Planlegger verdens første forsyningsskip på utslippsfri ammoniakk

23. januar 2020 10:02 CET
Foto av fartøyet Viking Energy
Forsyningsfartøyet Viking Energy. (Foto: Eidesvik Offshore)

Equinor har inngått en avtale med rederiet Eidesvik Offshore om å bygge om forsyningsfartøyet Viking Energy slik at det kan gå lange distanser på ren ammoniakk, uten utslipp av klimagasser. Fartøyet skal forsyne installasjoner på norsk sokkel.

Equinor har tildelt en femårskontrakt med Eidesvik Offshore med oppstart i april 2020, når inneværende kontrakt utløper. Forsyningsfartøyet Viking Energy skal i kontraktsperioden inngå i et forskningsprosjekt som skal utvikle, installere og teste seiling over lange distanser ved hjelp av brenselsceller som benytter utslippsfri ammoniakk som drivstoff. Teknologien skal testes på fartøyet fra 2024.

– Equinor ønsker å redusere utslippene i vår forsyningskjede, og bruk av ammoniakk som drivstoff er en løsning vi har stor tro på. Viking Energy kan bli det første forsyningsfartøyet i verden som kan gå i lange distanser på ren ammoniakk, uten utslipp av klimagasser, sier Cecilie Rønning, direktør for Felles Driftsstøtte i Equinor.

Sammen med partnere i Konkraft lanserte Equinor tidligere tidligere i år en felles ambisjon om å kutte olje- og gassbransjens klimagassutslipp i Norge med 40 prosent innen 2030, og til nær null innen 2050.

Tester ammoniakk
Prosjektet vil undersøke om teknologien kan stå for 100 prosent utslippsfri drift over lange distanser.

Prosjektet har en ambisjon om at 60 til 70 prosent av energibruken om bord skal komme fra ammoniakk i en testperiode på ett år.  Viking Energy vil fortsatt ha mulighet til å benytte LNG som drivstoff, og kraftbehovet blir supplert med batteri.

Equinor er en del av det europeiske innovasjonsprosjektet ShipFC, som koordineres av NCE Maritime Cleantech, og består av et konsortium av 14 europeiske selskaper og institusjoner.

Bilder av Cecilie Rønning og Henriette Undrum
Cecilie Rønning (t.v.), direktør for Felles Driftsstøtte i Equinor, og Henriette Undrum, leder for «Fremtidige verdikjeder» i Equinor.

Samarbeider om teknologiutvikling
Hovedsamarbeidspartnere i det femårige forskningsprosjektet er NCE Maritime Cleantech, Eidesvik Offshore, Wärtsilä, Prototech og Equinor. Wärtsilä skal levere kraftteknologien og systemer for ammoniakklagring og distribusjon. Prototech skal levere brenselscellesystemet.

– Hvis vi løser dette, kan skipsindustrien for første gang ta i bruk et drivstoff som ikke gir utslipp når det forbrennes. Det er mye jobb som gjenstår, men Equinor vil bidra både med teknologiutvikling og på kundesiden. Aldri før har vi vært så nærme å ta i bruk et utslippsfritt drivstoff på et stort skip uten rekkeviddeangst, sier Henriette Undrum, leder for «Fremtidige verdikjeder» i Equinor.

Ammoniakkforskningen på Viking Energy har et totalbudsjett på 230 millioner kroner, hvorav en betydelig del finansieres gjennom støtte fra EU. Partnerne har også hatt god dialog med Innovasjon Norge og Enova om mulighet for å støtte prosjektet økonomisk.

Forsetter å kutte utslipp
Equinor har siden tidlig 2000-tallet vært en pådriver for å kutte utslippene fra forsyningsfartøy på norsk sokkel. Viking Energy var det første fartøyet Equinor tok inn i porteføljen med LNG-drift i 2003, og første fartøy med hybrid batteridrift i 2016.

I dag er hybrid batteridrift og landstrøm en del av kravene som settes til alle forsyningsfartøy som får langtidskontrakt med Equinor.

I løpet av 2020 vil alle 19 forsyningsfartøyer på langtidskontrakter ha batteri og landstrøm. Drift av fartøy med ammoniakk vil være et nytt steg i arbeidet med å redusere klimaavtrykket fra maritime operasjoner. 

Relaterte sider

Fakta – drivstoff til sjøs

  • FNs sjøfartsorganisasjon IMO vedtok i 2018 at utslippene fra internasjonal skipsfart skal minst halveres innen 2050, for deretter gå så raskt som mulig mot null.
  • Konkraft-partnerne Norsk olje og gass, Norsk Industri, Norges Rederiforbund, LO med Fellesforbundet og Industri Energi har sammen med sine medlemmer jobbet frem nye klimamål. Olje- og gassindustrien i Norge skal redusere sine klimagassutslipp med 40 prosent i 2030 sammenlignet med 2005, og videre til nær null i 2050.
  • Det å ta i bruk nullutslipps-drivstoff, vil være nødvendig for å nå FNs mål. Ammoniakk har høyest energitetthet av disse drivstoffene.
  • Equinor og Eidesvik har sammen vært verdensledende både på LNG, og på å utvikle og ta i bruk batteripakker på fartøyer.
  • Ammoniakk (NH3) blir produsert ved at nitrogen i luft blir kombinert med hydrogen. Hydrogen kan produseres fra både naturgass og fra fornybare kilder gjennom elektrolyse. Hydrogen i dette prosjektet er produsert med elektrolyse av Yara.