Energy Perspectives 2016: Klima- og geopolitikk bestemmer global energimiks mot 2040

9. juni 2016 | Sist endret 25. november 2016 10:14 CET

Klimaavatalen fra Paris kan realiseres, men det forutsetter nye tiltak og vesentlig raskere endring enn hva vi har sett hittil.

Verden vil fram mot 2040 ha behov for mye ny fornybar energi. I tillegg kreves betydelige investeringer i ny produksjon av olje og gass for å erstatte fallende produksjon fra eksisterende felt.

Det kommer frem i Statoils Energy Perspectives-rapport som ble lagt frem i dag. 

–  For å nå målsettingene i klimaavtalen fra Paris er det nødvendig med en rask endring i elektrisitetssektoren og i personbiltransport, i tillegg til en betydelig forbedring i energieffektivitet innen alle sektorer, sier Statoils sjeføkonom Eirik Wærness.

– Selv med rask økning i ny fornybar energi vil etterspørselen etter olje og gass bare være litt lavere enn dagens nivå i 2040. For å oppveie for fallende global produksjon fra eksisterende felt, vil det kreves betydelige investeringer i ny olje- og gassproduksjonsvolumer som til sammen tilsvarer 15-30 ganger dagens samlede produksjon på norsk sokkel, sier Wærness.

Statoils årlige Energy Perspectives-rapport beskriver hvordan verdensøkonomien, internasjonale energimarkeder og energirelaterte klimagassutslipp utvikler seg, med utgangspunkt i tre ulike fremtidsscenarier: Reform, Renewal og Rivalry.

Rapporten er utarbeidet av Statoils analytikere med ansvar for makroøkonomi, energimarkeder, klima og geopolitikk. Den er basert på modeller og rammeverk som selskapet bruker i forbindelse med langsiktige analyser av energimarkedene.

Tre fremtidsscenarier

– Fremtiden er usikker, vi har derfor i år som i fjor utarbeidet tre ulike scenarier for utviklingen mot 2040, sier Wærness.

Reform-scenariet i årets rapport bygger på de nasjonale klimamålene i Paris-avtalen (COP21), med ytterligere tilstramminger i energi- og klimapolitikken utover i tid. I dette scenariet nås ikke togradersmålet.

Scenariet som tar høyde for de mest ambisiøse energi- og klimamålene er Renewal. Her forutsettes det at 9 av 10 nye privatbiler som selges i 2040 vil ha hybridmotorer eller være elektriske. I tillegg forutsettes en enorm endring i elektrisitetssektoren, der sol og vind vil stå for rundt 40 prosent av den globale elektrisitetsproduksjonen i 2040, mot en andel på 5 prosent i dag. I et slikt scenario vil olje- og gassetterspørselen være litt lavere enn dagens nivå.

– Dette vil kreve en radikal og samordnet innsats og omlegging av transport- og elektrisitetssektoren, drevet av effektivisering, teknologiutvikling, markeder, forbrukeratferd og ikke minst politikk. Det kan være grunn til bekymring for om investeringene i olje, gass og fornybar energi fremover vil være tilstrekkelige for å dekke behovet, sier Wærness.

Intergovernmental Panel for Climate Change (IPCC) skal evaluere implikasjonene av forpliktelsen i Paris-avtalen om å styre mot en maksimum global temperaturøkning på 1,5 grader celcius. Deres rapport er ventet i 2018 og vil danne grunnlag for å analysere hva dette kan bety for energisektoren.

– De drastiske endringene i energisystemet vi ser for oss, vil skje gradvis – men de må skje vesentlig raskere enn vi har sett historisk, sier han.

Det tredje scenariet, Rivalry, er i større grad preget av geopolitisk konflikt og større forskjeller i den regionale utviklingen både når det gjelder økonomisk utvikling og omlegging av energisystemene.

Analysen viser at det uansett scenario er behov for store investeringer innenfor hele energisektoren – både for olje, gass, fornybar, energi-infrastruktur og energilagring frem mot 2040.

Store endringer i energiforsyning og energibruk

Statoil har utgitt Energy Perspectives-rapporten hvert år siden 2011. Dette er en av flere viktige analyser som legges til grunn i selskapets strategiske og kommersielle vurderinger.

– Klimaavtalen fra Paris er et viktig utgangspunkt for helt nødvendige endringer, men Energy Perspectives 2016 viser at det ikke er tilstrekkelig. Statoil vil være en pådriver for sterkere tiltak og raskere omstilling. Det er nødvendig for at vi skal klare å produsere den energien verden trenger på en bærekraftig måte.

Konsernsjef Eldar Sætre
Konsernsjef Eldar Sætre

Utslippene må reduseres samtidig som det må leveres energi til en voksende befolkning der stadig flere finner veien ut av fattigdom, sier konsernsjef Eldar Sætre.

– Statoil er godt posisjonert for å være en viktig energileverandør også i lavutslippssamfunnet. Vi produserer olje og gass med verdens laveste utslipp, og vi øker våre ambisjoner for å opprettholde vår ledende posisjon. I tillegg bygger vi gradvis opp en lønnsom satsing på fornybar energi og andre lavkarbonløsninger, sier Sætre.

Energy Perspectives gis ut årlig av Statoil. Rapporten utarbeides uavhengig av selskapets strategiske og kommersielle beslutninger. Den er utarbeidet for å gi en faglig vurdering av makroøkonomisk utvikling og langsiktige perspektiver på det internasjonale energimarkedet. Rapporten er basert på modeller og rammeverk som selskapet bruker i forbindelse med langsiktige analyser av energimarkedene.

Det er et mål at rapporten skal skape større forståelse for usikkerhet på lang sikt og hvordan ulike drivkrefter kan påvirke denne usikkerheten. Energy Perspectives har blitt en viktig referanse i selskapets internasjonale samtaler om energi- og klimaspørsmål. Teamet bak rapporten inviteres hvert år til internasjonale møter og konferanser for å presentere sine perspektiver.