Generalforsamlingen vedtar utbytte på USD 0,2201 per aksje for fjerde kvartal 2016 og videreføring av utbytteaksjeprogrammet til og med tredje kvartal 2017

11. mai 2017
Foto fra generalforsamlingen

Generalforsamlingen i Statoil ASA (OSE: STL, NYSE: STO) godkjente 11. mai 2017 styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Statoil ASA for 2016.

Årsregnskap og årsberetning for Statoil ASA og for konsernet for 2016 ble godkjent, og det utdeles et utbytte på 0,2201 amerikanske dollar per aksje for fjerde kvartal 2016. Utbyttet for fjerde kvartal 2016 tilfaller rettighetshavere under American Depository Receipts (ADR) programmet på New York Stock Exchange per 10. mai 2017. Utbyttet for fjerde kvartal 2016 tilfaller selskapets aksjeeiere på Oslo Børs per 11. mai 2017.

Rettigheter under ADR-programmet vil bli handlet eksklusive utbytte fra 11. mai 2017. Statoils aksjer på Oslo Børs vil bli handlet eksklusive utbytte fra 12. mai 2017. Forventet utbetalingsdag for aksjer på Oslo Børs er 23. juni 2017. Forventet utbetalingsdag for utbytte i amerikanske dollar under ADR-programmet i USA er 26. juni 2017. Generalforsamlingen ga styret fullmakt til å beslutte kvartalsvise utbyttebetalinger frem til neste ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen godkjente en videreføring av selskapets utbytteaksjeprogram til og med tredje kvartal 2017. Gjennom utbytteaksjeprogrammet tilbys aksjeeierne å velge mellom å motta hele eller deler av det kvartalsvise utbyttet i kontanter eller i nyutstedte aksjer i Statoil. I forbindelse med dette programmet vedtok generalforsamlingen en emisjon relatert til utbyttet for fjerde kvartal 2016, og ga styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med utbetaling av utbytte for første til tredje kvartal 2017.

I utbytteemisjonen relatert til utbyttet for fjerde kvartal 2016 vil inntil 160.000.000 nye aksjer bli utstedt. Det vil være en tegningsperiode på minimum ti dager for utbytteemisjonen, denne forventes å starte i slutten av mai. Tegningskursen fastsettes til et beløp som tilsvarer volumvektet gjennomsnittlig aksjekurs på Oslo Børs de siste to handelsdagene i tegningsperioden for utbytteemisjonen, fratrukket en rabatt på 5 %. Ytterligere informasjon vil bli publisert før tegningsperioden starter.

Generalforsamlingen ga sin tilslutning til styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse. Generalforsamlingen ga videre sin tilslutning til styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, samt godkjente de delene av erklæringen som gjelder godtgjørelse knyttet til utviklingen av aksjekursen i selskapet. Godtgjørelsen til selskapets eksterne revisor ble også godkjent.

Generalforsamlingen ga styret fullmakt til å erverve aksjer i Statoil ASA i markedet for videreføring av aksjespareprogrammet for de ansatte. Generalforsamlingen ga i tillegg styret fullmakt til erverv av aksjer i Statoil ASA i markedet for etterfølgende sletting.

Generalforsamlingen ga også sin tilslutning til at det kan foretas justeringer i Avsetningsinstruksen for Statoil ASA vedtatt på generalforsamling 25. mai 2001, nærmere bestemt i reglene om avregningspris og allokering for naturgass, og særlig LNG, for derved å sikre at Statoil har de nødvendige insentiver til å oppnå en høyest mulig samlet verdi for staten og Statoils olje og gass og sikre rettferdig fordeling under de til enhver tid rådende markedsforhold. Justeringene i Avsetningsinstruksen som sådan foretas av staten ved Olje- og energidepartementet.

Det var på forhånd fremmet forslag fra en aksjonær om at Statoil avstår fra å bore letebrønner i PL859 (Korpfjell) og PL855 (Gemini Nord) så lenge lovligheten av lisensene gitt i 23. konsesjonsrunde er under behandling i rettsvesenet for brudd på grunnloven. Dette forslaget ble ikke vedtatt.

Det var også fremmet forslag fra en aksjonær om at styret legger frem en strategi for, og konsekvensvurdering av, en full avvikling av all ny letevirksomhet og prøveboring etter fossile energiressurser. Dette forslaget ble ikke vedtatt.

Det var videre fremmet forslag fra en aksjonær om at styret instruerer Statoils ledelse til å utnevne en ny sjefsgeolog med mandat til å gjeninnføre oppdaterte versjoner av aktuarbaserte risikostyringsprosesser fra før fusjonen. Dette forslaget ble ikke vedtatt.

Komplett protokoll fra generalforsamlingen følger vedlagt.

Kontaktpersoner:

Investor relations
Peter Hutton, direktør, investor relations,
tlf: +44 788 191 8792

Morten Sven Johannessen, direktør, investor relations USA
tlf: +1 203 570 2524

Presse
Bård Glad Pedersen, informasjonsdirektør,
tlf: +47 91 80 17 91

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Nedlastinger