Equinor introduserer første transje av program for tilbakekjøp av aksjer

28. juli 2021 06:47 CEST

Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) starter i dag første transje på om lag 300 millioner dollar av programmet for tilbakekjøp av aksjer, som ble kunngjort på kapitalmarkedsdagen 15. juni 2021.

På kapitalmarkedsdagen kunngjorde Equinor en konkurransedyktig kapitaldistribusjon med en økning av det kvartalsvise kontantutbytte til 18 cent per aksje og oppstart av et nytt program for tilbakekjøp av aksjer, noe som gir en kapitaldistribusjonsstruktur med økt fleksibilitet.

Første transje av tilbakekjøpsprogrammet er på inntil 300 millioner USD, inkludert aksjer som innløses fra den norske stat, og vil avsluttes senest 28. september 2021. For 2021 forventes programmet for tilbakekjøp av aksjer å utgjøre om lag 600 millioner USD, inkludert aksjer som innløses fra den norske stat.

Fra 2022 forventes et årlig tilbakekjøpsprogram på om lag 1,2 milliarder USD å bli gjennomført når prisen på Brent-olje er i, eller over, prisnivået 50-60 USD/fat, Equinors netto gjeldsgrad(1)  holder seg innenfor ambisjonen på 15-30 %, og dette understøttes av råvarepriser.

Formålet med tilbakekjøpsprogrammet er å redusere den utstedte aksjekapitalen i selskapet. Alle aksjer som blir tilbakekjøpt som en del av programmet vil bli slettet.

I henhold til en avtale mellom Equinor og den norske stat, representert ved Olje- og energidepartementet, vil den norske staten delta i tilbakekjøp av et proporsjonalt antall aksjer, og dermed sørge for at statens eierandel i Equinor forblir uendret på 67 %.

Tilbakekjøpsprogrammet vil bli inndelt i transjer, der Equinor kjøper tilbake aksjer til en bestemt USD-verdi over en bestemt periode. For den første transjen, som går fra 28. juli 2021 til senest 28. september 2021, inngår Equinor en irreversibel avtale med en tredjepart som vil foreta handelsbeslutninger uavhengig av selskapet.

I denne første transjen vil aksjer for inntil om lag 100 millioner USD bli kjøpt i markedet, noe som vil gi en samlet første transje på om lag 300 millioner USD, inkludert innløsning av aksjer fra den norske stat.

Gjennomføringen av ytterligere transjer av programmet vil bli meddelt markedet. Transjer gjennomført etter Equinors neste ordinære generalforsamling er avhengig av fornyet fullmakt til å kjøpe tilbake aksjer fra framtidige generalforsamlinger, samt fornyelse av avtalen med staten.

Ytterligere informasjon om tilbakekjøpsprogrammet og den første transjen:

Programmet for tilbakekjøp av aksjer er basert på fullmakten til å kjøpe egne aksjer som ble gitt til styret på generalforsamlingen 11. mai 2021 og registrert i Brønnøysundregistrene. I henhold til fullmakten er det høyeste antallet aksjer som kan kjøpes i markedet 75 000 000, den laveste prisen som kan betales for en aksje er 50 NOK, og den høyeste prisen er 500 NOK. Fullmakten er gyldig fram til den ordinære generalforsamlingen i 2022, men ikke lengre enn 30. juni 2022.

Som videre beskrevet i meldingen til generalforsamlingen i 2021, har Equinor en avtale med den norske stat der staten vil stemme for kansellering av aksjer som er kjøpt i henhold til fullmakten og for innløsning av et forholdsmessig antall av statens aksjer for å opprettholde eierandelen i selskapet. Prisen som skal betales av staten for innløsning av aksjer skal være det volumveide gjennomsnittet av prisen som ble betalt av Equinor for aksjer kjøpt i markedet, pluss en rentekompensasjon, justert for eventuelle utbyttebetalinger, i perioden fram til det endelige oppgjøret med staten er fullført.

I den første transjen vil aksjer bli kjøpt på Oslo Børs. Transaksjonene vil bli gjennomført i henhold til gjeldende safe harbour-vilkår, og som fastsatt i den norske verdipapirhandelloven av 2007, EU Commission Regulation (EC) nr. 2016/1052, og Oslo Børs’ retningslinjer for tilbakekjøpsprogram og kursstabilisering, februar 2021.

Når den første transjen av programmet er fullført, vil styret foreslå for den ordinære generalforsamlingen i 2022 å kansellere kjøpte aksjer og innløse det forholdsmessige antallet av statens aksjer. Eventuelle aksjer som kjøpes i påfølgende transjer vil følge en tilsvarende prosess med kansellering og innløsning på neste ordinære generalforsamling.

* * *
(1) Ikke GAAP-måletall
* * *

Kontaktpersoner

Investor relations
Peter Hutton, direktør IR,
+44 7881 918 792 (mobil)

Presse
Sissel Rinde, informasjonsdirektør,
+ 47 412 60 584 (mobil)

Denne opplysningen er informasjonspliktig i henhold til the EU Market Abuse Regulation og verdipapirhandelloven § 5-12.