Energy Perspectives 2018: Tid for handling

7. juni 2018 07:00 CEST | Sist endret 7. juni 2018 12:22 CEST
Fartøyer utenfor havneområde i Asia
Fartøyer utenfor et havneanlegg i Asia. (Foto: iStock)

Omleggingen mot et mer bærekraftig energisystem går for sakte. Politiske, industrielle og forbrukerrelaterte tiltak kan ikke utsettes dersom vi skal oppnå en bærekraftig utvikling i samsvar med 2-gradersmålet.

Det er bred enighet om at en voksende befolkning og økonomisk vekst vil øke etterspørselen etter varer, aktiviteter og tjenester som krever energi. Utfordringen er å møte denne økende etterspørselen på en mer bærekraftig måte. Dette krever betydelig forbedret energieffektivitet og rask endring av den globale energimiksen.

– En energiomlegging pågår, men fremdriften og omfanget er fremdeles usikkert. Vi publiserer Energy Perspectives-rapporten for å engasjere, gi innsikt, skape dialog, utfordre og bli utfordret, sier Equinors sjefsøkonom, Eirik Wærness.

Rapporten publiseres for 8. år på rad. Den presenterer tre scenarier; Reform, Renewal og Rivalry, som spenner over et bredt utfallsrom for alle viktige karakteristikker ved det globale energisystemet, blant annet makroøkonomisk utvikling, global energietterspørsel, klimagassutslipp, energimiks og olje- og gassmarkedene frem mot 2050.

Rapporten viser hvordan politiske, teknologiske og markedsmessige forhold kan bevege utviklingen i ulike retninger, både ønskede og uønskede. .

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Eirik Wærness
Equinors sjeføkonom Eirik Wærness. (Foto: Tor Orset / VG Partnerstudio )

Overskudd av mål, underskudd på tiltak
Til tross for ambisiøse mål satt i Paris-avtalen, økte både bruken av kull og CO2-utslippene i 2017. Olje- og gassetterspørselen øker også. I transportsektoren øker elektrifiseringen, men holder på langt nær tritt med den samlede veksten i det globale salget av kjøretøy. Kort sagt, selv med en teknologiutvikling som skjer raskere enn forventet, er omleggingen for langsom, mye på grunn av manglende politiske tiltak.

– Klimadebatten er preget av ambisiøse mål, men underskudd på tiltak. Vi mener det er mulig å nå klimamålene som er satt i Paris-avtalen, men det krever raske, globale og samordnede politiske tiltak for å fremme endringer i forbrukeratferd og forskyve investeringene mot lavkarbonteknologier.  Å utsette tiltak vil gjøre det veldig vanskelig å nå klimamålene, sier Wærness.

Elektrifisering er avgjørende
Elektrisitetsetterspørselen øker konsekvent i alle scenarier, og sol- og vindkraft utgjør betydelige andeler av produksjonsmiksen i 2050. I Renewal-scenariet vil 49 % av elektrisitetsetterspørselen i 2050 bli møtt av ny fornybar energi, sammenlignet med rundt 5 % i 2015.

Denne voksende etterspørselen, og behovet for å fase ut kull og redusere etterspørselen etter fossile brensler, gjør at det er behov for store investeringer i ny el-produksjonskapasitet, samt infrastruktur og lagringsteknologier.

I et scenario i samsvar med 2-gradermålet vil det også være et betydelig behov for fossile energikilder. Gass holder stand blant fossile energikilder med en forventet etterspørsel i 2050 som bare er 10 % lavere enn i 2015. Olje får en nedgang i etterspørselen på rundt 38 %.

Det vil bli behov for store investeringer i produksjon av nye olje- og gassressurser ettersom kun halvparten av etterspørselen i 2050 kan møtes fra produksjonen fra eksisterende felt. I de andre scenariene er investeringsutfordringen enda større på grunn av en mye høyere etterspørsel.  

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Eldar Sætre
Konsernsjef Eldar Sætre (Foto: Arne Reidar Mortensen)

En volatil verden
Rivalry-scenariet drives fremdeles av geopolitisk konflikt og andre politiske prioriteringer enn klimautfordringen. I år er variasjon i økonomisk utvikling inkludert i Rivalry-scenariet, det vil si perioder med lav vekst og nedgang som etterfølges av mer positive perioder.  

Til tross for mye lavere gjennomsnittlig økonomisk vekst enn i Reform-scenariet, vil energietterspørselen og klimagassutslippene bli høyere (henholdsvis 4 % og 22 % høyere), som følge av volatilitet og manglende samordning på tvers av landegrenser, noe som gir lavere forbedring av energieffektiviteten, og kull beholder det meste av sin posisjon som energikilde.

– Dessverre ser vi for tiden for mange tegn fra Rivalry-scenariet. Hvis dette fortsetter, vil det ha en negativ innvirkning på det nødvendige globale samarbeidet og den økonomiske veksten som er avgjørende for å drive verden i en bærekraftig retning, sier Wærness.

Former framtiden
Analysen i Energy Perspectives er viktig input til Equinors strategiske prioriteringer, sammen med andre analyser.

– Bærekraft er fullt ut innarbeidet i Equinors strategi, og vi gjør tiltak for å utvikle virksomheten vår for å understøtte FNs bærekraftsmål og Paris-avtalen. Vår strategi for sikker drift, høy verdiskaping og lave karbonutslipp er utformet for å ivareta usikkerhet og bidra til en bærekraftig utvikling, slik at Equinor kan forme energiframtiden. Vi ser attraktive forretningsmuligheter i overgangen til en lavkarbonøkonomi, sier konsernsjef Eldar Sætre. .

Relaterte sider og nedlastinger