Generalforsamlingen vedtar utbytte på USD 0,2201 per aksje for fjerde kvartal 2015 og toårig utbytteaksjeprogram

11. mai 2016 | Sist endret 25. november 2016 10:13 CET
Annual general meeting 2016
Fra venstre: Hilde Alexandra Grønland (advokat og direksjonssekretær), Olaug Svarva (leder av Statoils bedriftsforsamling og valgkomité), Øystein Løseth (styrets leder), Eldar Sætre (konsernsjef) og Hans Henrik Klouman (juridisk direktør). (Foto: Arne Reidar Mortensen)

Generalforsamlingen i Statoil ASA (OSE: STL, NYSE: STO) godkjente 11. mai 2016 styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Statoil ASA for 2015.

Årsregnskap og årsberetning for Statoil ASA og for konsernet for 2015 ble godkjent, og det utdeles et utbytte på 0,2201 amerikanske dollar per aksje for fjerde kvartal 2015. Utbyttet for fjerde kvartal 2015 tilfaller selskapets aksjeeiere per 11. mai 2016. Både Statoils aksjer på Oslo Børs og rettigheter under American Depository Receipts (ADR) programmet i USA vil bli handlet eksklusive utbytte fra 12. mai 2016.  Forventet utbetalingsdag for aksjer på Oslo Børs er 24. juni 2016. Forventet utbetalingsdag for utbytte i amerikanske dollar under ADR-programmet i USA er 29. juni 2016. Generalforsamlingen ga styret fullmakt til å beslutte kvartalsvise utbyttebetalinger frem til neste ordinære generalforsamling.  

Generalforsamlingen godkjente innføring av et toårig utbytteaksjeprogram, med oppstart fra fjerde kvartal 2015. Gjennom utbytteaksjeprogrammet tilbys aksjeeierne å velge mellom å motta hele eller deler av det kvartalsvise utbyttet i kontanter eller i nyutstedte aksjer i Statoil. I forbindelse med dette programmet vedtok generalforsamlingen en emisjon relatert til utbyttet for fjerde kvartal 2015, og ga styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med utbetaling av utbytte for første til tredje kvartal 2016.

I utbytteemisjonen relatert til utbyttet for fjerde kvartal 2015 vil inntil 160,000,000 nye aksjer bli utstedt. Aksjene i Statoil vil bli handlet eksklusiv rett til å delta i utbytteemisjonen fra og med 12 mai 2016. Det vil være en tegningsperiode på minimum ti dager for utbytteemisjonen, denne forventes å starte i slutten av mai. Tegningskursen fastsettes til et beløp som tilsvarer volumvektet gjennomsnittlig aksjekurs på Oslo Børs de siste to handelsdagene i tegningsperioden for utbytteemisjonen, fratrukket en rabatt på 5 %. Ytterligere informasjon vil bli publisert før tegningsperioden starter.

Følgende personer ble valgt som aksjonærvalgte medlemmer av bedriftsforsamlingen i Statoil ASA med virkning fra 12. mai 2016 og frem tilordinær generalforsamling i 2018:

Tone Lunde Bakker (innstilles som leder til bedriftsforsamlingens valg) (nyvalg som leder, eksisterende medlem), Nils Bastiansen (innstilles som nestleder til bedriftsforsamlingens valg) (nyvalg), Greger Mannsverk (gjenvalg), Steinar Olsen (gjenvalg), Ingvald Strømmen (gjenvalg), Rune Bjerke (gjenvalg), Siri Kalvig (gjenvalg), Terje Venold (gjenvalg), Kjersti Kleven (gjenvalg), Birgitte Ringstad Vartdal (nyvalg, eksisterende 4. varamedlem), Jarle Roth (nyvalg) og Kathrine Næss (nyvalg).

Følgende personer ble valgt som varamedlemmer for de aksjonærvalgte medlemmer av bedriftsforsamlingen i Statoil ASA med virkning fra 12. mai 2016 og frem til ordinær generalforsamling i 2018: 

Kjerstin Fyllingen (nyvalg), Nina Kivijervi Jonassen (gjenvalg, eksisterende 3. varamedlem), Håkon Volldal (nyvalg), Kari Skeidsvoll Moe (nyvalg).

Følgende personer ble valgt som medlemmer av valgkomiteen i Statoil ASA med virkning fra 12. mai 2016 og frem til ordinær generalforsamling i 2018: 

Tone Lunde Bakker, (nyvalg som leder, eksisterende medlem), Tom Rathke (gjenvalg), Elisabeth Berge (gjenvalg), Jarle Roth (nyvalg), Bjørn Ståle Haavik, (personlig varamedlem for Elisabeth Berge) (gjenvalg).

Generalforsamlingen ga sin tilslutning til styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse. Generalforsamlingen ga videre sin tilslutning til styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, samt godkjente de delene av erklæringen som gjelder godtgjørelse knyttet til utviklingen av aksjekursen i selskapet. Godtgjørelsen til selskapets eksterne revisor ble også godkjent.

Generalforsamlingen ga styret fullmakt til å erverve aksjer i Statoil ASA i markedet for videreføring av aksjespareprogrammet for de ansatte. Generalforsamlingen ga i tillegg styret fullmakt til erverv av aksjer i Statoil ASA i markedet for etterfølgende sletting.

Det var på forhånd fremmet forslag fra en aksjonær om at styret legger frem en revidert strategi som reflekterer selskapets medansvar for å bidra til å løse dagens energibehov innenfor rammen av nasjonale og internasjonale klimamål. Dette forslaget ble ikke vedtatt.

Det var også fremmet forslag fra en aksjonær om at Statoil etablerer en undersøkelseskomité for risikovurderinger. Dette forslaget ble ikke vedtatt.

For komplett protokoll fra generalforsamlingen, vennligst se vedlegg.

Kontaktpersoner:

Investor relations

Peter Hutton, direktør, investor relations,
Tlf: +44 788 191 8792

Morten Sven Johannessen, direktør, investor relations USA,
Tlf: +1 203 570 2524

Presse

Bård Glad Pedersen, informasjonsdirektør,
Tlf: +47 91 80 17 91

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Relatert side

Nedlasting