Generalforsamlingen vedtok utbytte på USD 0,12 per aksje for fjerde kvartal 2020

11. mai 2021 20:33 CEST
Bilde fra generalforsamlingen 2021
Bilde fra Equinors generalforsamling 2021. (Foto: Arne Reidar Mortensen / Equinor ASA)

Generalforsamlingen i Equinor ASA (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) godkjente 11. mai 2021 styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Equinor ASA for 2020.

Årsregnskap og årsberetning for Equinor ASA og for konsernet for 2020 ble godkjent, og det utdeles et utbytte på 0,12 amerikanske dollar per aksje for fjerde kvartal 2020.

Utbyttet for fjerde kvartal 2020 tilfaller aksjeeiere som er registrert i Equinors aksjeeierregister i verdipapirsentralen (VPS) per utløpet av 14. mai 2021 (”Eierregisterdatoen”). Forutsatt ordinært oppgjør i VPS innebærer dette at man må være aksjeeier per 11. mai 2021 for å ha rett til utbytte. Utbytte til rettighetshavere under ADR-programmet (American Depository Receipts) i USA tilfaller også rettighetshavere per 11. mai 2021.

Aksjene vil bli handlet eks. utbytte på Oslo Børs fra og med 12. mai 2021. På New York Stock Exchange vil ADR’er bli handlet eks. utbytte fra og med 13. mai 2021. Aksjeeiere med aksjer som handles på Oslo Børs vil motta sitt utbytte i norske kroner (”NOK”).

NOK-utbyttet vil bli kommunisert 21. mai 2021, og utbetaling av utbytte i NOK og i USD vil skje 27. mai 2021.

Generalforsamlingen ga styret fullmakt til å vedta kvartalsvise utbytteutbetalinger frem til neste ordinære generalforsamling, men ikke lenger enn til 30. juni 2022.

Aksjonærforslagene nedenfor var til avstemning. Aksjonærenes begrunnelser og styrets responser er tilgjengelig på www.equinor.com/agm

  • Sette kort-, mellomlang- og langsiktige mål for klimagassutslippene fra selskapets virksomhet og bruk av energiprodukter (inkludert Scope 1, 2 og 3). Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Rapportere nøkkelinformasjon på klimarisiko og naturrisiko. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Stanse all letevirksomhet og prøveboring etter fossile energiressurser. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • At det legges frem en strategi for en reell omlegging av virksomheten til en bærekraftig energiproduksjon. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Stoppe all olje- og gassleting i norsk sektor av Barentshavet. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Å skille ut Equinors virksomhet innen vind- og solenergi som et eget selskap, «NewCo». Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Selge seg ut av all ikke petroleumsrelatert virksomhet i utlandet og å vurdere å trekke seg ut av all petroleumsrelatert virksomhet i utlandet. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Stanse all leting etter nye olje- og gass funn, at Equinor mangedobler den grønne investeringen, styrker selskapets EGS-profil og reduserer risiko for fremtidige søksmål. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Forslag om handlingstiltak for å unngå store tapsunderskudd i utlandet, besvarelse på sikkerhetshendelser samt revisjonens vurdering av forbedret kvalitetssikring og internkontroll. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Inkludere kjernekraft i Equinors portefølje. Forslaget ble ikke vedtatt.

Generalforsamlingen ga sin tilslutning til styrets redegjørelse for 2020 om eierstyring og selskapsledelse.

Generalforsamlingen godkjente styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer, samt at generalforsamlingen ga sin tilslutning til styrets rapport om godtgjørelse til ledende personer.

Godtgjørelse til selskapets eksterne revisor for 2020 ble godkjent.

Valgkomiteens forslag om godtgjørelse til bedriftsforsamlingens medlemmer, samt godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer ble godkjent av generalforsamlingen med virking fra 12.mai 2021.

Generalforsamlingen ga styret fullmakt, på vegne av selskapet, til å erverve aksjer i markedet for derved å kunne fortsette selskapets aksjespareprogram. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, men ikke lenger enn 30. juni 2022.

Generalforsamlingen ga også styret fullmakt, på vegne av selskapet, til tilbakekjøp av egne aksjer i markedet. Det er en forutsetning at tilbakekjøpte aksjer senere skal slettes gjennom beslutning om kapitalnedsettelse i en senere generalforsamling. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, men ikke lenger enn 30. juni 2022.

Protokoll fra generalforsamlingen følger vedlagt.

Kontaktpersoner:

Investor relations
Peter Hutton, direktør, investor relations,
tlf: +44 788 191 8792

Helge Hove Haldorsen, vice president for investor relations USA,
tel: + 1 281 224 0140

Presse
Bård Glad Pedersen, informasjonsdirektør,
tlf: +47 91 80 17 91

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Relaterte sider og nedlastinger