Resultat for fjerde kvartal 2014 

februar 6, 2015, 06:59 CET
Bilde

Statoils driftsresultat for året 2014 var 109,5 milliarder kroner. Driftsresultatet for fjerde kvartal 2014 var 9,0 milliarder kroner. Justert driftsresultat i fjerde kvartal 2014 var 26,9 milliarder kroner, sammenlignet med 42,3 milliarder kroner I fjerde kvartal 2013. Justert driftsresultat for 2014 var 136,1 milliarder kroner, sammenlignet med 163,1 milliarder kroner i 2013.

Selskapet gir i dag en oppdatering til kapitalmarkedet, der organiske
investeringer for 2015 reduseres fra 20 milliarder US dollar til 18 milliarder US dollar, forbedringsprogrammet trappes opp med 30 % til 1,7 milliarder dollar er år fra 2016, og hvor forventet årlig organisk produksjonsvekst er 2 % fram til  2016 og 3 % fra 2016 til 2018. Statoil foreslår for generalforsamlingen et utbytte for fjerde kvartal på 1,80 kroner per aksje, med intensjon om å utbetale et stabilt
tbytte de tre første kvartalene i 2015.

Bilde

Eldar Sætre, konsernsjef

- Statoils kvartalsresultat ble påvirket av det betydelige fallet i oljeprisen. Resultatet ble i tillegg påvirket av spesifikke regnskapsmessige elementer. Underliggende resultat fra driften og kontantstrøm i 2014 var solid. Resultatet er preget av lønnsom vekst, sterke driftsmessige forbedringer, trading – og markedsføringsresultater. Vi har en robust finansiell posisjon og vi opprettholder et stabilt utbytte. Gjennom betydelig fleksibilitet I investeringsprogrammet er vi godt rustet for et vedvarende svakere og mer usikkert marked, sier Statoil ASAs konsernsjef Eldar Sætre.

Den 4. februar utnevnte Statoils styre Eldar Sætre som Statoils nye konsernsjef. Sætre har vært konstituert konsernsjef siden oktober 2014, og tiltrer middelbart. Han har 35 års erfaring fra Statoil.

Justert driftsresultat for fjerde kvartal 2014 var 26,9 milliarder kroner, sammenlignet med 42,3 milliarder kroner i fjerde kvartal 2013. Reduksjonen på 36 % i kvartalet skyldtes hovedsakelig den betydelige nedgangen i væskepriser. Lavere europeiske gasspriser og økte avskrivnings- og driftskostnader bidro også til nedgangen i justert driftsresultat. Solid drift på norsk sokkel, netto positiv effekt fra valutakursen (NOK/USD) så vel som forbedrede raffineringsmarginer og økte salgsvolumer for væsker, motvirket nedgangen.
 
Justert driftsresultat etter skatt i fjerde kvartal 2014 var 4,3 milliarder kroner, en nedgang fra 11,0 milliarder kroner i samme periode i fjor. Justert driftsresultat etter skatt ble påvirket av en effektiv skattesats på 84 % i fjerde kvartal,  sammenlignet med et normalt nivå på omkring 70 %. Den høye effective skattesatsen i kvartalet skyldtes hovedsakelig kostnadsførte letekostnader med begrenset skattefradrag.

Statoils resultat for fjerde kvartal i henhold til IFRS viste et tap på 8,9 milliarder kroner. Dette er en nedgang fra det positive resultatet på 14,8 milliarder kroner I samme periode i 2013 og skyldes netto kvartalsspesifikke regnskapsmessige elementer på 18 milliarder kroner. Dette er hovedsakelig knyttet til nedskrivninger i Statoils internasjonale virksomhet og enkelte letelisenser, delvis motvirket av gevinster ved salg av eiendeler.

- Vi fortsetter å levere i samsvar med kostnads- og kapitaleffektiviseringsprogrammene våre. Driftsmessig effektivitet har vært høy, arbeidet for å forbedre sikkerheten fortsetter å vise god fremgang og fremdriften i prosjektutviklingsporteføljen er i henhold til plan, sier Sætre.
 
Egenproduksjonen var 2,103 millioner foe per dag i fjerde kvartal 2014, sammenlignet med 1,945 millioner foe per dag i samme periode i 2013.

Økningen skyldtes hovedsakelig oppstart og opptrapping av produksjonen på ulike felt og høyere produksjonsregularitet sammenlignet med samme periode i fjor. Naturlig nedgang som forventet og reduserte eierandeler etter salg motvirket delvis økningen. Den årlige egenproduksjonen utenfor Norge var på rekordhøye 743 tusen foe per dag.

I 2014 var Statoils kontantstrøm fra driften på 209 milliarder kroner før skatt og arbeidskapitalposter. Ved utgangen av året var Statoils netto gjeldsgrad 20 %.  rganiske investeringer var på om lag 20 milliarder dollar i 2014, i tråd med prognosene for 2014.

Statoil fortsatte den sterke prosjektgjennomføringen gjennom 2014. Gudrun feltet og tre Fast Track-prosjekter kom i produksjon på norsk sokkel, og i fjerde kvartal startet produksjonen fra det partner-opererte Jack/St. Malo-prosjektet I Mexicogolfen. Valemon-feltet i Nordsjøen startet produksjon 3. januar 2015.

Statoils leteresultater var ledende også i 2014. Selskapet tilførte 540 millioner fat oljeekvivalenter til ressursbasen fra leting. Statoil oppnådde en reserveerstatningsrate (RRR) på 62 %. Organisk RRR var 96 %, en nedgang sammenlignet med 2013 men likevel på et tilfredsstillende nivå. Gjennomsnittlig reserveerstatningsrate over tre år var 117 % ved utgangen av 2014.

I fjerde kvartal inngikk Statoil en avtale om å redusere deler av den ikke-opererte eierandelen i Marcellus Sør-området til 23 % mot et kontantvederlag på 0,4 milliarder dollar. Transaksjonen ble fullført i første kvartal av 2015. For året 2014 har Statoil kunngjort transaksjoner til en salgsverdi på mer enn 4 milliarder dollar, blant annet salg av eiendeler på norsk sokkel og salg av Shah Deniz i Aserbajdsjan.

Frekvensen for alvorlige hendelser (SIF) var 0,6 i fjerde kvartal 2014, sammenlignet med 0,7 i fjerde kvartal 2013. For året som helhet ble SIF forbedret fra 0,8 i 2013 til 0,6 i 2014.

Kapitalmarkedsoppdatering

På dagens kapitalmarkedsoppdatering (CMU) legger Statoil frem planer for aktivt å håndtere den aktuelle markedssituasjonen, og vil fortsette å investere i prosjekter av høy kvalitet.

- Planen for å styrke Statoils konkurranseevne ble lagt fram i fjor. Strategien ligger fast, og vi øker nå innsatsen og satsningen for å levere på våre prioriteringsområder: lønnsom vekst, økt effektivitet og konkurransedyktig utbytte, sier Eldar Sætre.

Planen omfatter: 
  • Økt årlig organisk produksjon med 2 % til 2016, og 3 % årlig fra 2016 til 2018
  • Reduksjon i organiske investeringer fra 20 milliarder til 18 milliarder US dollar i 2015
  • Opptrapping av forbedringsprogrammet med 30 % til 1,7 milliarder US dollar fra 2016
  • Totalt vil planene gi samlede forbedringer i kontantstrøm før skatt på 5 milliarder US dollar
  • Beredskap for å benytte betydelig fleksibilitet i porteføljen til å sikre fri kontantstrøm til dekning av utbytte, og operere med 15-30 % nettogjeld på tvers av et bredt sett med prisscenarier
  • Foreslått utbytte for fjerde kvartal på 1,80 kroner per aksje, med intensjon om å holde utbyttet stabilt de tre første kvartaler i 2015.

Forbedring av kontantstrøm før skatt på 5 milliarder dollar

Statoil presenterte et omfattende forbedringsprogram under CMU i februar 2014, der målet var årlige kostnadsreduksjoner på 1,3 milliarder dollar per år fra 2016. Dette året vil Statoil trappe opp effektiviseringsprogrammet med 30 % med sikte på å realisere 1,7 milliarder dollar i årlige kostnadsreduksjoner.

Organiske investeringer i 2015 vil bli redusert til 18 milliarder dollar, en reduksjon på 2 milliarder dollar sammenlignet med tidligere anslått nivå.
 
- Vi har forbedret produksjonseffektiviteten på norsk sokkel med mer enn fem prosentpoeng, en økning på 50.000 fat per dag tilsvarende mer enn 1 milliarder dollar i kontanter på årsbasis. Sammen med de årlige effektiviseringsgevinstene fra 2016 på 1,7 milliarder dollar og reduserte investeringer og leteutgifter på 2,2 milliarder dollar, ser vi en kontanstrømforbedring før skatt på omkring 5 milliarder dollar. Dette tilsvarer en reduksjon på om lag 30 dollar per fat i forhold til en nøytral kontantstrøm fra 2016, sier Sætre.

Avveining mellom vekst og avkastning

Statoil forventer å øke den organiske produksjonen med om lag 2 % per år fra 2014-16, og med 3 % fra 2016-2018.

- Basert på vår sanksjonerte portefølje av prosjekter, vil vi fortsette å levere produksjonsvekst av høy verdi fram mot 2018. Vi har en betydelig fleksibilitet I vår brede portefølje av Statoil-opererte eiendeler, og er forberedt på å bruke denne fleksibiliteten for å levere på våre prioriteringer. Det meste av denne fleksibiliteten vil bli beholdt gjennom 2015. Statoil vil imidlertid fortsette å investere i eiendeler av høy kvalitet, og planlegger å levere plan for utvikling og drift (PUD) for Johan Sverdrup i februar 2015, sier Sætre.

Statoils portefølje av landbaserte og ikke sanksjonerte prosjekter inneholder betydelig fleksibilitet, og mer enn en tredjedel av investeringskostnadene i 2017 18 er ikke forpliktet. Ved å utnytte fleksibiliteten i porteføljen vil Statoil kunne levere fri kontantstrøm til utbytte i 2016 med en oljepris på 100 dollar per fat, I 2017 med en oljepris på 80 dollar per fat og i 2018 med en oljepris på 60 dollar per fat.

Vekst i kontantstrøm fra produserende eiendeler sammen med fleksible investeringsprogrammer gjør at Statoil kan opprettholde den angitte netto gjeldsgrad på 15-30 % under ulike prisscenarier fram mot 2018.

Kapitaldisiplin og utbytte

- Vår økonomiske posisjon er robust, vi opprettholder vår finansielle kapasitet og vi har en solid balanse. Vi har til hensikt å oppfylle våre forpliktelser overfor  ksjonærene og betale et konkurransedyktig utbytte, sier Sætre.

Statoils styre foreslår et utbytte på 1,80 kroner per aksje for fjerde kvartal 2014, med forbehold om godkjenning fra generalforsamlingen i samsvar med fullmakt fra mai 2014. Det årlige utbyttet for 2014 var 7,20 kroner per aksje, en økning fra 7,00 kroner i 2013.


Viktige hendelser siden tredje kvartal 2014
Fremdrift Johan Sverdrup: Lisenspartnerne er enige om å anbefale Statoil som operatør for alle faser av feltet. Kontraktene for understell og prosjektering er tildelt, og plan for utbygging og drift (PUD) vil bli levert til myndighetene i februar 2015. 

Produksjonsstart for nye prosjekter: Valemon i Nordsjøen startet produksjon 3. januar 2015. Jack/St. Malo-prosjektet i Mexicogolfen hadde oppstart 2. desember 2014. 

Utvikling av nye prosjekter: Stampede-utbyggingen i Mexicogolfen ble godkjent, og utbyggingsplanene for Gullfaks Rimfaksdalen og Peregrino Fase II ble levert. 

Optimaliseringsprosjekter: Planlagt dato for DG2 for Snorre 2040-prosjektet ble utsatt fra mars 2015 til oktober 2015.
 
Porteføljeoptimalisering: Inngått avtale om å redusere eierandelen i den partneropererte sørlige delen av det landbaserte Marcellus-området fra 29 % til 23 % mot et kontantvederlag på 0,4 milliarder dollar. Transaksjonen ble fullført i første kvartal 2015. Transaksjonen med Wintershall ble fullført i fjerde kvartal 2014, og en gevinst på 5,9 milliarder kroner ble inntektsført. 

Leting: Det ble besluttet «time-out» i leteprogrammet for Kwanza, med påfølgende kansellering av riggkontrakten. Det ble lagt til 15 nye lisenser på norsk sokkel, 12 lisenser på britisk sokkel, og 4 nye tillatelser i New Zealand. Suspensjonsperiodene for boreriggene COSL Pioneer, Scarabeo 5 og Songa Trym ble forlenget. 

Opptak av gjeld i kapitalmarkedet til en verdi av 3 milliarder dollar gjennomført I november 2014. 

GE og Statoil: Nytt ambisiøst samarbeid for å fremskynde utviklingen av bærekraftige energiløsninger.


Kontaktpersoner 
Investor relations
Peter Hutton, direktør IR+44 7881 918 792 (mobil) 
Investor relations USA
Morten Sven Johannessen, vice president+1 203 570 2524 (mobil)
Presse
Jannik Lindbæk jr., informasjonsdirektør+47 977 55 622 (mobil) 

Downloads