca 30 millioner fat oljeekvivalenter. Hovedsakelig olje, og noe gass. 
• Vanndybde: 250 meter
• Partnere: Core Energy: 17,5%, VNG: 2,5%, Faroe Petroleum: 7,5%, E.ON E&P: 17,5%, GDF Suez: 20%, Statoil: 35%