Tildeler rammeavtale for prosjekterings- og installasjonstjenester på Statfjord

6. juli 2020 12:02 CEST | Sist endret 6. juli 2020 12:09 CEST
Bilde av Statfjord B-plattformen
Statfjord B-plattformen i Nordsjøen. (Foto: Harald Pettersen / Equinor ASA)

Equinor har på vegne av lisenspartnerne tildelt Apply en rammeavtale for prosjekterings- og installasjonstjenester på Statfjord-feltet i Nordsjøen. Avtalen innebærer at partene jobber sammen på nye måter for sikker og effektiv gjennomføring av arbeidet på Statfjord.

Avtalen omfatter leveranser innen overhaling, erstatning av utstyr og modifikasjoner på de tre plattformene på Statfjord-feltet, og har en varighet på syv år pluss opsjon på tre år. Avtalen er gjeldende fra 1. september 2020.

– Vår ambisjon er å bli en ledende senfase-operatør på norsk sokkel. Skal vi oppnå dette, må vi jobbe på nye måter for å redusere kostnadene. Dette vil gi muligheter for nye investeringer på senfasefeltene slik at vi kan ta ut de siste ressursene på en lønnsom måte med lave karbonutslipp, sier Kjetil Hove, direktør for det nye forretningsområdet FLX (Field Life eXtension) som ble opprettet 1. april i år. 

Ny samarbeidsmodell
Leverandøren skal jobbe integrert med FLX-organisasjonen i nye lokaler på Forus. Selskapene skal samarbeide om utforming og planlegging av arbeidet som skal gjennomføres. Det er etablert felles drivere for partene for å understøtte Equinor FLX sine ambisjoner.

Foto av Kjetil Hove og Peggy Krantz-Underland
Kjetil Hove (t.v.), direktør for Field Life eXtension, og Peggy Krantz-Underland, direktør for anskaffelser.

– Med denne tildelingen knytter vi leverandøren tettere til oss. Sammen skal vi drive forenkling og standardisering for å gjennomføre arbeidet på en trygg og kostnadseffektiv måte. Vi skal også involvere underleverandører tidlig for å sikre gode løsninger og felles verdiskaping. Skal vi lykkes med ambisjonene for FLX, vil det kreve en radikal endring av måten vi jobber sammen på, sier Peggy Krantz-Underland, direktør for anskaffelser.

Selskapene skal ta utgangspunkt i forenklede arbeidsprosesser, standardiserte produkter og løsninger og samtidig hente effekt av digital teknologi, eksempelvis 3D-printing.

Økt verdiskaping og forlenget levetid
Produksjonen fra Statfjord skal forlenges gjennom å modne nye reserver til utvinning og at det gjøres nødvendige oppgraderinger av plattformene. Det skal bores omtrent 100 nye brønner mot 2030. Brønnene skal bidra til å opprettholde dagens produksjonsnivå fra Statfjord forbi 2025. Dette vil øke aktivitetsnivået på feltet betydelig og kreve vesentlige investeringer.

Statfjord A skulle etter planen avvikles i 2022 men skal nå forlenge levetiden til 2027. Levetiden til plattformene Statfjord B og C skal forlenges fra 2025 mot 2040. Dette vil gi fortsatt høy verdiskapning fra feltet og sikre lønnsomme arbeidsplasser. Statfjord har gjennom førti års produksjon skapt 1 600 milliarder kroner i brutto inntekter for eierne og det norske samfunnet.

Lisenspartnerne på Statfjord er Vår Energi A/S og Spirit Energy. Equinor Energy AS er operatør.

Relaterte sider og nedlastinger