Skip to Content
no

Ny tidsplan for Johan Castberg og Snorre 2040

mars 6, 2015, 10:00 CET
Bilde

Snorre A-plattformen i Nordsjøen. (Begge foto: Harald Pettersen)

– Castberg og Snorre 2040 er to store og viktige prosjekter i vår portefølje som det er viktig å finne gode og robuste utbyggingsløsninger for, sier Ivar Aasheim, direktør for feltutvikling på norsk sokkel.

Statoil og partnerne har gjennomført et omfattende arbeid for å utvikle kostnadseffektive løsninger for prosjektene.

– Vi ser at arbeidet gir resultater, og vi er opptatt av å dra full nytte av dette på en måte som sikrer en forsvarlig og lønnsom utnyttelse av ressursene i Snorre- og Johan Castberg-feltene. Den siste tids fall i oljepris understreker dette, understreker Aasheim.

Ytterligere forbedringer nødvendig på Johan Castberg

Partnerskapet i Johan Castberg har vedtatt å utsette beslutning om videreføring, såkalt DG2, til andre halvår 2016, med forventet investeringsbeslutning i 2017.

Johan Castberg-lisensen har de siste årene oppnådd betydelige kostnadsreduksjoner, men selskapene ser et ytterligere potensial.

Bilde

Ivar Aasheim, direktør for feltutvikling på norsk sokkel.

– Vi har gjort betydelige fremskritt med å redusere kostnadene for Johan Castberg. Dagens utfordringer knyttet til kostnader og oljepris gjør at vi må ta oss mer tid for å sikre at vi får full uttelling på tiltakene som er iverksatt, sier Aasheim.

Samtidig fortsetter en gruppe operatører i området, inkludert Statoil, Lundin Norway, Eni og OMV, å studere alternativer for oljeinfrastruktur i Barentshavet. Målet er å vurdere grunnlaget for en landterminal som kan støtte flere felt i Barentshavet.

Store investeringer i Snorre 2040

Partnerskapet i Snorre har besluttet å utvide fremdriftsplanen for Snorre 2040.  Nytt tidspunkt for foreløpig beslutning om gjennomføring (DG2) er fjerde kvartal 2016.

Snorre er et av feltene med størst gjenværende oljeressurser på norsk sokkel. Undergrunnen er kompleks og det vil kreve store investeringer å utvinne ressursene.

Høye investeringer kombinert med utfordrende lønnsomhet er et kjennetegn for videreutviklingen av Snorre-feltet frem mot 2040. Gjennom flere år er det arbeidet for å finne den rette løsningen for prosjektet. Det er nå klart at eierne trenger mer tid for å redusere investeringskostnadene og få bedreinnsikt i reservoaret.

Rettighetshaverne har en ambisjon om å øke utvinningsgraden på Snorre-feltet. Eksisterende infrastruktur har en gitt teknisk levetid og dette vil være avgjørende for planleggingen av tiltak for økt oljeutvinning (IOR-tiltak). Snorre 2040-prosjektet jobber systematisk for å utvide levetiden på eksisterende innretninger og for å begrense mulig tapt produksjon som følge av den reviderte fremdriftsplanen.

Det valgte konseptet om å bygge en ny plattform, Snorre C, ligger til grunn for arbeidet frem mot nytt beslutningstidspunkt i fjerde kvartal 2016. Endelig investeringsbeslutning planlegges i løpet av fjerde kvartal 2017 og produksjonsoppstart i løpet av fjerde kvartal 2022.

Reserveanslaget på Snorre-feltet er i dag 1,63 milliarder fat olje. Opprinnelig anslag ved innlevering av Plan for utbygging og drift (PUD) i 1989 var om lag 760 millioner fat olje. Ved hjelp av en rekke tiltak for økt oljeutvinning (IOR) og bruk av ny teknologi er utvinnbare reserver mer enn fordoblet.

Estimert utvinningsgrad da PUD ble levert var 25 prosent. I dag er forventet utvinningsgrad 47 prosent, men eierne har gjennom Snorre 2040-prosjektet et ønske om å øke denne ytterligere.