Generalforsamlingen vedtok utbytte på USD 0,26 per aksje for fjerde kvartal 2018

15. mai 2019 22:01 CEST
Foto fra generalforsamlingen 2019
(Foto: Arne Reidar Mortensen / Equinor ASA)

Generalforsamlingen i Equinor ASA (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) godkjente 15. mai 2019 styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Equinor ASA for 2018.

Årsregnskap og årsberetning for Equinor ASA og for konsernet for 2018 ble godkjent, og det utdeles et utbytte på 0,26 amerikanske dollar per aksje for fjerde kvartal 2018. 

Utbyttet for fjerde kvartal 2018 tilfaller aksjeeiere som er registrert i Equinors aksjeeierregister i verdipapirsentralen (VPS) per utløpet av 20. mai 2019 (”Eierregisterdatoen”). Forutsatt ordinært oppgjør i VPS innebærer dette at man må være aksjeeier per 15. mai 2019 for å ha rett til utbytte. Aksjene vil bli handlet eksklusiv utbytte på Oslo Børs fra og med 16. mai 2019. 

Utbyttet til rettighetshavere under ADR-programmet (American Depository Receipts) i USA tilfaller rettighetshavere per 16. mai 2019, og rettighetene vil bli handlet eksklusiv utbytte fra og med 17. mai 2019.

Aksjeeiere med aksjer som handles på Oslo Børs vil motta sitt utbytte i norske kroner (”NOK”). NOK-utbyttet vil bli kommunisert 24. mai 2019.

Utbetaling av utbyttet forventes å skje omkring 29. mai 2019. 

Generalforsamlingen ga styret fullmakt til å vedta kvartalsvise utbytteutbetalinger, men ikke lengre enn til 30. juni 2020.

To aksjonærer fremmet forslag om at selskapet skulle avstå fra olje- og gassaktiviteter i det forslagsstillerne omtaler som helt nye områder, umodne områder og områder med høy økologisk verdi og sårbarhet. Forslaget ble ikke vedtatt.

En aksjonær fremmet forslag om å sette mellom- og langsiktige kvantitative mål som inkluderer Scope 1,2 og 3 for utslipp av klimagass. Forslaget ble ikke vedtatt.

En aksjonær fremmet forslag om at styret legger frem en strategi for en reell omlegging av virksomheten til en bærekraftig energiproduksjon for å redusere aksjonærenes risiko og sikre aksjenes verdier. Forslaget ble ikke vedtatt.

En aksjonær fremmet forslag om at all Equinors satsing på fangst og lagring av CO2 stanses omgående. Forslaget ble ikke vedtatt.

Generalforsamlingen ga sin tilsluttning til styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse. 

Generalforsamlingen ga også sin tilslutning til styrets retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, samt godkjente den del av retningslinjene som er knyttet til utviklingen av aksjekursen i selskapet.

Godtgjørelse til selskapets eksterne revisor for 2018 ble godkjent.

Bedriftsforsamlingens forslag om at Ernst & Young AS velges som ny revisor for Equinor ASA fra og med regnskapsåret 2019 ble vedtatt av generalforsamlingen.

Generalforsamlingen ga styret fullmakt til å erverve aksjer i markedet for derved å kunne fortsette selskapets aksjespareprogram. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, men ikke lenger enn 30. juni 2020.

Generalforsamlingen ga også styret fullmakt til tilbakekjøp av egne aksjer i markedet. Det er en forutsetning at tilbakekjøpte aksjer senere skal slettes gjennom beslutning om kapitalnedsettelse. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, men ikke lenger enn 30. juni 2020.

Komplett protokoll fra generalforsamlingen følger vedlagt. 

Kontaktpersoner:

Investor relations
Peter Hutton, direktør, investor relations,
tlf: +44 788 191 8792

Helge Hove Haldorsen, vice president for investor relations USA,
tel: + 1 281 224 0140

Presse
Bård Glad Pedersen, informasjonsdirektør,
tlf: +47 91 80 17 91

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Relaterte sider og nedlastinger