Equinor introduserer program for tilbakekjøp av aksjer for 5 milliarder USD

5. september 2019 06:55 CEST | Sist endret 4. oktober 2019 13:18 CEST
Foto av Equinors konsernsjef Eldar Sætre og CFO Lars Christian Bacher
Konsernsjef Eldar Sætre (t.v.) og CFO Lars Christian Bacher på Equinors kapitalmarkedsoppdatering i London 6. februar.
(Foto: Ole Jørgen Bratland)

Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) introduserer et program for tilbakekjøp av aksjer for inntil 5 milliarder USD over en periode som varer til utgangen av 2022. Den første transjen av programmet på om lag 1,5 milliarder USD starter i dag og vil avsluttes senest 25. februar 2020.

– Equinor prioriterer kapitaldistribusjon til våre aksjonærer. Gjennom de siste årene har vi bygget en sterk finansiell posisjon med solide kredittratinger og en netto gjeldsgrad på om lag 20 prosent. Den nært forestående oppstarten av verdensklasse-feltet Johan Sverdrup, kombinert med flere nye felt i produksjon, gir økt trygghet for våre utsikter for produksjonsvekst og styrket kapasitet for kontantgenerering. Vi er derfor i en god posisjon til å øke kapitaldistribusjonen, samtidig som vi fortsetter å investere i vår attraktive prosjektportefølje, sier Eldar Sætre, konsernsjef i Equinor ASA.

– Som følge av sterke driftsforbedringer de siste årene har vi økt kvartalsutbyttet med 13 prosent i år. Bruk av tilbakekjøp av aksjer som et supplerende verktøy for å styrke kapitaldistribusjonen er i tråd med vår utbyttepolitikk, sier Equinors konserndirektør for økonomi og finans, Lars Christian Bacher.

Tilbakekjøpsprogrammet på inntil 5 milliarder USD, inkludert aksjer som innløses fra den norske staten, skal etter planen gjennomføres i markedet fram til utgangen av 2022. Basert på sluttkursen på Equinor-aksjen og USD valutakurs den 4. september 2019, representerer hele programmet om lag 292 millioner aksjer, eller rundt 8,7 prosent av aksjekapitalen. Formålet med tilbakekjøpsprogrammet er å redusere den utstedte aksjekapitalen i selskapet. Alle aksjer som blir tilbakekjøpt som en del av programmet vil bli slettet.

I henhold til en avtale mellom Equinor og den norske staten, representert ved Olje- og energidepartementet, vil den norske staten delta i tilbakekjøp av et proporsjonalt antall aksjer og dermed sørge for at statens eierandel i Equinor forblir uendret på 67 prosent.

Tilbakekjøpsprogrammet vil bli inndelt i transjer, der Equinor kjøper tilbake aksjer til en bestemt USD-verdi over en bestemt periode. For den første transjen, som går fra 5. september 2019 til senest 25. februar 2020, inngår Equinor en ikke-diskresjonær avtale med en tredjepart som vil foreta handelsbeslutninger uavhengig av selskapet. I denne første transjen vil aksjer for inntil 500 millioner USD bli kjøpt i markedet, noe som vil gi en samlet første transje på om lag 1,5 milliarder USD, inkludert innløsing av aksjer fra staten.

Gjennomføring av ytterligere transjer av programmet vil bli meddelt markedet, og er avhengig av fornyet fullmakt til å kjøpe tilbake aksjer fra fremtidige generalforsamlinger, samt fornyelse av avtalen med staten. Framtidige transjer er også avhengig av råvarepriser og selskapets finansielle styrke.

Som beskrevet i utbyttepolitikken, er Equinors ambisjon å øke det årlige kontantutbyttet, målt i USD per aksje, i samsvar med den langsiktige veksten i underliggende inntjening. Som beskrevet i utbyttepolitikken kan Equinor, i tillegg til kontantutbytte, kjøpe tilbake aksjer som del av den samlede kapitaldistribusjonen til aksjonærene.

Mer informasjon om tilbakekjøpsprogrammet og den første transjen:

Den første transjen av tilbakekjøpsprogrammet er basert på fullmakten til å kjøpe egne aksjer som ble gitt Equinors styre på generalforsamlingen 15. mai 2019, og registrert i Brønnøysundregistrene 18. mai 2019. I henhold til fullmakten er det høyeste antallet aksjer som kan kjøpes i markedet 75 000 000, den laveste prisen som kan betales for en aksje er 50 NOK, og den høyeste prisen er 500 NOK. Fullmakten er gyldig fram til den ordinære generalforsamlingen i 2020, men ikke lenger enn 30. juni 2020.

Som videre beskrevet i meldingen til generalforsamlingen i 2019, har Equinor en avtale med den norske stat, der staten vil stemme for kansellering av aksjer som er kjøpt i henhold til fullmakten, og for innløsing av et forholdsmessig antall av statens aksjer for å opprettholde eierandelen i selskapet. Prisen som skal betales til staten for innløsing av aksjene skal være det volumveide gjennomsnittet av prisen som ble betalt av Equinor for aksjer kjøpt i markedet, pluss en rentekompensasjon, justert for eventuelle utbyttebetalinger, i perioden fram til det endelige oppgjøret med staten er fullført. Av hensyn til innløsingen av statens aksjer på generalforsamlingen i 2020, vil det under programmet ikke kjøpes aksjer i markedet i perioden fra 25. februar 2020 til etter ordinær generalforsamling i 2020.

I den første transjen vil aksjer bli kjøpt på Oslo Børs. Transaksjonene vil bli gjennomført i henhold til gjeldende safe harbour-vilkår, og som fastsatt blant annet i den norske verdipapirhandelloven av 2007, EUs kommisjonsforordning (EC) nr. 2273/2003 og Oslo Børs’ rundskriv om tilbakekjøp av egne aksjer og prisstabilisering 2/2008. Dersom den første transjen utvides til også å omfatte kjøp av aksjer på andre europeiske handelsplasser enn Oslo Børs, vil Equinor informere markedet i forkant.

Når den første transjen av programmet er fullført, vil selskapets styre foreslå for den ordinære generalforsamlingen i 2020 å kansellere de kjøpte aksjene og innløse det forholdsmessige antallet av statens aksjer. Eventuelle aksjer som kjøpes i påfølgende transjer vil følge en tilsvarende prosess med kansellering og innløsing på neste ordinære generalforsamling.

Analytikerkonferanse:

CFO Lars Christian Bacher vil holde en telefonkonferanse for analytikere 5. september kl. 08.45 CEST. Nedenfor følger telefonnumrene som kan brukes. Videre instrukser vil bli gitt av operatøren.

Norge: +47 23500243
United Kingdom: +44 3333000804
USA: +1 6319131422
Frankrike: +33 1 70750711

Pinkode: 12500895

Se Equinor.com for webcast lenke.

For mer informasjon:

Investor relations
Peter Hutton, direktør, Investor Relations,
+44 7881 918 792 (mobil)

Helge Hove Haldorsen, direktør, Investor Relations Nord-Amerika,
+1 281 224 0140 (mobil)

Presse
Bård Glad Pedersen, informasjonsdirektør,
+47 918 01 791 (mobil)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Relatert side