Statoil tildeler subsea-avtaler for Troll fase 3- og Askeladd-prosjektene

23. januar 2018 07:21 CET
Troll A-plattformen i Nordsjøen. (Foto: Harald Pettersen)

Statoil tildeler på vegne av lisenspartnerne EPC-kontrakter for leveranse av undervanns produksjonssystem på henholdsvis Troll fase 3-prosjektet i Nordsjøen og Askeladd-prosjektet i Barentshavet til Aker Solutions. Kontraktene har en samlet estimert verdi på mellom 1,5 og 2 milliarder kroner. Kontraktene inkluderer støtte til installasjon og ferdigstillelse.

– Med tildeling av disse kontraktene når vi en milepæl i to viktige prosjekter for Statoil. Troll-feltet er helt sentralt for norsk sokkels rolle som gasseksportør til Europa. Troll fase 3 sørger for at vi kan opprettholde denne rollen i tiår fremover. Askeladd er lokalisert i Barentshavet og vil gi ny føde til Snøhvit LNG anlegg på Melkøya utenfor Hammerfest. Jeg ser frem til å samarbeide med Aker Solutions i disse to utbyggingene som vil bidra til langsiktig produksjon og verdiskaping på norsk sokkel, sier direktør for prosjekter i Statoil, Torger Rød.

Partnerskapet i Snøhvit planlegger investeringsbeslutning for Askeladd i løpet av første halvår 2018. Det er avklart med myndighetene at det ikke er behov for å sende ny PUD for godkjenning, men at prosjektet faller inn under eksisternede PUD for Snøhvit-feltet.

Tildeling gjøres med forbehold om investeringsbeslutning i Snøhvit-lisensen.

Partnerskapet i Troll planlegger investeringsbeslutning og innsendelse av PUD andre halvår 2018. Kontrakten tildeles med forbehold om investeringsbeslutning og myndighetsgodkjennelse av PUD.

Torger Rød
Torger Rød, direktør for prosjekter i Statoil. (Foto: Ole Jørgen Bratland)
Portrett - Pål Eitrheim
Pål Eitrheim, direktør for anskaffelser i Statoil. (Foto: Arne Reidar Mortensen)

– Vi er er avhengig av en kompetent og konkurransedyktig leverandørindustri i videreutviklingen av norsk sokkel. Avtalen med Aker Solutions har fokus på standardisering, forenklede krav og et bærekraftig kostnadsnivå. Vi har dermed et godt grunnlag, ikke bare for prosjektgjennomføringen, men også for sikker og effektiv drift av Troll og Askeladd. Jeg ser frem til å fortsette den gode samhandlingen for å kunne realisere dette, sier direktør for anskaffelser i Statoil, Pål Eitrheim.

Avtalene som tildeles for Troll fase 3 og Askeladd er del av det kontraktuelle rammeverket som ble inngått mellom Statoil og flere leverandører innen subsea-segmentet høsten 2017 på samme måte som tilsvarende kontrakter på Johan Castberg- og Snorre Expansion-prosjektene.  

 • Troll fase 3 er utvikling av de store gassreservene i den vestlige delen av Troll-feltet
 • Troll-feltet ligger ca 60 km vest av Sognefjorden og er det mest ressursrike feltet på norsk sokkel
 • Feltet ligger på ca. 330 meters havdyp, ca. 25 km nordvest for Troll A plattformen
 • Utbyggingskonseptet er en undervannsutbygging med to bunnrammer (hver med fire brønnslisser), 8 produksjonsbrønner og oppknytning til Troll A plattformen
 • Troll fase 3 vil bli drevet med kraft fra land via Troll A plattformen, og får dermed svært lave CO2 utslipp
 • Oppstart Troll fase 3 er planlagt i andre kvartal 2021
 • Troll fase 3 ligger innenfor det unitiserte Trollfeltet (Troll unit)
 • Rettighetshavere er: Statoil (30,58 % - operatør), Petoro (56 %), Norske Shell (8,10 %), Total E&P Norge (3,69 %) og ConocoPhillips Skandinavia (1,62 %)
 • Askeladd ble påvist i 1981 og består av segmentene -Nord, -Sør, -Gamma og -Vest
 • Askeladd er en del av Plan for utbygging og drift (PUD) for Snøhvit LNG (vedtatt i 2002). Produksjon fra Snøhvit startet i 2007
 • Feltet ligger på ca. 250 m havdyp og omtrent 40 km fra eksisterende Snøhvit utbygging som er lokalisert ca. 140 km nordvest for Hammerfest
 • Askeladd vil i første omgang bli utbygget med to bunnrammer, hver med 4 brønnslisser. Disse vil bli knyttet opp mot eksisterende infrastruktur
 • Det er planlagt å bore tre brønner, en i hvert av segmentene Nord, Sør og Gamma
 • Oppstart for Askeladd er planlagt til fjerde kvartal 2020
 • Brønnstrømmen fra Askeladd vil bli produsert via eksisterende infrastruktur inn mot Snøhvit LNG anlegg der gassen vil bli kjølt ned og skipet fra Melkøya i flytende form
 • For Askeladd er det en intensjonsavtale som nå inngås med Aker Solutions
 • Rettighetshavere i Snøhvit er: Statoil (36,79 % - operatør), Petoro (30,00 %), Total E&P Norge (18,40 %), Engie E&P Norge AS (12,00 %) og DEA Norge AS (2,81 %)

Relaterte sider