Effektivisering og forventede bemanningsreduksjoner

juni 16, 2015, 08:30 CEST
Bilde

Forenkling av arbeidsprosesser, klar ansvarsfordeling og det å legge til rette for framtidige vekstmuligheter er retningsgivende for Statoils forbedringsarbeid. (Foto: Harald Pettersen)

I tillegg vil Statoil reduseres antall konsulenter med ytterligere 525. Anslaget for bemanningsreduksjonene avspeiler effektiviseringspotensialet i STEP og andre organisatoriske forbedringer de neste 18 månedene.

Bilde

Anders Opedal, konserndirektør for drift (COO) i Statoil. (Foto: Harald Pettersen)

– Vi beklager behovet for ytterligere reduksjoner, men forbedringene kreves for å styrke Statoils konkurransekraft og sikre vår framtidige verdiskapning,” sier Anders Opedal, konserndirektør for drift (COO) i Statoil.

Forenkling av arbeidsprosesser, klar ansvarsfordeling og det å legge til rette for framtidige vekstmuligheter er retningsgivende for Statoils forbedringsarbeid.

Videre endringer i forretningsområdene for å realisere det fulle potensialet av forbedringsprogrammet, vil bli presentert innen utgangen av måneden.

– Beslutninger om bemanningsreduksjoner som følge av effektivisering vil bli tatt i det enkelte forretningsområde basert på vurderinger som involverer ledere og tillitsvalgte, og lokal drøfting. Først når dette er fullført, vet vi hvor presist dagens anslag er. Dette arbeidet vil skje i forretningsområdene i perioden fra august til november, sier personaldirektør Magne Hovden i Statoil.

Bilde

Personaldirektør Magne Hovden i Statoil. (Foto: Øyvind Hagen)

Statoils forbedringsprogram og sterk prioritering av investeringer ble igangsatt i slutten av 2013 for å møte bransjens utfordringer knyttet til kostnader og konkurransekraft, i god tid før fallet i oljeprisen.

Siden utgangen av 2013 er bemanningen blitt redusert med 1340 fast ansatte og 995 eksterne konsulenter. Reduksjonene er oppnådd gjennom mer begrenset konsulentbruk, naturlig avgang, intern omplassering til nye stillinger, sluttvederlag, og førtidspensjon. Rekrutteringen har i perioden vært meget begrenset, men selskapet har videreført en satsing på å rekruttere lærlinger og nyutdannede.

– Vi har hittil løst overtallighet gjennom frivillige ordninger, og målet vårt er fremdeles at bemanningsprosessen de nesten 18 månedene skal gjennomføres basert på frivillighet, sier Hovden.

Gjennomføringen av selskapets forbedringsagenda fortsetter kommende uker og måneder. Endringene og tiltakene fra STEP er vedtatt etter konsultasjon med tillitsvalgte, og disse vil nå bli overlevert til forretningsområdene for iverksetting.

Statoil har forpliktet seg til å oppnå årlige besparelser på 1,7 milliarder dollar gjennom forbedringsprogrammet i 2016, og senere.