Samler sokkelen digitalt

7. mars 2018 12:00 CET | Sist endret 16. mars 2021 13:53 CET
Statsminister Erna Solberg besøker senteret
Statsminister Erna Solberg fikk selv teste hvordan samarbeid mellom land og hav stadig forbedres med nye digitale hjelpemidler, da hun via fjernstyring samarbeidet med Håvard Christian Leirvåg på Gina Krog-plattformen. (Foto: Christian Djupvik Brandt-Hansen)

Et integrert operasjonsstøttesenter og et boreoperasjonssenter skal bidra til Statoils ambisjon om å øke verdiskapingen fra opererte felt i Norge med mer enn to milliarder dollar fra 2020 til 2025 før skatt.

Sentrene etableres i Bergen og knyttes stegvis opp mot alle Statoils installasjoner på norsk sokkel fra i år.

– Mulighetene digitalisering gir oss vil endre vår bransje, måten vi arbeider på og skape økte verdier for oss og samfunnet. Sentrene er gode eksempler på hvordan vi fortsetter å ta i bruk digital teknologi for å jobbe smartere, sikrere og mer effektivt, sier Jannicke Nilsson, konserndirektør for sikker og effektiv drift.

Frem mot 2020 forventer Statoil å investere i størrelsesorden 1-2 milliarder kroner i digital teknologi som skal gi økt verdiskapning og bedre drift.

De to nye sentrene skal bidra til å øke produksjonseffektiviteten og produksjonspotensialet på norsk sokkel. I desember startet Statoil også opp et operasjonsstøttesenter i USA, som i dag følger opp selskapets over 1100 brønner på land.

– Digital teknologi bidrar til kontinuerlig forbedring av driften på våre eksisterende felt. På nye feltutbygginger vil produksjon av olje og gass i stadig større grad foregå fra ubemannede, robotiserte standardiserte og fjernstyrte installasjoner. Mange operasjoner vil kunne gjennomføres med færre risikoutsatte arbeidssituasjoner. Vi kan styre vedlikeholdet bedre og vi oppnår økt sikkerhet og en høyere operasjonell kvalitet, sier Nilsson.

Portrett av Jannicke Nilsson
Jannicke Nilsson, konserndirektør for sikker og effektiv drift.
(Foto: Helge Hansen)
Portrett av Kjetil Hove
Kjetil Hove, direktør for driftsteknologi på norsk sokkel
(Foto: Ole Jørgen Bratland)

Løser problemer før de inntreffer
Det integrerte operasjonsstøttesenteret (IOC) vil legge til rette for mer proaktiv beslutningsstøtte.

– Ved å jobbe på tvers av fagfelt og bedre utnytte operasjonsdata og digitale teknologier, vil senteret levere forbedringer for drift og vedlikehold på plattformene. Det viktigste målet er å drive installasjonene våre sikkert og optimalt hver eneste dag, samt at vi kan identifisere utfordringer og hindre stopp i driften før disse inntreffer, sier Kjetil Hove, direktør for driftsteknologi på norsk sokkel.

IOC-senteret bygger videre på eksisterende tilstandsovervåkings- og ekspertsentre i Norge, og skal ytterligere styrke samhandlingen mellom hav og land, samt med våre leverandører og partnere.

– Senteret vil hjelpe oss til å fortsette forbedringsarbeidet slik at vi kan produsere mest mulig effektivt og sikkert, sier Hove.

Senteret skal etter planen være i operasjon etter sommeren og etter hvert støtte alle Statoil-opererte felt og installasjoner på norsk sokkel. Først ut til å knyttes opp er feltene Gina Krog og Grane i Nordsjøen og Åsgard i Norskehavet.

Geologi-oppfølging av boreoperasjoner fra land
Det andre senteret som etableres skal sikre mer kostnadseffektiv og bedre geofaglig støtte av boreoperasjoner. Dette ved at monitorering og styring av brønnbanene som skal bores på sokkelen flyttes fra installasjonene i havet til ett felles operasjonssenter for geofag.

Senteret vil gi økt personsikkerhet og kostnadsbesparelser som følge av redusert behov for transport og opphold på installasjonene. Sikkerheten under boring opprettholdes og styrkes med å ha tilgang på kvalifisert personell i senteret hele døgnet. Dette senteret skal være klart for de første operasjonene allerede i høst i år..

Relaterte sider

Illustrasjon av det digitale senteret