Oseberg – 25 år og midtveis i livet

desember 13, 2013, 08:14 CET
Bilde 

25-åringen Oseberg har ingen planer om å gi seg. Oseberg-lisensen ser nå framover og planlegger videre produksjon fram mot 2040. (Foto: Harald Pettersen/Statoil)

– Oseberg-lisensen har investert over 45 milliarder kroner i feltet de siste ti årene. Fremragende undergrunnsarbeid og bruk av ny teknologi har bidratt til at vi har mer enn doblet de utvinnbare reservene i hovedreservoaret på Oseberg fra 1,1 til 2,6 milliarder fat olje, sier Kjetil Hove, områdedirektør for Drift Nordsjøen øst. 

Opprinnelig så en for seg at feltet skulle produsere fram til 2017. Ny boreteknologi og utstrakt bruk av gassinjeksjon har gjort det mulig å øke utvinningsgraden og den forventede levetiden på feltet.

I utbyggingsplanene til Oseberg-feltet i 1983 var reservene anslått til om lag en milliard fat olje. I dag er anslaget for de utvinnbare reservene i hovedreservoaret økt til 2,6 milliarder fat olje. Fram til i dag har feltet produsert 1,7 milliarder fat olje.

– Dette har gitt en enorm verdiskapning til eierne og samfunnet og det vil fortsette i mange år framover, sier Hove .

Når det nå planlegges en levetid mot 2040 gir dette store ringvirkninger både med hensyn til antall arbeidsplasser og for leverandørindustrien.

Bilde

Det er stadig høy aktivitet på Osebergs boredekk. (Foto: Harald Pettersen/Statoil)

Store oppgraderinger
De siste årene har boligkvarteret på A-plattformen vært gjennom en total renovering. Alle de 319 lugarene er bygd opp på nytt. Dessuten er også flere pauserom, kontrollrommet, laboratoriet og kjøkkenet skiftet ut.

Den mest omfattende oppgraderingen skjer derimot nå, på boreplattformen Oseberg B. Brønner skal både overhales og bores, så boreanlegget må være i god stand. I løpet av første halvdel av 2014 skal oppgraderingen av anlegget være komplett.

Oppgraderingen har foregått med installasjonen i full drift. Det har krevd mye folk og god planlegging.

Oseberglisensen har også gått til anskaffelse av en kategori J-rigg som skal sikre langsiktig riggkapasitet og reduserte borekostnader. Riggen skal brukes til både å bore flere brønner på eksisterende brønnrammer, brønner på nye feltutviklinger og til å bore letebrønner. Dette er et viktig tiltak for å øke utvinningen fra feltet.

Pris for økt utvinning
Utvinningsgraden for hovedreservoaret på Oseberg-feltet har nådd rekordhøye 69 prosent. På norsk sokkel har Statoil en gjennomsnittlig utvinningsgrad på 50 prosent.Gjennomsnittlig utvinningsgrad i resten av verden er 35 prosent.

I 2012 fikk Oseberg Oljedirektoratets IOR-pris (Increased Oil Recovery) for sitt arbeid med å øke utvinningen ved hjelp av gassinjeksjon på feltet. Samme år klarte man å erstatte det produserte volumet med nye reserver i området.

Oljedirektoratet anslår at gassinjeksjonen har gitt mer enn 400 millioner fat ekstra olje fra feltet enn en ville oppnådd ved bruk av vanninjeksjon alene. Det representerer større volumer enn et nytt Veslefrikk-felt.