Skip to content

Satser i tøffe tider

mai 15, 2014, 14:32 CEST
Bilde

Tidligere i år startet produksjonen på Gudrun; den første nye Statoils-opererte plattformen på norsk sokkel siden 2005. Norsk sokkels framtid er lys, forutsatt at grep for å imøtekomme utfordringene rundt kostnadsnivå og inntjening tas nå.

(Foto: Harald Pettersen/Statoil)

– 2013 var et rekordår målt i investeringer på norsk sokkel. Siden 2010 har Statoil økt de årlige investeringene med over 75 prosent og vi ser at investeringsnivået vil holde seg høyt i årene framover. Men vi må ta grep om kostnadsnivået nå for å sikre lønnsom produksjon fra norsk sokkel i framtiden, sa Statoils konserndirektør for norsk sokkel, Arne Sigve Nylund, i sitt innlegg på Statoils Energiseminar i Bergen, i dag 15. mai.

Sammen med Margareth Øvrum, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring, presenterte Nylund Statoils perspektiv på hva som må til for å lykkes med lønnsom produksjon fra norsk sokkel i framtiden.

Bilde

Arne Sigve Nylund, Statoils konsern-direkør for norsk sokkel.

(Foto: Christian Brandt-Hansen/Statoil)

Det siste tiåret er avkastningen på sysselsatt kapital redusert med en tredel. Høy oljepris kompenserer, men har samtidig bidratt til et historisk høyt kostnadsnivå, som gjør bransjen ytterligere sårbare for fall i oljeprisen.

Med andre ord: det koster mer å investere i olje og gass, marginene er strammere og risikoen større. Dette er en felles utfordring for hele bransjen, både internasjonalt og i Norge, og den treffer alle aktører.

Klar oppfordring

– Statoil ønsker å gå foran og møte utfordringene ved å satse på kutt i kostnader, effektivisering og forenkling. Som operatør er vi derimot avhengig av å ha både leverandører og myndigheter med på laget for å lykkes, sa Nylund.

– Myndighetene må holde fast ved forutsigbare rammebetingelser – rammebetingelser som gjør industrien konkurransedyktig. Samtidig er kontinuitet i aktivitetsnivået avgjørende, fortsatte han.

Bilde

Margareth Øvrum, Statoils konsern-direktør for Teknologi, prosjekter og boring.

(Foto: Christian Brandt-Hansen/Statoil)

Øvrum var på sin side klar på at operatører og leverandører må jobbe sammen for å møte utfordringene framover.
– Uten tvil vil framtidig suksess for både Statoil og norsk leverandørindustri kreve økt effektivitet i vårt samarbeid, og forbedret ytelse hos begge parter, sa hun.

Statoil har etablert to omfattende effektiviseringsprogram som skal sørge for at selskapet omstiller seg og tar grep om kostnadsutviklingen i dag. De to programmene adresserer henholdsvis teknisk og organisatorisk effektivitet.
– Vi ser allerede resultater av det arbeidet vi har satt i gang, sa Øvrum.

Lys framtid

Om bransjen tar de rette grepene for å håndtere kostnads- og lønnsomhetsutfordringene, ser framtiden for norsk sokkel lys ut. Statoil gjør fremdeles store funn som gir selvstendige utbygginger, som Gudrun, Valemon, Gina Krog, Johan Castberg, Aasta Hansteen og ikke minst Johan Sverdrup. Sverdrup-feltet alene vil være en bærebjelke for vekst i mange tiår, ikke bare for Statoil, men også for leverandørindustrien og hele det norske samfunnet.

I tillegg investerer selskapet betydelig summer i levetidsforlengelse av felt i produksjon, noe som gir betydelige ringvirkninger både lokalt og i leverandørindustrien.
– Vi sysselsetter direkte tilsammen 6000 personer på Oseberg-feltet og Troll-feltet, Dette viser at for hvert år vi kan produsere lønnsomt herfra gir dette langsiktig gevinst og verdiskapning i hele verdikjeden sa Nylund.

Konserndirektøren ser på norsk sokkels posisjon som unik, med ressurser i form av både store og feltnære funn, kompetanse og infrastruktur.

– Norsk sokkel vil være ryggraden i Statoils aktivitet og produksjon de neste førti årene; fundamentet for vår kompetansebase og avgjørende for vår aktivitet både i og utenfor Norge, sa Nylund.

Downloads