Offentliggjøring av prospekt og oppstart av tegningsperioden for Utbytteemisjonen for fjerde kvartal 2015 under Utbytteaksjeprogrammet – FOR AKSJONÆRER I NORGE

30. mai 2016 | Sist endret 25. november 2016 10:14 CET

Det vises til tidligere meldinger fra Statoil ASA (OSE:STL, NYSE:STO, "Selskapet") angående beslutningen til den ordinære generalforsamlingen den 11. mai 2016 om å godkjenne et toårig aksjeutbytteprogram med oppstart fra og med fjerde kvartal 2015 ("Aksjeutbytteprogrammet") og å utdele et utbytte på USD 0,2201 (NOK 1,8109) per aksje for fjerde kvartal 2015 som aksjeeierne kan velge å få i form av nye aksjer i Selskapet ("Utbytteaksjer") eller i kontanter.

I forbindelse med Aksjeutbytteprogrammet for fjerde kvartal 2015 ("Utbytteemisjonen") vil Selskapet utstede opp til 160 000 000 Utbytteaksjer, hver pålydende NOK 2,50, som kan tegnes av Eksisterende Aksjeeiere (som definert nedenfor).

Godkjent prospekt:
Den 27. mai 2016 godkjente Finanstilsynet et prospekt for tilbudet om Utbytteaksjer til Eksisterende Aksjeeiere i Norge.

Prospektet er tilgjengelig på www.statoil.com/utbytteaksje, hvor papirkopier også kan bestilles.

Tegningsperiode:
Tegningsperioden for Utbytteemisjonen vil begynne kl. 09:00 CET den 30. mai 2016 og vare til kl. 23:59 CET den 10. juni 2016 ("Tegningsperioden").

Eksisterende Aksjeeiere som ikke har tegnet seg for Utbytteaksjer ved utløpet av Tegningsperioden vil motta sitt utbytte i kontanter uten å måtte foreta seg noe på eller omkring 24. juni 2016.

Tegningskurs:
Tegningskursen vil fastsettes til et beløp som tilsvarer volumvektet gjennomsnittlig aksjekurs på Oslo Børs de siste to handelsdagene i Tegningsperioden for Utbytteemisjonen, fratrukket en rabatt på 5 %. Tegningskursen vil bli offentliggjort på eller omkring 13. juni 2016.

Tegningsprosedyrer:
Tegning av Utbytteaksjer kan gjøres elektronisk gjennom VPS' online tegningssystem. En link til tegningssystemet er tilgjengelig på www.statoil.com/utbytteaksje. Eksisterende Aksjeeiere som anses som kvalifiserte til å tegne Utbytteaksjer har eller vil motta et brev fra Selskapet med personlige innloggingsdetaljer til VPS' online tegningssystem.

Aksjeeiere som er kvalifiserte til å delta i Utbyttemisjonen:
Aksjeeiere i Selskapet per utløpet av 11. mai 2016, det vil si aksjeeiere som var registrert i Selskapet aksjeeierregister i Verdipapirsentralen (VPS) per utløpet av 13. mai 2016 ("Eksisterende Aksjeeiere") vil være berettiget til å enten tegne Utbytteaksjer i Tegningsperioden eller å motta sitt utbytte i kontanter.

Tegning av Utbytteaksjer av personer som befinner seg i, eller er bosatt i, andre land enn Norge kan påvirkes av lover i den relevante jurisdiksjonen. Utbytteaksjene kan ikke tegnes av Eksisterende Aksjeeiere som befinner seg i eller som er bosatt i jurisdiksjoner hvor tegning av Utbytteaksjer vil være ulovlig. Eksisterende Aksjeeiere som befinner seg i eller er bosatt i andre land enn Norge må gjøre seg kjent med om det er restriksjoner som vil gjelde for Utbyttemisjonen og må konsultere sine profesjonelle rådgivere dersom de er i tvil om innholdet eller anvendelsen av slike restriksjoner.

Oppgjør:
Utstedelsen av Utbytteaksjene forventes å skje på eller omkring 23. juni 2016, og levering av Utbytteaksjene forventes å skje på eller omkring 24. juni 2016. Handel i både Utbytteaksjene på Oslo Børs og ADRer som representerer Utbytteaksjer på NYSE er forventet å skje på eller omkring 27. juni 2016.

Kontant betaling av utbyttet til eiere av ordinære aksjer og ADRer er forventet å skje på eller omkring 24. juni 2016.

Interesser eiet gjennom forvaltere:
Aksjeeiere, som er kvalifisert til å delta i Utbytteemisjonen og som eier sine aksjer gjennom en forvalter og ønsker å tegne seg for Utbytteaksjer, må instruere sin forvalter om å tegne Utbytteaksjer i tråd med de gjeldende instruksjonene mottatt fra slik forvalter. Forvalteren vil være ansvarlig for å motta tegningsinstrukser fra aksjeeierne og for å informere Selskapet om slike tegningsinstrukser.
DNB Bank ASA, Verdipapirservice (tel.: +47 23 26 80 20) er oppgjørsansvarlig i Utbytteemisjonen.

Kontaktpersoner:
Peter Hutton, direktør investorrelasjoner,
Tel: +44 7881 918 792

Morten Sven Johannessen, direktør investorrelasjoner USA,
Tel: + 1 203 570 2524

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

 

This announcement and the information contained herein does not constitute or form a part of, and should not be construed as, an offer for sale or subscription for or solicitation or invitation of any offer to subscribe for or purchase of dividend shares or any other securities of the Company and cannot be relied on for any investment contract or decision.

It may be unlawful to distribute this announcement in certain jurisdictions. This announcement is not for distribution in any jurisdiction in which prior registration or approval is required for that purpose. No steps have been taken or will be taken in any jurisdiction outside of Norway in which such steps would be required. No competent authority or any other regulatory body has passed upon the adequacy of this document or approved or disapproved the distribution of dividend shares outside of Norway. Any representation to the contrary may be a criminal offense.