Kapitalforhøyelse ved utstedelse av utbytteaksjer i forbindelse med utbetaling av utbytte for annet kvartal 2017

26. oktober 2017 06:51 CEST | Sist endret 30. oktober 2017 07:25 CET

Med grunnlag i foreliggende fullmakt vedtatt av den ordinære generalforsamlingen 11. mai 2017, har styret i Statoil ASA (OSE:STL, NYSE:STO) den 25. oktober 2017 vedtatt å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med utbetaling av utbytte for andre kvartal 2017 på følgende vilkår og betingelser:

NOT FOR RELEASE IN OR INTO CANADA, JAPAN, AUSTRIA, POLAND, ESTONIA, ICELAND OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE WOULD BE UNLAWFUL

1. Aksjekapitalen forhøyes med et beløp på minst NOK 2,50 og maksimalt NOK 400.000.000. De nye aksjene skal ha en pålydende verdi på NOK 2,50.

2. Tegningskursen:

a) For aksjonærer på Oslo Børs er tegningskursen lik volumvektet gjennomsnittlig aksjekurs på Oslo Børs de siste to handelsdagene i tegningsperioden for utbytteemisjonen, fratrukket en rabatt på 5 %.

b) For rettighetshavere under American Depositary Rights (ADR)-programmet i USA er tegningskursen lik tegningskursen for aksjeeiere på Oslo Børs omregnet til USD basert på gjennomsnittet av Norges Banks USD valutakurs de siste to dagene i tegningsperioden.

3. Bare aksjeeiere i Statoil på Oslo Børs og rettighetshavere under ADR-programmet på New York Stock Exchange per utløpet av 31. oktober 2017, det vil si som er registrert i Statoils aksjeeierregister i verdipapirsentralen (VPS) per utløpet av 2. november 2017, kan tegne aksjer.

4. De nye aksjene kan ikke tegnes av aksjeeiere i jurisdiksjoner hvor et tilbud om tegning vil være ulovlig for vedkommende aksjeeier.

5. Tegning av de nye aksjene skal skje på følgende måte:

a) Hver av disse aksjeeierne kan velge å motta hele eller deler av utbyttet i kontanter eller nyutstedte aksjer og er dermed berettiget til helt eller delvis å bruke det netto utbyttet som den respektive aksjeeier er berettiget til for andre kvartal 2017 til å tegne aksjer i selskapet. Innskuddet vil bli gjort opp ved motregning av tegnernes krav på utbytte fra selskapet. Utbytte i USD som skal benyttes som innskudd skal omregnes til NOK ved å benytte samme vekslingskurs mellom USD og NOK som angitt i punkt 2 b) ovenfor. Alle tegninger vil bli rundet ned til nærmeste hele aksje. Den del av det netto utbyttet som ikke benyttes til oppgjør av tegnede aksjer skal utbetales i kontanter.

b) Staten har forpliktet seg til å delta i utbytteemisjonen ved å benytte den del av sitt kvartalsvise utbytte til å tegne seg for det antall aksjer som er nødvendig for at staten opprettholder sin eierandel på 67 % i Statoil.

6. Hver enkelt aksjeeier vil bli allokert det antall aksjer som fremkommer ved å dele det beløp vedkommende har tegnet seg for i tegningsperioden, jf. punkt 5 ovenfor, på tegningskursen, jf. punkt 2 ovenfor. Ingen brøkdelsaksjer vil bli allokert.

7. Tegningsperioden skal starte på eller omkring 20. november 2017. Tegningsperioden skal være minst 10 virkedager for ordinære aksjeeiere. Tegning av aksjer skal skje elektronisk eller på en særskilt tegningsblankett innen utløp av tegningsperioden.

8. Rettighetshavere under ADR-programmet i USA kan foreta sitt valg gjennom Deutsche Bank som depotbank og oppgjørsagent for ADR-programmet.

9. De nye aksjene gir aksjeeierrettigheter i selskapet, inkludert rett til utbytte, fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret. Samtidig skal paragraf 3 i vedtektene endres til å reflektere den nye aksjekapitalen.

10. Estimerte kostnader knyttet til kapitalforhøyelsen er NOK 5 millioner.

KPMG har utarbeidet en erklæring i henhold til allmennaksjeloven § 2-6 første og annet ledd, jf. allmennaksjeloven § 10-2 tredje ledd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

This announcement and the information contained herein does not constitute or form a part of, and should not be construed as, an offer for sale or subscription for or solicitation or invitation of any offer to subscribe for or purchase of dividend shares or any other securities of the Company and cannot be relied on for any investment contract or decision.

It may be unlawful to distribute this announcement in certain jurisdictions. This announcement is not for distribution in any jurisdiction in which prior registration or approval is required for that purpose. No steps have been taken or will be taken in any jurisdiction outside of Norway in which such steps would be required. No competent authority or any other regulatory body has passed upon the adequacy of this document or approved or disapproved the distribution of dividend shares outside of Norway. Any representation to the contrary may be a criminal offense.