Resultat for andre kvartal 2015 

juli 28, 2015, 07:59 CEST

Statoils rapporterte IFRS-resultat for perioden var 10,1 milliarder kroner, inklusiv salgsgevinster.

Bilde

Konsernsjef Eldar Sætre

– Statoil leverte lovende utvikling i underliggende drift med god produksjons-vekst og høy regularitet i andre kvartal, samtidig som vi reduserte kostnadene.
Våre finansielle resultater var preget av salgsgevinster og lavere priser. Vi rapporterer en tilnærmet nøytral fri kontantstrøm etter utbytte og salgsvederlag også i andre kvartal, sier konsernsjef i Statoil ASA, Eldar Sætre.

Justert driftsresultat var 22,4 milliarder kroner i andre kvartal, sammenlignet med 32,3 milliarder kroner i samme periode i 2014. Nedgangen skyldtes hovedsakelig lavere oljepriser i andre kvartal 2015 sammenlignet med same periode i fjor. Gjennomsnittlige realiserte væskepriser i kvartalet var 28 % lavere enn i andre kvartal i fjor målt i norske kroner. Justert driftsresultat etter skatt var 7,2 milliarder kroner, sammenlignet med 9,9 milliarder kroner i samme periode i fjor.
 
Statoils IFRS-resultat for andre kvartal var 10,1 milliarder kroner, sammenlignet med 12,0 milliarder kroner i samme periode i 2014. IFRS-resultatet ble påvirket av gevinsten fra salget av Shah Deniz-prosjektet og South Caucasus- rørledningen på til sammen 12,3 milliarder kroner. Resultat per aksje var 3,15 kroner, en nedgang fra 3,75 kroner i samme periode i fjor. 

– Vi fortsetter innsatsen for å øke effektiviteten, styrke avkastningen fra våre investeringer og redusere kostnadene. Reduserte driftskostnader både på norsk sokkel og i vår internasjonale virksomhet og lavere investeringer viser at tiltakene er effektive. I juni kunngjorde vi også justeringer av selskapets organisasjonsstruktur og driftsmodell for å styrke vår konkurranseevne ytterligere, sier Sætre.

Til tross for salg av eiendeler, leverte Statoil en produksjon på 1,873 millioner foe per dag i andre kvartal, en økning på 4 % sammenlignet med samme periode i 2014. Den underliggende produksjonsveksten, etter justering for salg, var 7 % i andre kvartal 2015 sammenlignet med i fjor. Produksjonen fra norsk sokkel økte med 7 % i andre kvartal 2015 sammenlignet med året før. Økningen skyldtes hovedsakelig opptrapping av produksjon på ulike felt, høyere gassalg fra norsk sokkel og lavere vedlikehold sammenlignet med andre kvartal 2014. Forventet naturlig nedgang og reduserte eierandeler som følge av salg motvirket delvis denne økningen. Egenproduksjonen utenfor Norge var 724 tusen foe per dag, en økning på nesten 4 % justert for salget av Shah Deniz-prosjektet.

Statoil gjorde to funn på norsk sokkel i andre kvartal. I juli kunngjorde Statoil et funn i Julius-prospektet i King Lear-området i Nordsjøen. Boring pågår i tre brønner - én på britisk sokkel, én i Mexicogolfen og én i Canada. I tillegg har Statoil sikret tilgang til ikke-utforskede områder utenfor kysten av Nicaragua og Myanmar. De justerte leteutgiftene i kvartalet var 4,1 milliarder kroner, en økning fra 2,7 milliarder kroner i andre kvartal 2014.

I første halvår 2015 var kontantstrøm fra driften 48,0 milliarder kroner. Statoil opprettholder en sterk finansiell posisjon og netto gjeldsgrad var redusert til 22,4 % ved utgangen av kvartalet. Organiske investeringer var 7,8 milliarder USD i første halvår, og prognosene for 2015 er nedjustert til omkring 17,5 milliarder USD på grunn av virkninger av det pågående effektiviserings-programmet og av valutakursen USD/NOK.

Med virkning fra første kvartal 2016 endrer Statoil presentasjonsvaluta til USD. Endringen skyldes selskapets underliggende eksponering mot USD og samtidig som den tilpasser rapporteringen til sammenlignbare selskaper. Som følge av endringen av presentasjonsvaluta vil Statoil også fastsette sitt kvartalsutbytte i USD. Statoil kunngjør utbyttet for andre kvartal 2015 både I amerikanske dollar og norske kroner basert på valutakurs per 27. juli 2015. Fra tredje kvartal vil utbytte ved rapportering bli kunngjort i USD, mens endelig utbytte i NOK vil annonseres i forkant av utbetaling.

Styret har besluttet å utbetale et ordinært utbytte på 0,2201 USD per aksje, tilsvarende 1,80 kroner, for andre kvartal og Statoil-aksjen vil bli notert eksklusiv utbytte på Oslo Børs 13. november 2015.

Frekvensen for alvorlige hendelser (SIF) var 0,6 for de siste 12 månedene fram til 30. juni 2015, sammenlignet med 0,7 i samme periode i fjor.

 Viktige hendelser siden første kvartal 2015
Byggingen av Johan Sverdrup startet og så langt har kontrakter til en verdi av mer enn 40 milliarder kroner blitt tildelt 

Statoil gjorde to funn på norsk sokkel i kvartalet. I juli kunngjorde Statoil ett funn i Julius-prospektet i King Lear-området i Nordsjøen. I tillegg kunngjorde Statoil et oljefunn i Yeti-prospektet i Mexicogolfen, og fikk tilgang til områder utenfor kysten av Nicaragua og Myanmar 

Statoil kunngjorde endringer i konsernstrukturen og toppledelsen. Torgrim Reitan ble utnevnt til konserndirektør for Utvikling og produksjon USA (DPUSA) og Hans Jakob Hegge ble utnevnt til ny konserndirektør for økonomi og finans (CFO). Irene Rummelhoff ble utnevnt til konserndirektør for New Energy Solutions (NES), og Jens Økland ble utnevnt til ny konserndirektør for Markedsføring, midtstrøm og prosessering (MMP) 

Fra 1. juli overtok Øystein Løseth som ny leder av Statoils styre og Roy Franklin ble valgt som nytt styremedlem og nestleder


Kontaktpersoner 
Investor relations    
Peter Hutton direktør IR  +44 7881 918 792 (mobil) 
Presse    
Jannik Lindbæk jr., informasjonsdirektør +47 977 55 622 (mobil)

Downloads