Tross utslippsbegrensninger kan olje fremdeles være attraktivt for investorene

juni 25, 2014, 12:30 CEST

Fra Helge Lund.
 
I “A climate fix would ruin investors” (18. juni), vurderte Martin Wolf den mulige innvirkningen av effektiv klimapolitikk på fossile energiselskaper.  Hovedspørsmålet var i hvilken grad nåværende kull-, olje- og gassreserver ville være brennbare, og derfor ha verdi for investorer, dersom fremtidig klimapolitikk setter begrensninger for karbonutslippene.
 
Jeg mener at olje- og gasselskapene kan fortsette å sikre attraktiv avkastning til aksjonærene innenfor rammene av en effektiv global klimapolitikk og en langsiktig bærekraftig energimiks.

Det er utvilsomt et behov for å endre verdens energiforbruksmønster hvis vi skal kunne forhindre en økning i den globale gjennomsnittstemperaturen på mer enn 2°C over førindustrielt nivå, med betydelig lavere utslipp av drivhusgasser.
 
Iverksetting av en globalt samordnet klimapolitikk som sikrer en tilstrekkelig høy pris på utslipp av drivhusgasser og stimulerer til forbedret energieffektivitet vil fremme en mer balansert energimiks. Dette vil føre til en lavere etterspørsel etter energi, lavere karbonintensitet, og økte muligheter til å unngå ikke- bærekraftige temperaturøkninger.
 
Med slik politikk på plass har Det internasjonale energibyrået (IEA), Statoil og andre vist i prognoser at vi fremdeles vil bruke betydelig mer gass i 2040 enn i dag, og mye mer olje enn det vi kan produsere fra eksisterende felt etter hvert som de ikke lenger produserer på toppnivå. Selv om vi klarer å begrense temperaturøkningen til 2°C, må mellom 60 og 70 prosent av samlet energiforsyning i 2040 dekkes av fossile brensler.
 
Dette vil kreve betydelige investeringer fordi eksisterende reserver ikke kan levere den nødvendige energien. Valgte investeringer vil avveie hensyn til risiko, kostnader, produktpriser og lønnsomhet, og vil levere bærekraftig avkastning til investorene.
 
Jeg er enig med Wolf i at vi skal bekymre oss for klimaet, men jeg mener samtidig at klimapolitikk som støtter opp under bærekraftig utvikling kan være gunstig for investorer i olje- og gasselskaper. De som konkurrerer i front vil levere den beste avkastningen over tid.
 
Helge Lund, konsernsjef Statoil ASA, Stavanger, Norge