Skip to Content
no

Resultat for fjerde kvartal 2013 

februar 7, 2014, 07:00 CET
Statoils (OSE:STL, NYSE:STO) driftsresultat for fjerde kvartal 2013 var 43,9 milliarder kroner. For året 2013 var driftsresultatet 155,5 milliarder kroner. 

Bilde

Sleipner-feltet


Under en kapitalmarkedsoppdatering i dag legger selskapet fram en plan for å redusere investeringskostnadene med mer enn 5 milliarder dollar for 2014-2016 sammenlignet med tidligere planer. Dette vil muliggjøre en positiv organisk fri kontantstrøm etter utbytte fra 2016. Statoil forventer å levere en gjennomsnittlig rebasert organisk produksjonsvekst i størrelsesorden 3 % i perioden 2013-16.

Justert driftsresultat for fjerde kvartal 2013 var 42,3 milliarder kroner, sammenlignet med 48,3 milliarder kroner i fjerde kvartal 2012. Det internasjonale resultatet i kvartalet var påvirket av en høyere gassandel, lavere realiserte priser og høyere avskrivningskostnader i den landbaserte amerikanske virksomheten. Justert driftsresultat for året som helhet var 163,1 milliarder kroner i 2013, sammenlignet med 193,2 milliarder kroner i 2012.  Resultatet er påvirket av nedsalg og redeterminering.

Resultatet i fjerde kvartal 2013 var 14,8 milliarder kroner, som er en økning på 14 % sammenlignet med 13,0 milliarder kroner i samme periode i 2012. Statoil leverte en egenproduksjon på 1,940 millioner foe per dag i 2013, sammenlignet med 2,004 millioner foe per dag i 2012. Nedgangen skyldes hovedsakelig nedsalg og redeterminering. Statoil økte sin årlige egenproduksjon utenfor Norge til rekordhøye 723 tusen foe per dag i 2013, som et resultat av oppstart og opptrapping av produksjonen på nye felt.

Bilde

Konsernsjef Helge Lund

- Driften vår var god, og vi leverte forbedret sikkerhet, produksjon som forventet, og sterk prosjektgjennomføring.  Våre leteresultater var sterke og vi økte ressursbasen vår betydelig, sier Statoils konsernsjef Helge Lund.

Statoil leverte de beste leteresultatene i olje- og gassindustrien i 2013, målt i konvensjonelle volumer, og gjorde verdens største oljefunn i fjor gjennom Bay du Nord-funnet utenfor kysten av Canada. Selskapet økte ressursbasen med 1,25 milliarder fat oljeekvivalenter fra leting i 2013.  I 2013 fullførte Statoil 59 letebrønner, hvorav 26 var funn.

Gjennom effektiv ressursforvaltning og modning av nye prosjekter oppnådde Statoil en reserveerstatningsrate (RRR) på 128 % i 2013. Organisk RRR var 147 %, det høyeste selskapet har oppnådd siden 1999.

Statoil opprettholdt en sterk prosjektgjennomføring gjennom 2013, og leverte prosjekter i tråd med kostnadsestimatene og foran tidsplanen, med sterke sikkerhetsresultater.

Statoil kunngjorde nedsalg i 2013 som ga selskapet salgsinntekter på over 4 milliarder dollar, blant annet på britisk og norsk sokkel til OMV, og avtalen om redusert eierandel i Shah Deniz-prosjektet i Aserbajdsjan og South Caucasus-rørledningen.
 
Frekvensen for alvorlige hendelser (SIF) var 0,7 i fjerde kvartal 2013, sammenlignet med 1,0 i fjerde kvartal 2012. For året som helhet ble SIF forbedret fra 1,0 i 2012 til 0,8 i 2013.

Kapitalmarkedsoppdatering

Under kapitalmarkedsoppdateringen i London 7. februar presenterer Statoil sine oppdaterte forventninger for 2014-16.

- Bransjen står overfor krevende utfordringer og vi er godt rustet for å møte disse. Vi har en konkurransedyktig ressursbase, en sterk finansiell posisjon, og en svært dyktig organisasjon som er anerkjent for sin teknologiske kompetanse og driftserfaring, sier Lund.

- Strategien vår for verdiskapning og vekst ligger fast, men vi gjør noen viktige endringer. Strengere prioritering mellom prosjekter og et omfattende effektiviseringsprogram vil forbedre vår kontantstrøm og lønnsomhet. Vår sterke balanse muliggjør prioritering av utbytte til aksjonærene og tilbakekjøp av aksjer, sier Lund.

Statoil skal investere omkring 20 milliarder dollar i gjennomsnitt per år i 2014-16. Dette er en reduksjon på 8 % fra tidligere anslag, hovedsakelig som følge av streng prioritering og økt kapitaleffektivitet.
 
I perioden 2014-16 forventer Statoil å holde avkastningen på gjennomsnittlig sysselsatt kapital (ROACE) på om lag samme nivå som i 2013, basert på en oljepris på 100 dollar fatet (2013-pris). Produksjonsveksten anslås til omkring 2 prosent i 2013-14, og omkring 3 prosent organisk CAGR fra 2013-16 fra en rebasert egenproduksjon på 1,850 millioner foe per dag i 2013.

Statoil forventer å bore rundt 50 brønner i 2014 og omkring 20 brønner med høyt potensial (high impact) fra 2014-16. Leteutgiftene i 2014 blir på omkring 3,5 milliarder dollar.

Øker utbyttet

Statoils styre foreslår en økning i utbyttet for 2013 til 7,00 kroner fra 6,75 kroner i 2012. Styret i Statoil vil også forslå kvartalsvise utbyttebetalinger overfor generalforsamlingen. Avhengig av godkjennelse fra generalforsamlingen, betyr dette at Statoil i 2014 vil foreta to kvartalsvise utbetalinger av utbytte i tillegg til det årlige utbyttet for 2013.

Statoil kunngjør også at selskapet tar sikte på å benytte tilbakekjøp av aksjer mer aktivt fremover, basert på inntekter fra transaksjoner, kontantstrøm og en sterk balanse.
 
Avkastning og vekst

Sikker og effektiv drift, streng prioritering og forutsigbar og konkurransedyktig utvikling av en sterk ressursbase vil muliggjøre lønnsom vekst gjennom 2020 og videre.
 
Statoil fortsetter å optimalisere prosjekter for å øke avkastningen, og har økt gjennomsnittlig IRR for ikke-sanksjonerte prosjekter før 2020 med åtte prosentpoeng til 24 %, sammenlignet med dagens portefølje av sanksjonerte prosjekter.

Siden 2010 har Statoil solgt eiendeler til en samlet verdi av 18 milliarder dollar, og realisert regnskapsmessige gevinster på omlag 10 milliarder dollar.

Reduserer kostnadene

Statoil har en konkurransedyktig produksjonsenhetskostnad, i første kvartil sammenliknet med konkurrentene. Selskapet har opprettholdt stabile underliggende driftskostnader på norsk sokkel i tolv kvartaler på rad.

Gjennom et omfattende forbedringsprogram forventer Statoil å realisere årlige kostnadsreduksjoner på 1,3 milliarder dollar per år fra 2016.

Kvartalet i korte trekk

Statoils driftsresultat var 43,9 milliarder kroner, sammenlignet med 45,8 milliarder kroner i fjerde kvartal 2012.

Justert driftsresultat var 42,3 milliarder kroner, sammenlignet med 48,3 milliarder kroner i fjerde kvartal 2012.

Justert driftsresultat etter skatt var 11,0 milliarder kroner, sammenlignet med 15,1 milliarder kroner i fjerde kvartal 2012.

Resultatet var 14,8 milliarder kroner, sammenlignet med 13,0 milliarder kroner i fjerde kvartal 2012.


KONTAKTPERSONER
Investor relations
Hilde Merete Nafstad, direktør IR +47 957 83 911 (mobil)
Morten Sven Johannessen, direktør, US IR +1 203 570 2524 (mobil)
Presse
Jannik Lindbæk jr., informasjonsdirektør +47 977 55 622 (mobil)


Downloads