Forsterker klimasatsingen på norsk sokkel frem mot 2030

17. august 2016 | Sist endret 25. november 2016 10:17 CET
Gillfaks C-plattformen
Gullfaks C-plattformen i Nordsjøen. (Foto: Harald Pettersen)

Petroleumsindustrien, i regi av Norsk Olje og Gass, lanserte i dag ambisjonen om å gjennomføre CO2-reduserende tiltak tilsvarende 2,5 millioner tonn på norsk sokkel innen 2030 sammenlignet med 2020. Statoils andel av dette er 2 millioner tonn.

– I Statoils veikart for norsk sokkel frem mot 2030 er målet vårt å opprettholde lønnsom produksjon på 2015-nivå. Skal vi lykkes som olje- og gassprodusent i et fremtidig lavutslippssamfunn er vi avhengig av å videreføre vår ledende posisjon knyttet til karboneffektiv produksjon. Satsingen vi nå gjør styrker derfor våre fremtidige forretningsmuligheter, sier Arne Sigve Nylund, konserndirektør for Utvikling og Produksjon Norsk Sokkel (UPN). 

Statoil har tidligere satt seg mål om å redusere årlige CO2-utslipp fra norsk sokkel med 1,2 millioner tonn innen 2020 sammenlignet med 2008.

Paris-forhandlingene var et veiskille i det internasjonale klimaarbeidet ved at så mange land ble enige om en avtale. Den bygger på en forståelse av at økningen i verdens energietterspørsel i stor grad må dekkes av fornybare energikilder. Men også en anerkjennelse av at den globale økonomien i lang tid vil trenge fossile energikilder, også innen et togradersscenario. Å redusere karbonintensiteten i energisystemene er en global utfordring som krever samarbeid med myndigheter og ansvarlige produsenter og forbrukere av energi.

Statoil er innstilt til å fortsatt bidra med bredde i dette arbeidet blant annet også gjennom å redusere CO2-utslipp knyttet til produksjon av olje og gass.

Norsk sokkel produserer olje og gass med CO2-utslipp som er ca halvparten av snittet i bransjen internasjonalt. Norge er ledende når det gjelder klimaløsninger og teknologier for olje- og gassproduksjon og har de strengeste rammebetingelsene for klima.

Arne Sigve Nylund
Arne Sigve Nylund, konserndirektør for Utvikling og Produksjon Norsk Sokkel (UPN). (Foto: Ole Jørgen Bratland)

– Norges utgangspunkt som karboneffektiv produsent av olje- og gass kombinert med Paris-avtalen gjør at jeg ser optimistisk på fremtiden, både med tanke på klimautfordringen og Statoils fremtidige virksomhet, sier Nylund.

Selv med rask økning i ny fornybar energi viser de fleste prognoser at olje og gass vil utgjøre en betydelig andel av verdens energimiks utover 2050. For å oppveie for fallende global produksjon fra eksisterende felt, vil det kreves betydelige investeringer i ny olje- og gassproduksjonsvolum. Det er viktig å være ledende når det gjelder lave utslipp for å sikre langsiktigheten til norsk sokkel.

– Statoil har gjennom mange år arbeidet systematisk med å redusere utslipp av klimagasser. Dette arbeidet vil vi intensivere fremover. At vi i dag sammen med andre selskap på norsk sokkel presenterer konkrete og omfattende reduksjonsmål for petroleumsvirksomheten er en milepæl og en viktig byggesten i det langsiktige strategiske klimaarbeidet, sier direktør for bærekraft, Bjørn Otto Sverdrup. 

Bjørn Otto Sverdrup
Bjørn Otto Sverdrup, direktør for bærekraft.
(Foto: Ole Jørgen Bratland)

Statoil peker på viktigheten av å videreføre det gode samarbeidet mellom myndigheter, oljeselskaper, leverandører, forskningsinstitusjoner og akademia for å lykkes og er opptatt av noen grunnleggende forutsetninger:

  • virkemidler må sikre lik konkurranse på tvers av landegrenser og hvor innføring av en global/regional pris på CO2 vil være viktig i så henseende
  • tiltak må gi reelle og varige utslippsreduksjoner, CO2 kjenner ingen landegrenser
  • særegne tiltak i Norge må utredes nøye for å sikre at de gir reelle utslippsreduksjoner, og at det ikke etableres rammevilkår som reduserer norsk sokkel sin konkurransekraft

Teknologiutvikling  og kostnadsreduksjoner

Statoil ønsker en bred tilnærming til mulighetsrommet som finnes for utvikling av lavutslippsteknologi når det gjelder produksjon av olje og gass. Kostnadene forbundet med å utvikle og ta i bruk ny teknologi vil være avgjørende for å klare å levere på målsettingen.

– Målet vi nå har satt oss er uten tvil ambisiøst. Og vi vet ikke nå hvordan vi skal klare det. Men det gjorde vi heller ikke i 2008 da vi satte oss strekkmål for 2020 som vi allerede har nådd. Teknologiutvikling og kostnadsreduksjoner kommer til å være helt sentralt for å lykkes, sier Nylund.