Fra covid-19 mot en usikker framtid

10. juni 2021 08:00 CEST | Sist endret 10. juni 2021 14:09 CEST
Energy Perspectives forside

Hvordan den langsiktige utviklingen i verdens energimarkeder beveger seg og hvordan politikk, teknologi, selskaper og forbrukere kan påvirke i ønsket retning, er stadig oppe til diskusjon.

Energy Perspectives er en uavhengig rapport som analyserer tre mulige utviklingsbaner for verdensøkonomien, de internasjonale energimarkedene og energirelaterte klimagassutslipp. Den viser hvordan vi må endre måten vi forsyner og bruker energi på for å nå de globale klimamålene. Den inneholder ulike baner for olje- og gassetterspørsel. Den viser hvordan hydrogen kan spille en rolle i de globale energimarkedene. Og mye mer.

– Målet med Energy Perspectives er å belyse aktuelle energirelaterte temaer og utfordringer. Vi vil bidra i diskusjoner og skape en bedre forståelse for hva som kreves for å gjennomføre energiomstillingen, samt å fremheve de beslutningene som verden står overfor, sier Eirik Wærness, sjeføkonom i Equinor.

Eirik Wærness - portrett
Eirik Wærness, sjeføkonom i Equinor. (Foto: Arne Reidar Mortensen)

– Det haster med å gjennomføre energiomstillingen. Diskusjonene om vår felles energiframtid, hvor den kan gå, og hvor den bør gå, har aldri vært mer aktuelle, spesielt under koronakrisen. En globalt koordinert innsats fra myndigheter, i tillegg til innovasjon i ulike næringer og endret atferd hos forbrukere, er nødvendig for å nå målene. Energy Perspectives 2021 er vårt bidrag til en faktabasert dialog om dette, fortsetter Wærness.

Det ventes at den samlede globale etterspørselen etter energi vil nå toppunktet på ulike tidspunkt i de tre scenariene i rapporten: Rebalance, Reform og Rivalry. Økt elektrifisering av det globale energisystemet er tema i alle scenariene, og gir betydelige forbedringer i energieffektivitet. I Rebalance nådde den samlede globale etterspørselen toppunktet allerede i 2019, på grunn av rask og koordinert innstramming i klimapolitikken samt atferdsendringer etter koronapandemien, mens Reform og Rivalry har toppunkt i henholdsvis 2040 og 2045.

Nytt i årets rapport er en utvidet diskusjon om hydrogen som energibærer, og dekker mulig bruk og forsyning av dette, samt påfølgende innvirkning på energisystemet. Hydrogen har blitt analysert som en sensitivitet til Rebalance-scenariet, og illustrerer hvordan land kan redusere sine utslipp enda mer for å bli klimanøytrale.

Det er en stor utfordring å levere på de omstillingene som kreves. Dette vises i vårt Rebalance-scenario, og enda tydeligere i IEAs nylig utgitte scenario om klimanøytralitet. Dersom klimamålene skal nås, kreves det et mer omfattende internasjonalt samarbeid enn noen gang før.

– Equinor har en robust strategi for å møte en langsiktig nedgang i etterspørselen etter olje og gass, og vi utvikler en portefølje som også kan skape verdi i en klimanøytral framtid. Lønnsom olje- og gassproduksjon er nødvendig for å finansiere vekst i fornybar energi, karbonfangst og -lagring samt hydrogen, og vi behøver alle disse i en lavkarbonframtid. I en slik framtid vil det være mange forretningsmuligheter for oss, sier Wærness.

Relaterte sider og nedlastinger