Skip to content

Rapport om makro- og markedsutsikter fram mot 2040

juni 14, 2013, 11:00 CEST
  • Den økonomiske utviklingen vil fortsette å drive etterspørselen etter energi

  • Økt etterspørsel ventes for alle typer energikilder – men det ventes også betydelig forbedring i den globale energieffektiviteten

  • Etterspørselen etter olje ventes å øke med rundt 15 millioner fat per dag innen 2040 til rundt 100 millioner fat per dag

  • Naturgass vil spille en stadig viktigere rolle, og bidra til reduksjon i karbonutslipp

  • Sterk vekst i ny fornybar energi – fra en markedsandel på 1 % til 8 % i 2040

  • CO2-utslippene er beregnet å øke fram til rundt 2030 – deretter falle fram mot 2040

Rapporten anslår at den globale energietterspørselen vil øke med 40 % innen 2040. Veksten vil hovedsakelig komme fra land utenfor OECD, hvor etterspørselen etter energi vil øke med mer enn 60 % innen 2040.

Økonomisk vekst drevet av tilgang på energi, globalisering av handel, bedre institusjonelle rammebetingelser og demokrati fører til at flere mennesker i vekstland får en gradvis og betydelig forbedring av levestandard og blir del av en global middelklasse.

− Økonomisk utvikling vil fortsatt drive etterspørselen etter energi, og energi er en forutsetning for økonomisk vekst, sier Statoils sjeføkonom Eirik Wærness.

Global økonomisk vekst er beregnet til 2,8 % i gjennomsnitt per år de neste tre tiårene. Dette er på linje med veksten de siste 20 årene. Nye vekstland ventes fortsatt å føre an, med en gjennomsnittlig årlig vekst på 4,5 % i land utenfor OECD, og 1,9 % i OECD. Statoil understreker usikkerheten forbundet med enhver langsiktig prognose.

Økt etterspørsel etter alle typer energi

Etterspørselen antas å øke for alle typer energi, men med betydelig variasjon, fra 0,5 % økning per år (olje) til 8,9 % (ny fornybar energi). Som et resultat av klima- og miljøpolitikk og kostnadsforbedringer, ventes det at ny fornybar energi vil øke sin markedsandel fra rundt 1 % til nesten 8 %. Fossile brensler vil fortsatt stå for 72,5 % av samlet etterspørsel etter primærenergi i 2040.

Etterspørselen etter olje vil øke mindre enn etterspørselen etter andre energityper, men vil likevel øke med 15 millioner fat per dag innen 2040 til rundt 100 millioner fat per dag. Rapporten forventer også at naturgass vil bli et stadig viktigere brennstoff de neste tiårene.

− Etter hvert som verdens største olje- og gassfelt modnes, skaper dette store utfordringer når det gjelder å stanse nedgangen i produksjon fra eksisterende felt og sette nye felt i produksjon, sier Wærness.

Den langsiktige trenden med forbedring av energieffektivitet, målt i energiforbruk per BNP-enhet, ventes å fortsette. På verdensbasis forventer Statoil en forbedring i energieffektiviteten på rundt 35 % sammenlignet med dagens nivå.

Nye oljetyper blir lønnsomme

Den samlede veksten i etterspørsel etter olje fra 2010 til 2040 er beregnet til 0,5 % per år, noe høyere enn i fjorårets prognose. Inntektsvekst og økning i privat transport i vekstlandene er de viktigste faktorene som bidrar til høyere etterspørsel etter olje. Utsiktene tilsier at de samlede forsyningene av væsker vil bli mindre avhengig av råolje og mer diversifisert.

Den teknologibaserte revolusjonen innen skifergass og en stadig forbedring i teknologien for oljesand betyr at det er flere "nye" typer olje – som olje fra tette bergarter, NGL fra skifergass og oljesand – som er blitt lønnsomme.

− Sammen med økende produksjon av biodrivstoff og gass-til-væske, vil "nye" typer olje spille en viktig rolle når det gjelder å erstatte mesteparten av dagens avtagende konvensjonelle råoljeproduksjon utenfor OPEC de neste tiårene, sier Wærness.

Oljeetterspørselen ventes å nå sitt høydepunkt rundt 2030. Veksten begrenses hovedsakelig av et relativt høyt prisnivå og konkurranse fra andre typer drivstoff, teknologiske endringer og effektivitetsforbedringer i transportsektoren.

Naturgass framtidens drivstoff

Grunnet god tilgjengelighet, stor fleksibilitet og miljøvennlige egenskaper sammenlignet med kull, vil naturgass bli et stadig viktigere drivstoff i årene som kommer. Etterspørselen etter naturgass ventes å øke raskere enn den samlede energietterspørselen, med i gjennomsnitt 1,6 % årlig fram mot 2040, noe som vil føre til en moderat økning i markedsandelen for gass.

Skifergassens forsyningspotensial overrasker stadig, både når det gjelder volum og marginalkostnad. Miljøpolitikk ventes også å bidra til å gjøre gass mer konkurransedyktig.

− Utviklingen vi nå ser i USA kan tjene som en påminnelse om at økt tilgang på ett fossilt brensel, gass, kan redusere etterspørselen etter et annet fossilt brensel, kull, noe som vil ha svært positiv effekt på karbonutslippene, sier Wærness.

Politikk kan gi grønnere energi

Med fortsatt vekst i verdensøkonomien, og uten enighet i den globale klimapolitikken eller snarlige teknologiske gjennombrudd, er CO2-utslippene ventet å øke fram til 2030, til tross for forventninger om gradvis strengere effektivitetsstandarder og regional klimapolitikk.

I siste del av prognoseperioden vil utslippene begynne å gå ned etter hvert som etterspørselen etter energi bremser opp, fornybar energi tar over en større bit av totalen, og karbonfangst og -lagring begynner å ha en effekt på utslippene.

Verdens energibehov øker, samtidig som klimagassutslippene må reduseres. Statoil vil bidra til å løse klimautfordringen sammen med de andre selskapene i bransjen vår.

− Vår viktigste oppgave er teknologiutvikling, og å gjøre investeringsbeslutninger som bidrar til å endre energisystemene i verden. Men myndighetene må etablere nødvendige rammebetingelser. De må skape rammeverk der det er lønnsomt å fatte de riktige beslutningene, sier Wærness.