Skip to content

Stjerne har startet produksjon

mars 25, 2013, 10:37 CET
Bilde

Oseberg Sør-plattformen i Nordsjøen. (Foto: Øyvind Hagen)

– Dette er et godt eksempel på at vi kan gjøre mindre funn lønnsomme. Prosjektet har gått etter planen til tross for en forsinket borestart som følge av bytte av borerigg. Vi byttet til Songa Delta som imidlertid førte til at boring og komplettering kunne gjennomføres raskere enn opprinnelig planlagt.

– I fast-track ser vi alltid etter muligheter, sier Halfdan Knudsen, leder for hurtigutbyggingsporteføljen som går under betegnelsen Fast-track i Utvikling og produksjon Norge (UPN).

Bilde

Halfdan Knudsen, leder for hurtigutbyggingsporteføljen Fast-track i UPN.

Fast-track prosjektene består av oppkobling av feltnære funn til eksisterende infrastruktur.

Gjennomføringstiden for Stjerne-prosjektet har vært 39 måneder etter at det ble en del av Statoils fast-track portefølje.

Statoils ambisjon er å kutte denne tiden til et snitt på 30 måneder for nye fast-track prosjekter når erfaringene fra de første prosjektene er på plass.

Stjerne ble funnet i 2009. Feltet har en havbunnsramme med fire brønner. To brønner skal produsere olje og gass, mens de to andre skal injisere vann i reservoaret som trykkstøtte. Så langt er én av brønnene boret.

Under budsjettet

- Prosjektets økonomi ser ut til å bli enda bedre enn vi forventet. Vi ligger mer enn 500 millioner kroner under det som ble forutsatt under investeringsbeslutningen, sier Knudsen.

Bilde

Terje Gunnar Hauge, Produksjonsdirektør for Oseberg.

Utvinnbare reserver viser en økning basert på resultatene fra den første brønnen, og er nå beregnet til 49,2 millioner fat oljeekvivalenter.  

Oljen utgjør 20,7 mboe, gassen 24,1 mboe og i tillegg fører prosjektet til 4,4 mboe i økt utvinning fra Oseberg Omega Nord-reservoaret. Totalt produksjonsvolum er ihht PUD beregnet til 7.800 boe per dag.

- Stjerne-prosjektet er viktig for Oseberg Sør og den totale produksjonen for Oseberg på kort og lang sikt.
 Jeg vil berømme prosjektorganisasjonen, leverandører og Statoils organisasjon på Oseberg som virkelig har stått på og gjort det de kan for å ferdigstille Stjerne. Dette samarbeidet er avgjørende for å levere raskere enn det som har vært vanlig, sier Terje Gunnar Hauge, produksjonsdirektør for Oseberg.

Bilde

Kjetel Digre, direktør for fast-track og subsea prosjektporteføljen i TPD.

Sikkerhet først

Det har vært mye aktivitet på Oseberg Sør, og produksjonsboringen ble nedstengt en periode, blant annet for å legge til rette for sammenkobling med Stjerne.

- Vi hadde høye ambisjoner, og har jobbet for at dette arbeidet skulle ha minst mulig innvirkning på andre operasjoner. Samtidig vil alltid vår høyeste prioritet være at arbeidet ikke skal gå på bekostning av sikker drift, og derfor har vi tatt de hensynene som har vært nødvendige, sier Knudsen.

- Vi har nå lykkes i å levere nok et Fast-track prosjekt på plan, godt innenfor budsjett og med god kvalitet, sier Kjetel Digre, direktør for fast-track og subsea prosjektporteføljen i Teknologi, prosjekter og boring (TPD.  

- Vi har gjennomført over 100.000 offshoretimer på Oseberg Sør uten alvorlige hendelser, og med et kostnadsnivå som gjør oss konkurransedyktig på verdensbasis. Det har heller ikke vært endringer i prosjektet siden konseptfasen noe som har realisert en stor besparelse for Statoil og lisenstakerne. Dette beviser at vi er på rett spor med fast-Frack og standardiserings-tankegangen, sier Digre.