Produksjonen startet fra Fram H-Nord og Svalin C

september 10, 2014, 09:31 CEST
Bilde

Brønnramme til Svalin C.

Statoils hurtigutbyggingsprosjekter øker selskapets og partnernes olje- og gassproduksjon gjennom kombinasjonen standardiserte undervanns utbyggingsløsninger og utnyttelse av infrastruktur  på en måte som bidrar til å forlenge levetiden på eksisterende felt.

Produksjonsoppstarten av Fram H-Nord og Svalin C markerer henholdsvis det åttende og niende i rekken av Statoils hurtigutbyggingsprosjekter.

Bilde

Ivar Aasheim, Statoils direktør for feltutbygging på norsk sokkel.

– Sammen med partnere, myndigheter og leverandører har vi klart å utvikle standardiserte tekniske løsninger og måter å samhandle på som gir økt produksjon fra norsk sokkel. Vi har oppnådd mye med tanke på kostnader, utbyggingstid og HMS, sier Statoils direktør for feltutbygging på norsk sokkel, Ivar Aasheim.

– Dette er gode erfaringer vi tar med oss videre i Statoils innsats for å øke konkurransekraften og en langsiktig bærekraftig utvikling av industrien. Fram H-Nord og Svalin C representerer på en god måte det vi ønsker å få til gjennom hurtigutbyggingskonseptet, sier han.

Ny produksjon

Fram H-Nord ligger i Troll-området, mens Svalin C ligger i Grane-området. Foreløpige beregninger viser at Fram H-Nord inneholder omlag 10 millioner fat oljeekvivalenter utvinnbare reserver, mens tilsvarende for Svalin C er i overkant av 30 millioner fat oljeekvivalenter.

Bilde

Kjetil Hove, Statoils områdedirektør for Drift Vest.

– Fram H-Nord og Svalin C bidrar med ny og viktig produksjon for Statoil og partnerne på norsk sokkel. I tillegg gir disse prosjektene oss ytterligere muligheter til å utvikle gode løsninger for olje- og gassproduksjonen fra områdene de ligger i, sier Statoils områdedirektør for Drift Vest, Kjetil Hove.

Sikker og effektiv gjennomføring

Plan for Utbygging og Drift (PUD) av Svalin C ble levert i juni 2012 og godkjent av Olje- og Energidepartementet i november 2012. Fram H-Nord hadde i tråd med departementets retningslinjer fritak for PUD-innlevering.

Investeringsbeslutning av Fram H-Nord ble tatt av partnerne sommeren 2012. Prosjektene er levert i underkant av  estimerte kostnader og uten alvorlige personskader. På Grane har det vært spesielt høy aktivitet siste halvår, men aktivitetene er gjennomført uten alvorlige HMS hendelser som følge av god planlegging og oppføling av både leverandører og operatør.

Statoil har satt seg ambisiøse mål når det gjelder utbyggingstid, men prosjekter kan by på overraskelser underveis og Fram H-Nord og Svalin C var ingen unntak.

Bilde

Anders Opedal, Statoils direktør for prosjektgjennomføring. 

For Fram H-Nord viste bore- og brønnaktivitetene seg å bli mer krevende enn forutsatt, mens Svalin C møtte utfordringer knyttet til leveranser av styringssystem for selve havbunnsrammen som medførte noe senere produksjonsoppstart enn den opprinnelige planen. 

– Vi har lyktes med å levere to nye prosjekt innenfor budsjett og med god kvalitet. Vi har satt oss høye mål når det gjelder gjennomføringstiden for hurtigutbyggingsprosjektene og vi har klart å redusere tiden med nærmere 40% i snitt, sier Statoils direktør for prosjektgjennomføring, Anders Opedal. 

– Svalin C og Fram H-Nord bidrar til målet. Det viser at vi er på rett spor med vår tankegang rundt standardiserte tekniske løsninger, tidlig modning av designbasis for å unngå sene endringer og, sist men ikke minst, bruk av de samme teamene fra prosjekt til prosjekt, der folk kjenner hverandre godt og har felles tankesett, sier han.

Fram H-Nord er en standard havbunnsramme med plass til fire brønner. Denne er koblet med cirka fem kilometer rør og kontrollinjer til eksisterende bunnramme på Fram Vest A2. Svalin C består av et havbunnsanlegg med to brønner omlag seks kilometer sør-vest for Grane-plattformen.