"Gå til hovedinnhold"

Resultater for tredje kvartal 2015

oktober 28, 2015, 07:02 CET
Statoils rapporterte IFRS-resultat var negativt med 2,8 milliarder kroner, hovedsakelig som følge av nedskrivninger og kostnadsavsetninger.

Bilde

Konsernsjef Eldar Sætre.

– Vi fortsetter å redusere de underliggende driftskostnadene og leverer et kvartal med god drift og solide resultater fra markedsføring og trading. Våre finansielle resultater ble påvirket av lave oljepriser også i tredje kvartal. Resultatene gir grunnlag for å øke prognosene for produksjonsvekst i 2015 til over 3 %, og en nedjustering av forventede investeringer med én milliard USD til omkring 16,5 milliarder USD. Vi har en sterk kontantstrøm gitt dagens markedssituasjon og en solid finansiell posisjon med en netto gjeldsgrad på 24 %, sier konsernsjef i Statoil ASA, Eldar Sætre.

Justert driftsresultat var 16,7 milliarder kroner i tredje kvartal, sammenlignet med 30,9 milliarder kroner i samme periode i 2014. Nedgangen var hovedsakelig en konsekvens av lavere væskepriser og høyere avskrivninger, delvis motvirket av bedre raffinerimarginer, god drift og reduserte underliggende driftskostnader. Målt i norske kroner var gjennomsnittlige realiserte væskepriser 37 % lavere i kvartalet enn i tredje kvartal i fjor. Justert driftsresultat etter skatt var 3,7 milliarder kroner, sammenlignet med 9,1 milliarder kroner samme periode i fjor.

Statoils driftsresultat i henhold til IFRS for kvartalet var 7,3 milliarder kroner, sammenlignet med 17,0 milliarder kroner i samme periode i 2014. Resultatet ble påvirket av netto regnskapsmessige nedskrivninger på 4,8 milliarder kroner knyttet til leteandeler og andre eiendeler samt reversering av tidligere nedskrivninger. I tillegg kommer kostnadsavsetninger for tvistesaker på 3,3 milliarder kroner og andre justeringer på 1,3 milliarder kroner. Resultat per aksje var negativt 0,89 kroner, en forbedring sammenlignet med negativt 1,48 kroner i samme periode i fjor.

– Vi viderefører effektiviseringsprogrammene våre i tråd med planen vi la frem i februar, og fortsetter å redusere de underliggende driftskostnadene. Jeg er fornøyd med innsatsen for å redusere kostnadene, men lave priser også i tredje kvartal viser at vi må fortsette arbeidet for ytterligere kostnadseffektivisering, sier Sætre.

Statoil leverte en produksjon på 1,909 millioner foe per dag i tredje kvartal, en økning på 4 % sammenlignet med samme periode i 2014. Den underliggende produksjonsveksten etter justering for salg var 7 % sammenlignet med tredje kvartal i fjor. Produksjonen fra norsk sokkel, justert for salg av eiendeler, økte med 10 % i tredje kvartal 2015 sammenlignet med samme kvartal året før. Egenproduksjonen utenfor Norge var 735 tusen foe per dag, en økning på 4 % sammenlignet med samme periode i fjor, justert for salg av eiendeler.

Statoil er tilfreds med utviklingen for Johan Sverdrup-prosjektet, der kostnadsestimatene er redusert med omlag 7 %. Statoil og partnerne har imidlertid besluttet å utsette produksjonsstart på Aasta Hansteen- og Mariner-feltene fra 2017 til andre halvdel av 2018. Det oppdaterte kostnadsestimatet for Aasta Hansteen er økt med omkring 9 % siden planen for utbygging og drift (PUD) ble lagt fram. I tillegg kommer en valutaeffekt på 2,4 milliarder kroner som samlet gir et kostnadsestimat på omlag 37 milliarder kroner. For Mariner er kostnadsøkningen i overkant av 10 % sammenlignet med opprinnelig plan.

I tredje kvartal gjorde Statoil to funn på norsk sokkel og ett på britisk sokkel. Per 30. september hadde Statoil fullført 33 brønner, mens boring pågikk i fem brønner. De justerte letekostnadene i kvartalet var 3,4 milliarder kroner, en nedgang fra 3,6 milliarder kroner i tredje kvartal 2014.

Kontantstrøm fra driften var 90,2 milliarder kroner i de første ni månedene av 2015, sammenlignet med 99,1 milliarder kroner i samme periode i fjor. Statoil opprettholdt en sterk finansiell posisjon og netto gjeldsgrad var 24 % ved utgangen av kvartalet. Organiske investeringer var 11,6 milliarder USD i de første ni månedene av 2015.

Styret har besluttet å utbetale et utbytte på 0,2201 USD per ordinær aksje for tredje kvartal og Statoil-aksjen vil bli notert eksklusiv utbytte på Oslo Børs 17. februar 2016. Fra og med tredje kvartal fastsetter Statoil sitt kvartalsutbytte i USD, mens utbyttet i NOK vil bli beregnet og kommunisert fire virkedager etter oppgjørsdato for aksjonærer på Oslo Børs.

Frekvensen for alvorlige hendelser (SIF) var 0,5 for de siste 12 månedene fram til 30. september 2015, sammenlignet med 0,6 i samme periode i fjor.

 Viktige hendelser siden andre kvartal 2015
Plan for utbygging og drift (PUD) for Johan Sverdrup, fase 1, ble godkjent av Olje- og energidepartementet i august

Peregrino-feltet utenfor kysten av Brasil har passert en viktig milepæl med en oljeproduksjon på 100 millioner fat olje siden april 2011

Statoil og partnerne startet opp verdens første havbunnsbaserte gasskompresjonsanlegg på Åsgard i Norskehavet, og økte dermed produksjonen med mer enn 300 millioner fat olje gjennom feltets levetid

Siste del av den 482 kilometer lange rørledningen Polarled ble lagt på 1260 meters havdyp i Norskehavet ved Aasta Hansteen-feltet. Polarled ble levert under budsjettet og er den første rørledningen som krysser polarsirkelen på norsk sokkel

I oktober kjøpte Statoil 24 % eierandel i Alfa Sentral, et gass- og kondensatfelt på britisk sokkel som etter planen skal kobles til eksisterende infrastruktur for Sleipner på norsk sokkel

To nye kompressorer ble startet opp på Troll-plattformen. Dette øker gassutvinningen fra feltet med 83 milliarder kubikkmeter

Wenche Agerup ble valgt til nytt medlem av Statoils styre etter Catherine Hughes, som gikk ut av styret i april

Kontaktpersoner
Investor relations
Peter Hutton, direktør IR +44 7881 918 792 (mobil)
Presse
Knut Rostad, pressetalsmann+47 9054 8990 (mobil)

Downloads