Generalforsamlingen vedtok utbytte for fjerde kvartal 2017 og vedtok endringen av selskapets navn

15. mai 2018 22:46 CEST
Generalforsamling 2018

Generalforsamlingen i Statoil ASA (OSE: STL, NYSE: STO) godkjente 15. mai 2018 styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Statoil ASA for 2017.

Årsregnskap og årsberetning for Statoil ASA og for konsernet for 2017 ble godkjent, og det utdeles et utbytte på 0,23 amerikanske dollar per aksje for fjerde kvartal 2017.

Utbyttet for fjerde kvartal 2017 tilfaller selskapets eiere av American Depositary Receipts (ADRs) på New York Stock Exchange og aksjeeiere på Oslo Børs per 15. mai 2018, dvs. som er registrert i Statoils aksjeeierregister i verdipapirsentralen (VPS) per utløpet av 18. mai 2018 (Eierregisterdato). Eierregisterdato for eiere av ADRs er 17.mai 2018.

Rettigheter under ADR-programmet og Statoils aksjer på Oslo Børs vil bli handlet eksklusive utbytte fra 16. mai 2018.

Forventet utbetalingsdag for aksjer på Oslo Børs er på eller omkring 30. mai 2018. Forventet utbetalingsdag for utbytte under ADR-programmet i USA er på eller omkring 31. mai 2018. Generalforsamlingen ga styret fullmakt til å beslutte kvartalsvise utbyttebetalinger frem til neste ordinære generalforsamling, men ikke lengre enn til 30. juni 2019.

Generalforsamlingen godkjente forslaget fra styret om å endre selskapets navn til Equinor ASA. Vedtektene endres slik at selskapets navn blir Equinor ASA.

Det var på forhånd fremmet forslag fra en aksjonær om at styret legger frem en strategi for en omlegging av virksomheten fra produksjon av energi fra fossile kilder til fornybar energi for å sikre selskapets langsiktige bærekraft og aksjonærenes verdier. Dette forslaget ble ikke vedtatt.

Det var også fremmet forslag fra en aksjonær om at Statoil avstår fra å bore letebrønner i PL859 (Korpfjell) og PL857 (Gjøkåsen) så lenge lovligheten av utvinnningstillatelsene gitt i 23. konsesjonsrunde er under behandling i rettsvesenet . Forslaget ble ikke vedtatt.

Følgende personer ble valgt som aksjonærvalgte medlemmer av bedriftsforsamlingen i Statoil ASA med virkning fra 16. mai 2018 og frem til ordinær generalforsamling i 2020: Tone Lunde Bakker(innstilles som leder til bedriftsforsamlingens valg) (gjenvalg), Nils Bastiansen (innstilles som nestleder til bedriftsforsamlingens valg) (gjenvalg), Greger Mannsverk (gjenvalg), Ingvald Strømmen (gjenvalg), Rune Bjerke (gjenvalg), Siri Kalvig (gjenvalg), Terje Venold (gjenvalg), Kjersti Kleven (gjenvalg), Birgitte Ringstad Vartdal (gjenvalg), Jarle Roth (gjenvalg), Finn Kinserdal (nyvalg) og Kari Skeidsvoll Moe (nyvalg, tidligere 4. varamedlem).

Følgende personer ble valgt som varamedlemmer for de aksjonærvalgte medlemmer av bedriftsforsamlingen i Statoil ASA med virkning fra 16. mai 2018 og frem til ordinær generalforsamling i 2020: Kjerstin Fyllingen (gjenvalg,1. varamedlem ), Nina Kivijervi Jonassen (gjenvalg, 2. varamedlem), Marit Hansen (nyvalg, 3.varamedlem), Marit Wien Fjell (nyvalg, 4.varamedlem).

Følgende personer ble valgt som medlemmer av valgkomiteen i Statoil ASA med virkning fra 16. mai 2018 og frem til ordinær generalforsamling i 2020: Tone Lunde Bakker, leder (gjenvalg som leder), Elisabeth Berge (gjenvalg), Jarle Roth (gjenvalg), Berit L. Henriksen (nyvalg) og Bjørn Ståle Haavik, (personlig varamedlem for Elisabeth Berge) (gjenvalg).

Generalforsamlingen ga sin tilslutning til styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse.

Generalforsamlingen ga videre sin tilslutning til styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, samt godkjente de delene av erklæringen som gjelder godtgjørelse knyttet til utviklingen av aksjekursen i selskapet. Godtgjørelsen til selskapets eksterne revisor ble også godkjent.

Generalforsamlingen ga styret fullmakt til å erverve aksjer i Statoil ASA i markedet for videreføring av aksjespareprogrammet for de ansatte. Generalforsamlingen ga i tillegg styret fullmakt til erverv av aksjer i Statoil ASA i markedet for etterfølgende sletting.

Generalforsamlingen ga også sin tilslutning til at det kan foretas justeringer i Avsetningsinstruksen for Statoil ASA vedtatt på generalforsamling 25. mai 2001, nærmere bestemt i reglene om avregningspris og allokering for råolje, for derved å sikre at Statoil har de nødvendige insentiver til å oppnå en høyest mulig samlet verdi for staten og Statoils petroleum og sikre en rettferdig fordeling under de til enhver tid rådende markedsforhold. Justeringene i Avsetningsinstruksen som sådan foretas av Staten ved Olje- og energidepartementet.

Komplett protokoll fra generalforsamlingen følger vedlagt.

Kontaktpersoner:

Investor relations
Peter Hutton, direktør, investor relations,
tlf: +44 788 191 8792

Helge Hove Haldorsen, vice president for investor relations USA,
tel: + 1 281 224 0140

Presse
Bård Glad Pedersen, informasjonsdirektør,
tlf: +47 91 80 17 91

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Relaterte sider og nedlastinger