Verden kan nå klimamålene med en balansert økonomisk utvikling

17. november 2020 07:00 CET | Sist endret 16. mars 2021 14:14 CET
Energy Perspectives forside

Equinors tiende Energy Perspectives-rapport beskriver hvordan verden kan nå klima- og bærekraftmålene gjennom en mer rettferdig fordeling av økonomisk vekst og bidrag fra industrialiserte land til klimatiltak og utvikling også i fremvoksende økonomier.

– 2020 har vært et år helt utenom det vanlige. Konsekvensene av Covid 19-har gitt betydelig nedgang i energietterspørselen, i energiprisene og i de globale klimagassutslippene, sier Eirik Wærness, direktør og sjeføkonom i Equinor.

Gjennom scenariene Reform, Rivalry og Rebalance beskriver Energy Perspectives mulige utfallsrom for utviklingen av verdensøkonomien, verdens energimiks, energietterspørsel og klimagassutslipp frem mot 2050. Rebalance er et nytt scenario i årets rapport som viser hvordan verden fortsatt kan nå målene i Paris-avtalen og begrense den globale oppvarmingen til godt under 2 grader celsius.

Eirik Wærness, direktør og sjeføkonom i Equinor. (Foto: Arne Reidar Mortensen)

– Energiomstillingen går for sakte, og det haster med effektfulle tiltak dersom klimamålene skal nås. Dersom vi skal nå klimamålene må vi etablere en ny balanse i prioriteringene mellom økonomisk vekst, økt velferd og klimatiltak. En mer rettferdig global fordeling av velstandsøkning som tar inn over seg en nødvendig kostnadsfordeling for energiomstillingen som må skje mellom industrialiserte og fremvoksende økonomier, beskriver en troverdig vei mot klimamålene og oppnåelse av FNs bærekraftmål, sier Eirik Wærness.

I Rebalance er premisset om fortsatt høy global økonomisk vekst på tvers av alle regioner derfor endret.

– Vi vet ikke med sikkerhet hvordan utviklingen vil bli etter pandemien, og nettopp i en situasjon hvor så mye er usikkert, er scenarioplanlegging viktigere enn noensinne. Utfallsrommet er stort og valgene som gjøres i løpet av de neste årene vil være avgjørende for hvordan verden i tilstrekkelig grad utvikler seg i en mer bærekraftig retning, sier Wærness.

Rebalance viser en utviklingsbane frem mot 2050 der økonomisk vekst akselereres i de fremvoksende økonomiene, mens veksten er lavere i de industrialiserte økonomiene, og:

  • De globale energirelaterte CO2-utslippene kommer aldri tilbake til nivået de var før Covid 19-pandemien.
  • Den absolutte globale energietterspørselen reduseres med 15 % sammenlignet med 2019 nivå.
  • Selv om toppen av oljeetterspørsel ble passert i 2019, vil det fortsatt være behov for olje og gass i energimiksen.
  • Elektrisitetsetterspørselen øker med 80 % og elektrisitetsproduksjonen fra vind må økes omtrent 9 ganger fra dagens nivå.
  • Karbonfangst og -lagring må håndtere rundt 2 milliarder tonn CO2-utslipp årlig, tilsvarende 400 Northern Lights-prosjekter.
  • Kun 10 % av verdens personbiler vil ha bensin og diesel som drivstoff.

Reform-scenariet er basert på en markeds- og teknologidrevet utvikling. Det vil være en fortsatt innstramming i klimapolitikken i tråd med forpliktelsene i Paris-avtalen, men ikke tilstrekkelig til at klimamålene nås. Det er hovedsakelig de industrialiserte landene som driver utviklingen og det er begrensede gjennombrudd for nullutslippsteknologi som karbonfangst og -lagring og nye energibærere som hydrogen.

I Rivalry forutsetter vi at klimapolitikk ikke får nok prioritet og at energiomstillingen dermed ikke skyter tilstrekkelig fart. Det er flere indikasjoner på at utviklingen også kan gå denne veien. Handelskriger, sosial og politisk uro og regionale politiske konflikter med potensial for ytterligere eskalering er eksempler på dette. I Rivalry fortsetter disse trendene som leder til proteksjonisme, autokrati, mindre globalt samarbeid, senere teknologiutvikling og svak økonomisk vekst.

Equinor gikk nylig ut med en ambisjon om netto null CO2-utslipp fra virksomheten og bruken av selskapets produkter, innen 2050.

Bilde av Anders Opedal
Anders Opedal, konsernsjef i Equinor. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

– Equinors strategi skal sikre en langsiktig konkurranseevne i en tid med store endringer i de globale energisystemene. Equinor skal være et ledende selskap i disse endringene, og vi har satt en ambisjon om å bli et klimanøytralt energiselskap innen 2050. Dette innebærer at vi skal være en av de beste i verden til å produsere olje og gass med lave CO2-utslipp. Vi skal akselerere veksten innen fornybart, og vi har prosjekter som kan bidra til å etablere nye verdikjeder for CCS og hydrogen, sier Anders Opedal, konsernsjef for Equinor.

Dette er tiende året på rad Equinor presenterer Energy Perspectives. Drivkreftene rundt klimautfordringen har endret seg betydelig og det har vært store endringer i energisystemene siden Energy Perspectives første gang ble offentliggjort.

– I løpet av disse ti årene har vi blitt overrasket over omfanget og virkningen av skiferrevolusjonen, og kull har blitt byttet ut raskere enn vi anslo. Men vi traff overraskende bra på veksten innenfor fornybart de siste ti årene. Det samme gjorde vi på oljeetterspørsel, men av helt feil grunner. Ingen kunne forutse de dramatiske konsekvensene en pandemi kunne få for energietterspørselen, sier Eirik Wærness, direktør og sjeføkonom i Equinor.

Årets Energy Perspectives vil bli publisert 17 november på et direktesendt digitalt arrangement fra kl. 14.00 – 15.10.