Konsernsjef Helge Lund slutter i Statoil 

oktober 15, 2014, 08:46 CEST

Helge Lund slutter i selskapet etter eget ønske, for å tiltre stillingen som konsernsjef i et annet internasjonalt olje- og gasselskap.

Bilde

Konsernsjef Helge Lund
(Foto: Ole Jørgen Bratland)

Styret har konstituert Eldar Sætre som konsernsjef med umiddelbar virkning.

– Jeg vil takke Helge Lund for hans store innsats for Statoil gjennom ti år. Statoil er blitt et sterkere selskap under hans ledelse.  Tiåret har vært preget av forbedret sikkerhet, betydelig internasjonal vekst og sterk utvikling av norsk sokkel. Leteresultater og avkastning for aksjonærene har vært blant de beste i industrien, og selskapets integritet og verdimessige plattform er styrket, sier Svein Rennemo, styreleder i Statoil.

Helge Lund tiltrådte stillingen som konsernsjef i Statoil 16. august 2004. I denne perioden har selskapet levert sterke resultater på flere områder:

  • Årlig aksjonæravkastning har vært 11,2%, noe som er 2,3 prosentpoeng over gjennomsnittet for industrien. 1)
  • Statoils børsverdi har økt fra 189 til over 500 milliarder kroner.
  • Selskapets produksjon har økt fra rundt 1,1 til 1,9 millioner fat oljeekvivalenter per dag. Produksjonen fra den internasjonale porteføljen er femdoblet.
  • Antallet alvorlige hendelser per million arbeidstimer er redusert fra 3,3 til 0,7.
  • Antall letebrønner i 2004 var 12, i år planlegger selskapet å fullføre rundt 50.

– Det har vært et privilegium å lede Statoil gjennom ti svært spennende år. Dette er et selskap med utrolig mange dyktige medarbeidere. Jeg vil takke alle, for både samarbeidet og innsatsen de hver dag gjør for Statoil. Vi har skapt verdier for Statoils aksjonærer og samfunnet, samtidig som vi har styrket vår ressursbase på norsk sokkel og internasjonalt, sier avtroppende konsernsjef Helge Lund.

Webcast - Statoils
pressekonferanse
15. oktober - 

kl. 11.00:

PC/MAC

Lenke for smarttelefon

Helge Lund ledet Statoil gjennom fusjonen med Norsk Hydros olje- og gassdivisjon. I hans periode har Statoil blitt et rendyrket teknologidrevet oppstrømsselskap, blant annet gjennom salg og utskillelse av petrokjemi og driften av bensinstasjoner. Statoil har også etablert seg innen fornybar energi, gjennom satsingen på offshore vind.

– Jeg kunne fortsatt noe lenger, men det er en tid for alt. Fornyelse er viktig, både for Statoil og for meg. Etter en samlet vurdering kom jeg til at tiden er inne for et skifte. Jeg har både lyst og energi til å påta meg en ny lederutfordring, og jeg fant at denne muligheten er den rette, sier Helge Lund.

Helge Lund fratrer umiddelbart. Det utbetales ikke sluttvederlag utover lønn i oppsigelsestiden frem til 1. mars 2015. I denne perioden står Helge Lund til disposisjon for selskapet. Ordningene for pensjon, bonus og langtidsinsentiver avvikles i tråd med avtalene som er inngått og Statoils praksis.

Statoils styre har konstituert konserndirektør Eldar Sætre som konsernsjef.

– Jeg er veldig tilfreds med at Eldar Sætre påtar seg oppgaven med å lede selskapet inntil ny konsernsjef er på plass. Eldar Sætre har lang fartstid i Statoils konsernledelse, og har vært helt sentral i utformingen og gjennomføringen av Statoils strategi og forbedringsagenda. Eldar Sætre er riktig leder til å sikre kontinuitet og gjennomføringskraft i tiden som kommer, sier styreleder Svein Rennemo.

Conference call – Change of CEO

15. oktober -  kl. 14.00

Til stede: styreleder Svein Rennemo – konstituert konsernsjef Eldar Sætre - Torgrim Reitan, CFO.

Se ytterligere informasjon om telefonkonferansen nederst på denne siden.

Konstituert konsernsjef Eldar Sætre har vært en del av Statoils konsernledelse siden 2003, som økonomi- og finansdirektør (CFO) til 2010 og siden som leder for forretningsområdet Markedsføring, prosessering og fornybar energi (MPR).

– Sikker og effektiv drift er min fremste prioritet. Samtidig står industrien overfor krevende utfordringer og vi er godt i gang med et omfattende forbedringsarbeid for å styrke vår konkurransekraft. Dette arbeidet vil sikre Statoils langsiktige muligheter og verdiskaping, sier Eldar Sætre, konstituert konsernsjef i Statoil.

Eldar Sætre var sentral under børsnoteringen av Statoil og fusjonen med Norsk Hydros olje- og gassvirksomhet. Han var ansvarlig for omleggingen av markedsstrategien for naturgass i Europa, og har ledet omstillingen ved selskapets landanlegg.

Som konstituert konsernsjef vil Eldar Sætre ha en grunnlønn  på 5,7 millioner kroner. Han deltar i tillegg i Statoils program for variabel lønn og langtidsinsentivordning, med vilkår på linje med avtroppende konsernsjef.  

Tor Martin Anfinnsen er konstituert i Eldar Sætres rolle som konserndirektør for forretningsområdet Markedsføring, prosessering og fornybar energi.

Styret i Statoil har nedsatt et underutvalg med fire av styrets medlemmer som har startet arbeidet med å finne ny konsernsjef, og vil også engasjere en ekstern rådgiver i søket. Styrets underutvalg for rekruttering av konsernsjef består av styreleder Svein Rennemo, styremedlemmene Grace Reksten Skaugen, James Mulva og Lill Heidi Bakkerud (ansattvalgt).

***

1) Periode: 16.08.2004-14.10.2014.  Aksjonæravkastning er beregnet i USD med utbytte antatt reinvestert på ex-dato. Gjennomsnittet i industrien er basert på BG, BP, Chevron, ConocoPhillips, Eni, ExxonMobil, Shell og Total.

***

I forbindelse med Helge Lunds avgang inviterer Statoil til pressekonferanse klokken 11:00 i Statoils lokaler på Fornebu, Martin Linges vei 33. Pressekonferansen blir tilgjengelig på Webcast. Til stede vil være: Styreleder Svein Rennemo, konstituert konsernsjef Eldar Sætre og Helge Lund.

Analytikerkonferanse gjennomføres kl 14:00. Detaljer publiseres på www.statoil.com.

For mer informasjon, kontakt:

Jannik Lindbæk jr,
Informasjonsdirektør
Telefon: +47 977 55 622
jljr@statoil.com

Investor relations :
Lars Valdresbråten
Telefon: +47 402 81 789

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandellovens §5-12.

Conference call – Change of CEO
15 October - 14:00 CET

Participant Access - Dial in 5-10 minutes prior to the start time using the number / Confirmation Code below...

Confirmation Code:
3305525

Participants, Local - Oslo, Norway:
+472350 0486

Participants, National free phone - Norway:
800 56053

Participants, Local - London, United Kingdom:
+44(0)20 3427 1907

Participants, National free phone - United Kingdom:
0800 279 5004

Participants, National free phone - United States of America:
1877 280 2342

Participants, Local - New York, United States of America:
+1212 444 0896

Downloads