Vil løfte sikkerheten i Equinor

1. februar 2021 07:00 CET | Sist endret 16. mars 2021 14:14 CET
Bilde fra Melkøya, med arbeider gående i prosessanlegget
Hammerfest LNG på Melkøya. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

Equinor hadde flere alvorlige hendelser gjennom året, men oppnådde i 2020 nedgang i antall alvorlige hendelser og antall personskader sammenliknet med året før. Resultatene understøtter en god trend innen sikkerhetsresultater de siste ti årene, men viser også at det er nødvendig å styrke sikkerhetsarbeidet ytterligere.

– Branner og andre alvorlige hendelser i 2020 viser at vi ikke er der vi skal være med sikkerhetsarbeidet vårt. Vi styrker derfor arbeidet ytterligere for å drive våre operasjoner med et enda høyere sikkerhetsnivå. Fremgangen vi ser i antall hendelser og personskader viser at vi jobber med de rette tiltakene på tvers av selskapet, og det gir inspirasjon til det videre arbeidet, sier konsernsjef Anders Opedal.

Sikkerhetsstatistikken for hendelser og personskader i Equinor i 2020 viser at utviklingen overordnet fortsetter i riktig retning både når det gjelder alvorlige hendelser og personskader. I fjor sank gjennomsnittlig frekvens for alvorlige hendelser per million arbeidstimer (Serious Incident Frequency (SIF) fra 0,6 i 2019 til 0,5. Antall personskader per million arbeidstimer (Total Recordable Injury Frequency (TRIF)) ble redusert fra 2,5 til 2,3.

Antallet hydrokarbonlekkasjer på landanlegg og på offshore-installasjoner gikk opp fra 10 i 2019 til 11 i fjor.  

Forstå risiko og lære fra hendelser
– Vi kan la oss motivere av resultater og forbedring vi får til over tid. Men vi må forstå risiko bedre, og vise at vi lærer av tidligere hendelser ved å unngå nye hendelser. Først da lykkes vi med å ta sikkerhetsarbeidet vårt til et nytt nivå, sier Opedal.

Bilde av Anders Opedal
Anders Opedal, konsernsjef i Equinor. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

I fjerde kvartal i fjor ble det registrert totalt 15 alvorlige hendelser og tilløp til alvorlige hendelser i konsernet. Hydrokarbonlekkasjer, fallende gjenstander, personskadehendelser og hendelser med prosess- og produksjonsutstyr er eksempler fra fjorårets tre siste måneder.

To alvorlige branner på landanlegg, henholdsvis på Melkøya i september og Tjeldbergodden i desember, er fortsatt under gransking. Rapporter fra disse hendelsene ventes ferdigstilt i første kvartal. I løpet av 2020 ble det registrert totalt 67 alvorlige hendelser og tilløp til alvorlige hendelser i Equinor.

Equinor gransker alvorlige hendelser og tilløp for å finne årsaker og sette inn tiltak. Konklusjoner og funn deles på tvers i selskapet og med våre partnere og leverandører for å sikre læring. Petroleumstilsynet og andre myndighetsinstanser gjør også granskinger av hendelser eller tilløp til hendelser i Equinors virksomhet.

Forsterking av sikkerhet for å unngå storulykker
– Det er viktig at funn og konklusjoner fra granskingene som vi og myndigheter gjør gir læring og blir omsatt i konkrete aksjoner og tiltak. Vi jobber langsiktig med sikkerhetskultur. Arbeidet med implementering av initiativet «Jeg er sikkerhet» er avgjørende og handler om å skape en trygg arbeidsplass for alle og en kultur for å si ifra. I tillegg etablerer vi et prosjekt innen prosessikkerhet for å ytterligere styrke vår risikoforståelse, etterlevelse og kompetanse for å drive anleggene våre på land og i havet enda mer sikkert og unngå storulykker også i fremtiden, sier Opedal.

Tjeldbergodden - to arbeidere sett ovenfra
Metanolfabrikken på Tjeldbergodden. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

Prosjektet vil utarbeide anbefalinger og samarbeide med ansvarlige områder i Equinor om gjennomføringsplaner for sikkerhetstiltak. Verneapparat og tillitsvalgte vil delta i arbeidet. Prosjektet skal bygge på funn og anbefalinger fra granskinger, verifikasjoner og revisjoner innen prosessikkerhet. Formålet med prosjektet er å lære fra andre i bransjen innen prosessikkerhet ved å få inn ekstern ekspertise. Konkrete anbefalinger vil bli innarbeidet i eksisterende forbedringsinitiativer.

Selskapssamarbeid
Equinor fortsetter i 2021 også samarbeidet for sikkerhet på områder hvor leverandører og operatører deler erfaringer. En rekke selskaper er i dag en del av det nettbaserte sikkerhetssamarbeidet Alltid sikker (alwayssafe.no) som Equinor, Aker BP og Vår Energi har etablert.

– Vi har sterke felles interesser i å sammen unngå enhver ulykke og legge til rette for et trygt og helsefremmende arbeidsmiljø. Styrker vi oss selv og det etablerte sikkerhetsarbeidet sammen med vernetjeneste og tillitsvalgte, andre operatører og leverandører og myndighetene framover, er jeg overbevist om at det tar oss langt mot målet om å jobbe enda mer sikkert, sier Opedal.

– De alvorlige hendelsene vi har hatt viser at det er nødvendig å bedre sikkerhetsnivået. Det er bred og god enighet mellom ledelsen og oss tillitsvalgte om de hovedtiltakene som er iverksatt for oppfølging av «I am safety» og prosjektet for prosessikkerhet. Vi må også jobbe med problemstillingene som Ptil og PwC-rapporten har adressert, og vi må sammen være forberedt på å følge opp ytterligere tiltak som kan bli nødvendige i kjølvannet av granskningsrapporter som vil bli fremlagt fremover våren, sier Per M. Labråthen, konserntillitsvalgt og leder for Industri Energi Equinor, på vegne av alle de sentralt tillitsvalgte.

Relaterte sider og nedlastinger