Årets første funn gjort nær Troll-feltet i Nordsjøen

5. februar 2021 08:35 CET | Sist endret 5. februar 2021 08:44 CET
Kart over Røver-funnet

Equinor og partnerne DNO Norge, Petoro og Wellesley Petroleum har funnet gass og olje i utvinningstillatelse 923. Utvinnbare ressurser er anslått å være mellom 7 og 11 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter, tilsvarende 44 – 69 millioner fat oljeekvivalenter.

– Det inspirerer å se hvordan kreativitet, utholdenhet og nye digitale verktøy gir funn som legger grunnlaget for viktig verdiskaping, fremtidig aktivitet og produksjon i tråd med Equinor sine klimamål, sier Nick Ashton, Equinors letedirektør for norsk sokkel.

Røver Nord-funnet føyer seg inn i rekken av funn i Troll/Fram-området de siste årene. Det startet med Echino som gav flere svar høsten 2019 og fortsatte med Swisher sommeren 2020.

Utvinnbare oljeekvivalenter fra disse tre funnene kan allerede måle seg med samlet produksjon fra felt som Valemon, Gudrun og Gina Krog. Og det skal letes mer. Equinor har sammen med partnere modnet frem flere prospekt i nærheten. Blasto- og Apodida-prospektene i utvinningstillatelse 090 bores i etterkant av Røver Nord.

Årets første funn gjøres i et av de mest modne områdene på norsk sokkel. Etter mer enn femti år med leteboring er det fortsatt mange ukjente biter i det geologiske puslespillet. For hver letebrønn som bores så legges det en ny bit.

Portrett av Nick Ashton
Nick Ashton, Equinors letedirektør for norsk sokkel. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

Geologer, geofysikere og annet undergrunnspersonell skaffer seg ny innsikt og forståelse som i neste omgang gir grunnlag for nye letemuligheter. Dette gjøres parallelt med at stadig nye digitale verktøy tas i bruk. I tillegg møter prospektene som skal bores i dag stadig strengere krav til CO2-utslipp per produsert fat.

– Funnet er en direkte konsekvens av nitid undergrunnsarbeid i Troll/Fram-området over mange år og viser betydningen av ikke å gi opp, men snu bunken enda en gang og se på gamle problemstillinger med nye innfallsvinkler. På den måten skaper leting store verdier for samfunnet, samtidig som ressursene kan realiseres i tråd med krav til CO2-utslipp gjennom verdikjeden, fra funn til forbruk, sier Ashton.

Undersøkelsesbrønn 31/1-2 S og avgrensningsbrønn 31/1-2 A i utvinningstillatelse 923 ble boret om lag 10 kilometer nordvest for Troll-feltet, 18 kilometer sørvest for Fram-feltet og 130 kilometer nordvest for Bergen.

Primære letemål for undersøkelsesbrønn 31/1-2 S var å påvise petroleum i Brentgruppen av mellom jura alder og i Cookformasjonen av tidlig jura alder. Formålet med 31/1-2 A var å avgrense funnet som ble gjort i Brentgruppen i brønn 31/1-2 S.

Begge brønnene påviste hydrokarboner i to intervaller i Brentgruppen. Brønn 31/1-2 S traff på en gasskolonne på om lag 145 meter i Brentgruppen (Etive og Osebergformasjonene) og en oljekolonne på 24 meter der kontakten ikke ble påvist. Til sammen ble det funnet 50 meter effektivt sandsteinsreservoar av god reservoarkvalitet i dette intervallet. Oljeførende sandsteiner av moderat til dårlig reservoarkvalitet på til sammen 6 meter ble i tillegg påtruffet i øvre del av Dunlingruppen.

Boreriggen West Hercules
Brønnene ble boret av boreriggen West Hercules (Foto: Ole Jørgen Bratland)

Avgrensningsbrønn 31/1-2 A påtraff sandsteiner av god til moderat reservoarkvalitet i Etiveformasjonen og øvre del av Osebergformasjonen. Nedre del av Osebergformasjonen inneholdt sandsteiner av moderat til dårlig reservoarkvalitet. Til sammen antatt 41 meter effektivt sandsteinsreservoar ble funnet i de to formasjonene. Brønnen påviste 12 meter olje i Etiveformasjonen, der kontakten ikke ble påvist, og en 17 meter oljekolonne i Osebergformasjonen.

Cookformasjonen ble påtruffet vannfylt i begge brønnene, men med moderat til god reservoarkvalitet. Brønnene ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Rettighetshaverne regner funnet som kommersielt og vil utrede utbyggingsløsninger inn mot eksisterende infrastruktur.

Brønnene er 1. og 2. letebrønn i utvinningstillatelse 923. Tillatelsen ble tildelt av regjeringen i 2018 gjennom konsesjonsrunden «Tildeling i forhåndsdefinerte områder» (TFO) 2017.

Brønn 31/1-2 S ble boret til et vertikalt dyp på 3439.5 meter under havoverflaten og et målt dyp på 3555 meter. Brønnen ble avsluttet i Amundsenformasjonen av tidlig jura alder. Brønn 31/1-2 A ble boret til et vertikalt på 3452 meter under havoverflaten og et målt dyp på 3876 meter. Brønnen ble avsluttet i Cookformasjonen.

Havdypet er 349 meter. Brønnene er permanent plugget og forlatt. Brønnene ble boret av boreinnretningen West Hercules som nå skal bore undersøkelsesbrønn 31/2-22 S i utvinningstillatelse 090 i nordlige Nordsjøen.

Relaterte sider og nedlastinger