Equinor presenterer års- og bærekraftrapportene for 2019

20. mars 2020 08:04 CET | Sist endret 20. mars 2020 08:43 CET
Illustrasjon av Johan Sverdrup-feltet

I dag, 20. mars, presenterer Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) sin årsrapport og skjema 20-F for 2019, i tillegg til selskapets bærekraftrapport.

– Utbruddet av koronaviruset og det kraftige fallet i oljeprisen påvirker industrier og selskaper verden rundt, og forventes å påvirke Equinor i lang tid. Vi er et robust selskap med en sterk balanse og vi drar nå virkelig nytte av forbedringsarbeidet som er gjort i senere år. Gjennom denne innsatsen er vi nå bedre rustet til å håndtere volatile markeder og uventede hendelser, sier konsernsjef Eldar Sætre i Equinor ASA.

I 2019 har Equinor demonstrert sterke operasjonelle kvaliteter og satt seks nye felt i produksjon, inkludert Johan Sverdrup. Feltet ble satt i drift tidligere enn planlagt og til lavere kostnader enn forventet.

– Vi styrker vår portefølje for å understøtte en konkurransedyktig og robust forretningsmodell for langsiktig verdiskaping, i samsvar med Parisavtalen, skriver Sætre i sitt brev til sine medaksjonærer.

Samlet egenproduksjon var 2,074 millioner fat oljeekvivalenter per dag.

Det var nedgang i prisene og lavere marginer i bransjen i 2019.

I 2019 var kontantstrøm fra drift før skatt 21,8 milliarder USD. Equinor leverte solide resultater med et justert driftsresultat på 13,5 milliarder USD (1) og et justert driftsresultat etter skatt på 4,93 milliarder USD.

Driftsresultatet i henhold til IFRS var 9,30 milliarder USD, mens årsresultatet var 1,85 milliarder USD. Resultatene er påvirket av lavere priser på gass og væsker, i tillegg til netto nedskrivninger.

Samlet kapitaldistribusjon til aksjonærene økte med 42 % til 3,78 milliarder USD, inkludert 13 % økning i kontantutbytte og innføring av et program for tilbakekjøp av egne aksjer i september 2019.

– 2019 markerte et taktskifte i fornybarvirksomheten vår. Vi tok investeringsbeslutningen for Hywind Tampen i Norge, og vant muligheten til å bygge ut Empire Wind utenfor kysten av New York og Dogger Bank i Storbritannia, verdens største havvindprosjekt, skriver Sætre.

Equinor vokser som global aktør innenfor havvind, med prosjekter under utbygging som vil tilføre ytterligere 2,8 gigawatt i fornybar kraftkapasitet. I 2026 ventes produksjonskapasiteten å ligge på 4-6 GW (2), om lag ti ganger dagens kapasitet.

Organiske investeringer for 2019 var 10 milliarder USD (3), om lag 1 milliard USD under de opprinnelige prognosene. Dette ble oppnådd ved hjelp av solide prosjektleveranser og streng kapitaldisiplin. Equinor fullførte 42 letebrønner i 2019.

For året som helhet var personskadefrekvensen på 2,5, en forbedring i forhold til 2,8 året før. Frekvensen for alvorlige hendelser var 0,6, en økning fra 0,5 året før.

– Vi må fortsette vår målrettede innsats for å hindre alvorlige hendelser og redusere antall personskader ytterligere, sier Sætre i brevet.

Bilde av konsernsjef Eldar Sætre
Chief executive Eldar Sætre. (Photo: Ole Jørgen Bratland / Equinor ASA)

Klare ambisjoner og forbedring innen bærekraft
Bærekraftrapporten for 2019 gir en oversikt over hvordan Equinor følger opp sine ambisiøse mål for bærekraft og resultater av dette. Bærekraft er innebygd i Equinors strategi, og selskapet tar grep for å utvikle virksomheten i tråd med FNs bærekraftmål. Satsingen på langsiktig bærekraftig verdiskaping er i tråd med prinsippene i FNs Global Compact.

Equinor lanserte nylig et nytt klimaveikart hvor selskapet har satt høye ambisjoner, både på kort sikt og for perioden etter 2030. Målet er å oppnå karbonnøytrale globale operasjoner innen 2030, og redusere netto karbonintensitet i produsert energi med minst 50 % innen 2050.

– Arbeidet er ikke begrenset til å kutte egne utslipp. Vi tar en aktiv rolle i samfunnet for å fremskynde avkarboniseringen gjennom tett samarbeid med industriaktører, kunder og myndigheter, fortsetter Sætre.

Equinor deltar i flere samarbeidsprosjekter som tar sikte på å bygge et internasjonalt marked og verdikjeder for karbonfangst, -bruk og -lagring (CCUS) og hydrogen.

I 2019 reduserte Equinor CO2-utslippene med 303.000 tonn, hovedsakelig som følge av mange energieffektiviseringsprosjekter. Gjennomsnittlig CO2-intensitet i Equinors opererte portefølje er 9,5 kg per fat, mens ambisjonen er 8 kg per fat innen 2025, som er fem år tidligere enn forrige ambisjon.

Equinor produserte 1,8 TWh fornybar energi i 2019, en økning fra 1,3 TWh året før. 20 % av FoU-kostnadene var knyttet til lavkarbonforskning.

Siden 2015 har Equinor testet sin portefølje mot Det internasjonale energibyråets (IEA) energiscenarioer i World Energy Outlook-rapporten. For å foreta en enda nærmere vurdering av den potensielle effekten av et scenario med lav oljepris, er det også utarbeidet en sensitivitetsanalyse for en langsiktig oljepris på 50 USD per fat i 2040. Selv i et slik scenario vil våre produserende felt fortsette å generere en positiv kontantstrøm, selv om noen få felt vil stenges ned på et tidligere tidspunkt av økonomiske hensyn.

Equinor støtter økt åpenhet om klimarelatert risiko, og våre rapporteringsrutiner er i samsvar med anbefalingene som ble gitt i 2017 av G20 Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

En PDF-versjon av både bærekraftrapporten og årsrapporten kan lastes ned fra Equinors nettsted, www.equinor.com, der aksjonærene også kan be om å få en trykt utgave av årsrapporten fritt tilsendt.

***
(1) Se seksjon 5.2 i Årsrapport for 2019 og skjema 20F for alternative (non-GAAP) nøkkeltall.(2) Inkludert vår eierandel på 15,2 % i Scatec Solar ASA
(3) Investeringer i henhold til IFRS var 14,8 milliarder USD i 2019.

***

Kontakter

Investorrelasjoner
Peter Hutton, direktør for investorrelasjoner
+44 7881 918 792 (mobil)

Presse
Bård Glad Pedersen, informasjonsdirektør
+47 918 01 791 (mobil)

***

Forbehold i forbindelse med uttalelser om framtiden
Denne pressemeldingen inneholder uttalelser om framtiden, såkalte “forward-looking statements.” Disse uttalelsene baserer seg på aktuelle syn på hendelser i framtiden, og er i sin natur gjenstand for betydelig risiko og usikkerhet fordi de er knyttet til hendelser og avhenger av omstendigheter som vil skje i framtiden. Det er en rekke faktorer som kan føre til at faktiske resultater og utvikling avviker vesentlig fra det som framgår av eller antydes i disse uttalelsene.

***

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Nedlastinger