Equinors strategi for en raskere omstilling

15. juni 2021 07:06 CEST | Sist endret 15. juni 2021 07:21 CEST
Sheringham Shoal. Foto: Phil Wells

Equinor ASA (OSE:EQNR, NYSE:EQNR) presenterer i dag selskapets strategi for en raskere omstilling og styrket kontantstrøm og avkastning.

Hovedpunkter fra strategioppdateringen:

  • Raskere omstilling og en ambisjon om å redusere netto karbonintensitet med 40 prosent innen 2035, på vei mot målet om klimanøytralitet innen 2050.
  • Økte investeringer i fornybar energi og lavkarbonløsninger, som vil utgjøre over 50 prosent av årlige bruttoinvesteringer(1) innen 2030.
  • Styrket kontantstrøm og avkastning, med en forventet fri kontantstrøm(2) på om lag 35 milliarder USD(3) i perioden 2021-2026, og en gjennomsnittlig avkastning på sysselsatt kapital på om lag 12 prosent(3) i 2021-2030.(2)
  • Øker kvartalsvis kontantutbytte til 0,18 USD per aksje og introduserer et nytt program for tilbakekjøp av aksjer.
– Vår strategi er å akselerere omstillingen av Equinor, samtidig som vi styrker vår kontantstrøm og avkastning. Vi forbedrer vår olje- og gassportefølje for å levere enda sterkere kontantstrøm og avkastning med lavere utslipp fra produksjonen, og vi forventer betydelig og lønnsom vekst innen fornybar energi og lavkarbonløsninger. Dette er en strategi for å skape verdi som en leder i det grønne skiftet, sier konsernsjef Anders Opedal.
Konsernsjef Anders Opedal - portrett
Anders Opedal, konsernsjef

Equinor har en tydelig ambisjon om å bli et klimanøytralt selskap innen 2050, inkludert utslipp fra produksjon og forbruk av energi. I dag setter Equinor også ambisjoner om å redusere netto karbonintensitet med 20 prosent innen 2030 og 40 prosent innen 2035.

– Dette er en forretningsstrategi for å sikre langsiktig konkurranseevne i en periode med dyptgående endringer i energisystemene, på vei mot et klimanøytralt samfunn. Vi bygger på vår posisjon som en global leder innen karboneffektiv produksjon av olje og gass. Vi vil fremover kutte utslippene ytterligere, og på lengre sikt venter Equinor å produsere mindre olje og gass enn i dag som følge av redusert etterspørsel. En betydelig vekst innen fornybar energi og lavkarbonløsninger vil gi raskere endring fram mot 2030 og 2035, sier Opedal.

Optimalisert olje- og gassportefølje
Equinors olje- og gassportefølje kan levere en fri kontantstrøm etter skatt og investeringer(2) på 45 milliarder USD(3) fra 2021 til 2026. Nye prosjekter som kommer i produksjon innen 2030 har en gjennomsnittlig balansepris på under 35 USD per fat og en tilbakebetalingstid på under 2,5 år(3).

På norsk sokkel optimaliserer Equinor sine operasjoner for å levere høy verdiskaping og en gjennomsnittlig fri kontantstrøm på om lag 4,5 milliarder USD(3) per år i perioden 2021-2030. Ytterligere forbedringer på Johan Sverdrup, som er et felt i verdensklasse, reduserer balanseprisen for feltet med 25 prosent til 15 USD per fat. Internasjonalt fokuserer Equinor porteføljen ved å gå ut av egenopererte felt innen ukonvensjonelle ressurser og prioritere offshore operasjoner der selskapet kan utnytte sin kjernekompetanse. Den internasjonale porteføljen vil levere solid kontantstrøm, bli mer robust mot lavere priser, og ha en betydelig oppside ved høyere priser.

Lønnsom vekst innen fornybar energi
Equinor forventer å investere om lag 23 milliarder USD brutto i fornybar energi fra 2021 til 2026, og å øke andelen av totale investeringer i fornybar energi og lavkarbonløsninger fra om lag 4 prosent i 2020 til over 50 prosent innen 2030. Basert på tidlig inngang i nye områder med lave kostnader, venter Equinor å nå en installertkapasitet på 12-16 GW (Equinors andel) innen 2030. For å gjenspeile dagens markedsnivå justerer Equinor forventet realavkastning til 4-8 prosent, og vil fortsette å søke oppnå høyere avkastning på egenkapitalen gjennom prosjektfinansiering. Tidlig tilgang etterfulgt av målrettete nedsalg er en integrert del av den forretningsmessige strategien. Hittil har Equinor solgt eiendeler for 2,3 milliarder USD, bokført gevinster på 1,7 milliarder USD og forventer en nominell avkastning på egenkapital i størrelsesorden 12-16 prosent fra fornybarprosjektene med langsiktige kraftkjøpsavtaler i Storbritannia og USA.

Nye markedsmuligheter innen lavkarbonløsninger
Det grønne skiftet gir nye forretningsmuligheter for Equinor som bygger på selskapets ledende posisjon innen CO2-håndtering og hydrogen til å utvikle nye verdikjeder og markeder. Equinors ambisjon er å utvikle kapasiteten til å lagre 15-30 millioner tonn CO2 per år innen 2035, og levere rent hydrogen til 3-5 industriklynger.

Konkurransedyktig kapitaldistribusjon
Styret i Equinor har besluttet et kvartalsvis kontantutbytte på 0,18 USD per aksje for andre kvartal 2021, en økning på 0,03 USD fra første kvartal. Kontantutbyttet for andre kvartal 2021 vil formelt bli erklært og annonsert i forbindelse med fremleggelse av resultater fra andre kvartal, inkludert nøkkelinformasjon relatert til utbytte.

Styret har også besluttet å introdusere et nytt årlig program for tilbakekjøp av aksjer på om lag 1,2 milliarder USD fra 2022. I tillegg forventer Equinor å gjennomføre to transjer av tilbakekjøp av aksjer i 2021, med en første transje på 300 millioner USD som igangsettes etter fremleggelsen av resultater fra andre kvartal og en indikativ transje nummer to på 300 millioner USD som igangsettes etter fremleggelsen av resultatene for tredje kvartal.

Det nye programmet for tilbakekjøp forventes å bli gjennomført når Brent-prisen er i eller over området 50 til 60 USD per fat og Equinors gjeldsgrad(1) er innenfor den kommuniserte ambisjonen om 15-30 % og dette støttes av råvareprisene.

Tilbakekjøpsprogrammet på 5 milliarder USD annonsert 5. september 2019, og suspendert fra 22. mars 2020, kanselleres.

Alle tilbakekjøpsbeløp inkluderer aksjer som vil bli innløst av den norske stat.

Formålet med tilbakekjøpsprogrammet er å redusere den utstedte aksjekapitalen i selskapet. Alle aksjer som blir tilbakekjøpt som en del av programmet vil bli slettet. I henhold til en avtale mellom Equinor og den norske staten, vil den norske staten delta i tilbakekjøp av et proporsjonalt antall aksjer.

Gjennomføring av tilbakekjøp av aksjer etter generalforsamlingen i 2022 avhenger av fornyet fullmakt, inkludert en fornyet avtale med den norske stat. Tilbakekjøp av aksjer vil bli gjennomført innen gjeldende safe harbour-vilkår. Sentral informasjon relatert til den første transjen for programmet for tilbakekjøp av aksjer vil bli annonsert i forbindelse med fremleggelsen av finansielle resultater for andre kvartal 2021.


Framtidsutsikter:

  • Organiske investeringer(2) anslås til et årlig gjennomsnitt på 9-10 milliarder USD i perioden 2021-2022, og om lag 12 milliarder USD i perioden 2023 – 2024(4).
  • Produksjonsveksten(5) fra 2020 til 2021 anslås til om lag 2 prosent.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Se "Forward Looking statement" på våre nettsider
 

Fotnoter:
1: Bruttoinvesteringer definert som investeringer før prosjektfinansiering
2: Ikke GAAP måletall
3: Basert på 60 USD per fat.
4: Årlig gjennomsnittlig organiske investeringer basert på en vekslingskurs for USD/NOK på 9
5: Vekstprosenten er basert på historiske produksjonstall, justert for porteføljetiltak

 

KONTAKTPERSONER:
Investor relations
Peter Hutton, direktør IR,
+44 7881 918 792 (mobil)

Presse
Sissel Rinde, informasjonsdirektør,
+ 47 412 60 584 (mobil)

Nedlastinger

Webcast