Kuttet 600.000 tonn CO2 fra forsyningskjeden

18. januar 2019 07:37 CET
Fartøyet Rem Eir
Equinor har 13 forsyningsfartøyer i kontraktsporteføljen med mulighet til å knytte seg til landstrøm, inkludert Rem Eir fra Remøy Shipping, som nylig fikk forlenget kontrakten med Equinor i tre nye år. (Foto: Vidar Hardeland / Equinor ASA)

Siden 2011 har Equinor kuttet CO2-utslippene innen logistikk rettet mot norsk sokkel med 600.000 tonn. Selskapet har en ambisjon om å halvere utslippene i forsyningskjeden for norsk sokkel innen 2030.

Fredag 18. januar åpner baseselskapet Norsea et landstrømanlegg på Dusavik forsyningsbase i Rogaland utenfor Stavanger. Basen er den siste i rekken av forsyningsbaser som gir forsyningsfartøyer på Equinor-kontrakt mulighet til å bruke strøm fra land når de ligger til kai, og lade opp batterier ombord på fartøyene.

Spiller på lag
Landstrøm er ett av flere tiltak for å få ned utslippene innen logistikk, og 13 av 19 forsyningsfartøyer på langsiktige kontrakter med Equinor har allerede installert utstyr for å benytte landstrøm. Ytterligere fem fartøy i kontraktsporteføljen vil være utstyrt med landstrøm i løpet av 2019.

– Det er mange som må samarbeide dersom vi skal klare å ta ned utslippene i logistikkjeden, og der har Equinor en spesiell rolle ettersom vi har et stort antall leverandører som må spille på lag for at vi skal klare å få til kutt. Vi påvirker operasjonelt gjennom den daglige driften, kommersielt ved å belønne lave utslipp i kontrakter og strategisk ved å legge til rette for en virksomhet som har god utnyttelse av fartøy, kjøretøy og helikoptre, sier Philippe F. Mathieu, direktør for Felles Driftsstøtte i Equinor.

Kuttet utslipp
Siden 2011 har Equinor kuttet utslipp innen logistikk med totalt 600.000 tonn CO2, tilsvarende utslippet til alle biler i Oslo i løpet av ett år. Tallet dekker helikoptre og fartøyer innen forsyning, beredskap, riggflytt og lagerfartøy.

De totale utslippene har gått ned med 37 prosent, mens utslipp justert for aktivitetsnedgang er redusert med 26 prosent.

Equinor har en ambisjon om å halvere det aktivitetsbaserte utslippet innen forsyningskjeden mot norsk sokkel fra 26 prosent til 50 prosent innen 2030, med basis i 2011.

Ønsker flere fartøy på landstrøm
Stadig flere rederier med forsyningsfartøyer i Equinor-porteføljen har installert hybrid batteridrift og mulighet til å benytte landstrøm.

NOX-fondet er en viktig økonomisk bidragsyter for redere som ønsker å installere hybrid batteridrift med landstrøm, og de gir ut midler basert på hvor mye systemene blir benyttet, opp til et øvre tak.

– Vi har en ambisjon om å få alle fartøyer på langtidskontrakt med oss over på landstrøm fordi vi ser at det er et effektivt virkemiddel for utslippsreduksjoner. Vi ser stort engasjement og vilje fra rederier, mannskap, baseselskaper og myndigheter for å få på plass drift og infrastruktur som bidrar til lavere utslipp, sier Mathieu.

Flere baser med landstrøm
I tillegg til Dusavik er det i løpet av det siste året installert landstrøm ved forsyningsbasene på Mongstad i Hordaland, Florø i Sogn og Fjordane, Kristiansund i Møre og Romsdal og Hammerfest i Finnmark.

Norsea Group har med sine datterselskaper vært aktive i denne utbyggingen med fire av basene som Equinor benytter til forsyning. I tillegg har Enova bidratt med økonomisk støtte som har muliggjort investeringene.

Nedenfor er oversikt over alle fartøy på Equinor-kontrakt som har installert mulighet for å benytte landstrøm per januar 2019.

fartøyer selskaper

Ocean Star

Atlantic Offshore

Far Sun

Solstad Offshore

Ocean Art 

Atlantic Offshore

Havila Charisma

Havila Shipping

Havila Foresight 

Havila Shipping

Juanita

Ugland Offshore

Far Searcher

Solstad Offshore

Skandi Flora

DOF

Skandi Mongstad 

DOF

Sjoborg

Skansi Offshore

Rem Eir (LNG)

Remøy Shipping

Troms Arcturus

Troms Offshore

Viking Energy (LNG)

Eidesvik Offshore

 
Relaterte sider og nedlastinger

Mange typer virkemidler

I 2011 var utslippet fra fartøy og helikopter på 465.000 tonn, mens utslippet i 2018 var på 292.000 tonn.

Det blir tatt i bruk et mangfold av virkemidler for å redusere utslippene fra logistikkvirksomheten i Equinor:

  • Planlegging av effektive seilingsruter og god utnyttelse av fartøy og helikoptre.
  • Drivstofforbruket er del av evalueringskriteriene i tildelinger av nye fartøyskontrakter.
  • På alle nye langtidskontrakter har Equinor satt krav om hybrid batteridrift og mulighet til å koble forsyningsfartøyet på landstrøm.
  • Insentiver i fartøyskontraktene for å redusere drivstofforbruket: Rederiet får betalt hvis de slipper ut mindre enn avtalt, og de må betale ekstra hvis de slipper ut mer enn avtalt.

Fakta:

  • Mens petroleumsvirksomheten i Equinor er del av den kvotepliktige sektoren, og dekket av EUs kvotemarked, er forsyningen av norsk sokkel med materiell og personell del av den ikke-kvotepliktige transportsektoren.
  • Dersom Norge skal nå sine klimaforpliktelser om å redusere klimagassutslippene med 40 prosent innen 2030 må store kutt også tas i ikke-kvotepliktig sektor.
  • Innen logistikk er det transportselskapene selv som rapporterer utslippene til myndighetene, men Equinor tilrettelegger for lavere utslipp fra leverandørene.