Equinors resultater for fjerde kvartal og året 2021

9. februar 2022 07:08 CET | Sist endret 9. februar 2022 07:27 CET

Equinor rapporterer et rekordhøyt justert driftsresultat på 15,0 milliarder USD og 4,40 milliarder USD etter skatt i fjerde kvartal 2021. Driftsresultatet i henhold til IFRS var 13,6 milliarder USD, og IFRS-resultatet var 3,37 milliarder USD.

2021 var kjennetegnet av:

 • Justert driftsresultat etter skatt på 10,0 milliarder USD for året 2021 som helhet.
 • Økning av oljeprisen, og rekordhøy europeisk gasspris i andre halvår.
 • Sterk drift og økt årsproduksjon av olje og gass med 3,2 %(1 ).
 • Fortsatt kostnadsfokus og kapitaldisiplin.
 • Meget sterk fri kontantstrøm på 25,0 milliarder USD(2), og reduksjon av netto gjeld.
 • Styret foreslår å øke kontantutbyttet til 0,20 USD per aksje, øke tilbakekjøpsprogrammet på inntil 5 milliarder USD for 2022 og annonserer et ekstraordinært kvartalsvis kontantutbytte på 0,20 USD per aksje for fire kvartaler.

- Vi skaper betydelige verdier fra høye olje- og gasspriser med svært god drift og økt produksjon. Dette gjør at vi leverer et rekordhøyt justert driftsresultat etter skatt i kvartalet og sterkt resultat for året som helhet. Fortsatt arbeid med forbedringer og kapitaldisiplin bidro til en sterk fri kontantstrøm på 25 milliarder dollar, og en betydelig styrking av balansen, sier Anders Opedal, konsernsjef i Equinor ASA.

Anders Opedal, konsernsjef. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

- Pandemien påvirket fortsatt aktivitetsnivået i 2021, men markedene hentet seg inn med høye priser, spesielt i andre halvår. I Europa økte energiprisene til rekordnivåer, noe som hadde innvirkning på industri og samfunn. Equinor har fokusert på sikker og stabil drift som en pålitelig energileverandør. Sammen med partnere og myndigheter la vi til rette for en betydelig økning av produksjonen av gass til Europa, sier Opedal.

- Vi fortsetter å investere i lønnsomme prosjekter som støtter opp under energiomstillingen. I dette kvartalet tok vi endelig investeringsbeslutning for Dogger Bank C, tredje fase av verdens største havvindpark, og kunngjorde salg av en 10 % eierandel i prosjektet. Plan for utbygging og drift (PUD) for Troll Vest elektrifisering ble godkjent av norske myndigheter. Det gjør det mulig å produsere olje med lave utslipp fra det ressursrike Troll- og Fram-området i framtiden. Vi har også videreutviklet vår prosjektportefølje innen fornybarområdet, sier Opedal.

Justert driftsresultat var 15,0 milliarder USD i fjerde kvartal, opp fra 0,76 milliarder USD i samme periode i 2020. Justert driftsresultat etter skatt var 4,40 milliarder USD, opp fra negative 0,55 milliarder USD i samme periode i fjor.

Driftsresultatet i henhold til IFRS var 13,6 milliarder USD i fjerde kvartal, opp fra negative 0,99 milliarder USD i samme periode i 2020. IFRS-resultatet var 3,37 milliarder USD i kvartalet, sammenlignet med negative 2,41 milliarder USD i fjerde kvartal 2020. Driftsresultatet var positivt påvirket av høyere priser og økt produksjon av gass og væsker. Etter de høye resultatene for gassderivater i tredje kvartal, har det vært en negativ effekt når volumene er blitt levert i det europeiske gassmarkedet i fjerde kvartal. Nedskrivningene på 1,80 milliarder USD i fjerde kvartal inkluderer en nedskrivning på 1,78 milliarder USD knyttet til Mariner i Storbritannia som følge av revidering av reserveanslagene.

Sterk drift på tvers av alle segmenter
Resultatene i alle leting- og produksjonssegmenter var positivt påvirket av høyere priser for gass og væsker. Sterk drift, fortsatt innsats på forbedring, og sterk kapitaldisiplin støttet opp under ytterligere verdiskapning og sterk kontantstrøm. Basert på de sterke finansielle resultatene for året som helhet, forventer selskapet å betale om lag 12,2 milliarder USD i skatt fra norsk sokkel i første halvdel av 2022 knyttet til 2021-resultatene.

Segmentet Leting og produksjon Norge leverte rekordhøyt driftsresultat som følge av høyere priser, økt gassproduksjon og produksjon fra nye brønner og felt sammenlignet med samme kvartal i fjor. Med skattebetalinger i kvartalet basert på tidligere lavere prisforventninger, bidro Leting og produksjon Norge veldig sterkt til konsernets kontantstrøm.

Segmentene Leting og produksjon internasjonalt og Leting og produksjon USA leverte sterke resultater og kontantstrøm, begge dro fordeler av god drift og høyere priser i 2021.

Resultatene til segmentet Markedsføring, midtstrøm og prosessering var påvirket av negative effekter fra prissikring av bilaterale kontrakter som motvirket gevinster fra tidligere kvartaler i 2021. De negative effektene ble delvis motvirket av sterke resultater fra Danske Commodities.

Segmentet Fornybar dro fordeler av produksjonsøkning sammenlignet med samme kvartal i fjor med høyere tilgjengelighet på havvindeiendeler og høyere strømpriser.

Økt produksjon
Equinor leverte en samlet egenproduksjon på 2,158 millioner foe per dag i fjerde kvartal, opp fra 2,043 millioner foe per dag i samme periode i 2020. Produksjon fra Troll fase 3, Martin Linge og økt produksjon fra Johan Sverdrup, i tillegg til solid produksjonseffektivitet og optimalisert gassproduksjon, bidro til denne veksten.

Egenproduksjon av fornybar energi for kvartalet var 526 GWh, opp fra 480 GWh for samme periode i fjor, med bidrag fra produksjonen fra solenergianlegget Guanizuil IIA i Argentina.

I 2021 fullførte Equinor 21 letebrønner, hvorav 8 med drivverdige funn. Det pågikk boring i 4 brønner ved utgangen av året. Justerte letekostnader i fjerde kvartal var 0,20 milliarder USD, sammenlignet med 1,25 milliarder USD i samme kvartal 2020.

Reserveerstatningsraten (RRR) var 113 % i 2021 og gjennomsnitt over siste tre år var 61 %. Med 5,36 milliarder fat påviste reserver var forholdet mellom Equinors reserver og produksjon (R/P) 7,5 år.

Solid kontantstrøm
Kontantstrømmen fra drift før skatt og endringer i arbeidskapital var 18,0 milliarder USD for fjerde kvartal, sammenlignet med 3,8 milliarder USD for samme periode i 2020. Organiske investeringer var på 8,1 milliarder USD i 2021. Ved utgangen av året var gjeldsgraden(3) på negative 0,8 %, ned fra 13,2 % i tredje kvartal 2021, påvirket av skattebetalinger i andre halvdel av 2021 basert på tidligere lavere prisforventninger og skattebetalinger utsatt til første halvdel av 2022. Inkludert leiekostnader i henhold til IFRS 16 var gjeldsgraden(3) 7,7 %.

Øker kapitaldistribusjon
Styret foreslår til generalforsamlingen et kontantutbytte på 0,20 USD per aksje for fjerde kvartal 2021, en økning fra 0,18 USD som ble annonsert for de foregående to kvartalene.

Den andre transjen av tilbakekjøpsprogrammet for 2021 på totalt 1 milliard USD ble fullført 31. januar 2022. Det totale tilbakekjøpsprogrammet for 2021 hadde en total verdi på 1,3 milliarder USD.

Styret har besluttet å øke tilbakekjøpsprogrammet for 2022 til opptil 5 milliarder USD, basert på sterke resultater for 2021, sterk balanse og utsikter.

Første transje på 1 milliard USD starter 10. februar og vil avsluttes senest 25. mars 2022. Grunnet kortere periode for tilbakekjøp er transjen mindre enn den kvartalsvise andelen på annonserte tilbakekjøp for hele 2022.

Tilbakekjøpsprogrammet forventes å bli gjennomført når Brent-prisen er i eller over området 50 til 60 USD per fat og Equinors gjeldsgrad(3) er innenfor den kommuniserte ambisjonen om 15-30 % og dette støttes av råvareprisene. Gjennomføring av tilbakekjøp av aksjer etter generalforsamlingen i 2022 avhenger av fornyet fullmakt, inkludert en fornyet avtale med den norske stat.

I tillegg foreslår styret et ekstraordinært kontantutbytte på 0,20 USD per aksje per kvartal, fra fjerde kvartal 2021 til og med tredje kvartal 2022. Dette bygger på høye råvarepriser i andre halvdel av 2021, sterke finansielle resultater og støttende råvarepriser.

Alle tilbakekjøpsbeløp inkluderer aksjer som vil bli innløst av den norske stat.

Utslipp og gjennomsnittlig frekvens for alvorlige hendelser
Gjennomsnittlige CO2-utslipp fra Equinor-operert oppstrømsproduksjon, på 100 %-basis var 7,0 kg per fat i 2021, sammenlignet med 8,0 kg per fat i 2020.

Gjennomsnittlig frekvens for alvorlige hendelser (SIF) var 0,4 i 2021, ned fra 0,5 i 2020.

Kapitalmarkedsoppdatering

Equinor presenterer i dag sin oppdatering til kapitalmarkedet, og vektlegger følgende hovedleveranser:

 • Ambisjon om å redusere netto-utslippene av klimagasser på konsernbasis med 50 % innen 2030, med et mål om at 90 prosent av dette skal være absolutte utslippskutt.
 • Øke kontantstrøm og avkastning, med en fri kontantstrøm før kapitaldistribusjon på om lag 25 milliarder USD i perioden 2022-2026(4)
 • En avkastning på gjennomsnittlig sysselsatt kapital (ROACE) på om lag 14 % i perioden 2022 to 2030(4)
 • Omstillingen er i rute, forventer mer enn 50 % av årlige bruttoinvesteringer(5) i fornybar energi og lavkarbonløsninger innen 2030.

- I dag setter vi nye ambisjoner og deler framskrittene vi har gjort i arbeidet med raskere omstilling av selskapet med klare klima-ambisjoner, samtidig som vi øker kontantstrømmen og avkastningen. Vi leverer også en konkurransedyktig kapitaldistribusjon og foreslår økning i både utbyttet og tilbakekjøpsprogrammet. Equinors fokuserte strategi ligger fast, og vi fortsetter å levere resultater i energiomstillingen, der vi bygger på våre styrker og ledende posisjon innen teknologiutvikling – og skaper verdi ved å sikre tidlig tilgang og bidra til å forme industrien, sier Opedal.

- Vi styrker vår posisjon som et ledende selskap i det grønne skiftet med en ambisjon om en netto utslippsreduksjon på 50 % (scope 1 og 2) fra egenopererte felt og landanlegg innen 2030. Den nye ambisjonen er i tråd med Parisavtalen og målet om å begrense global oppvarming til 1.5 grader. Dette er et betydelig steg som vil kreve stor innsats, sier Opedal.

- Equinor har levert på den fokuserte strategien om å optimalisere innen olje og gass, lønnsom vekst innen fornybar energi og utvikle nye markeder innen lavkarbonløsninger. Vi mener at vår olje- og gassportefølje kan levere over 40 milliarder USD i fri kontantstrøm mot 2026(4). Vi er på vei til å utvikle en lønnsom fornybarvirksomhet. Innen lavkarbonløsninger utvikler vi en bred portefølje med Northern Lights i rute mot kommersiell drift i 2024, sier Opedal.

Optimalisert olje- og gassportefølje
Equinor vil opprettholde stabile investeringer i en konkurransedyktig prosjektportefølje. Store prosjekter som kommer i drift innen utgangen av 2030 har en gjennomsnittlig balansepris på under 35 USD/fat(6) og en tilbakebetalingstid på om lag 2,5 år(7). Norsk sokkel vil fortsatt være Equinors bærebjelke, ved å opprettholde produksjonen og skape betydelig kontantstrøm fram mot 2030, basert på teknologisk lederskap og bruk av eksisterende infrastruktur. Internasjonalt har vi god framdrift for vår brasilianske portefølje, og forventer oppstart av Bacalhau-prosjektet i 2024.

Lønnsom vekst innen fornybar energi
Prosjektporteføljen innen fornybar er konkurransedyktig og i tråd med ambisjonene om en installert kapasitet på 12 – 16 GW(8) innen 2030. Equinors installerte egenkapasitet er 0,7 GW. I 2021 har vi solgt oss ned og sikret finansiering i Dogger Bank C, verdens største havvindpark i Storbritannia. Equinor forventer en realavkastning på 4-8 % og er fast bestemt på å oppnå høyere avkastning på egenkapitalen gjennom prosjektfinansiering og nedsalg. I 2021 bokførte Equinor kapitalgevinster på 1,4 milliarder USD fra fornybar energi.

Nye markedsmuligheter innen lavkarbonløsninger
Det grønne skiftet gir nye forretningsmuligheter for Equinor som bygger på selskapets ledende rolle innen CO2-håndtering og hydrogen til å utvikle nye verdikjeder og markeder. I det første prosjektet for transport og lagring av CO2 fra tredjepart, Northern Lights, utnytter selskapet sin kompetanse, teknologi og relasjon til kunder, myndigheter og partnere. Equinors ambisjon er å utvikle kapasiteten til å lagre 15-30 millioner tonn CO2 per år innen 2035, og levere rent hydrogen til 3-5 industriklynger.

Til slutt kunngjør Equinor sine oppdaterte framtidsutsikter:

 • Equinor forventer gjennomsnittlige årlige organiske investeringer [5] på om lag 10 milliarder USD i 2022 og 2023, og om lag 12 milliarder USD i 2023 og 2024.
 • Equinor forventer å levere en produksjonsvekst på om lag 2 % i 2022.

Se "Forward Looking statement" på våre nettsider

 1 Justert for porteføljetiltak.
2 Dette er et ikke-GAAP måletall. For mer informasjon, se “Use and reconciliation of non-GAAP measures” i “Supplementary”-delen i rapporten.
3 Dette er et ikke-GAAP måletall. Sammenligningstall og avstemming til IFRS er presentert i tabellen “Calculation of capital employed and net debt to capital employed ratio” under “Supplementary”-delen i rapporten.
4 Basert på Brent blend 65 USD/fat, Henry Hub 3,5 USD/mmbtu og europeisk gasspris 2022: 22 USD/mmbtu, 2023: 12 USD/mmbtu og fra 2024 og videre: 7 USD/mmbtu.
5 Bruttoinvesteringer definert som investeringer før prosjektfinansiering.
6 Volumvektet.
7 Volumvektet gjennomsnitt fra produksjonsstart.
8 Equinors andel, inkl. eierandel i Scatec ASA.

Kontaktpersoner:

Investor relations
Peter Hutton, direktør IR,
+44 7881 918 792 (mobil)

Presse
Sissel Rinde, informasjonsdirektør,
+ 47 412 60 584 (mobil)

Nedlastinger

Webcast