Statoil presenterer års- og bærekraftrapportene for 2017

23. mars 2018 07:52 CET | Sist endret 26. mars 2018 10:15 CEST
Aasta Hansteen topside
Aasta Hansteen topside. (Foto: Espen Rønnevik / Woldcam)

I dag, 23. mars, presenterer Statoil (OSE:STL, NYSE: STO) sin årsrapport og skjema 20-F for 2017, samt selskapets bærekraftrapport.

I 2017 leverte Statoil rekordhøy egenproduksjon på 2,080 millioner fat oljeekvivalenter per dag, og en underliggende produksjonsvekst på mer enn 6 %, drevet av fortsatt sterk drift og produksjon fra nye felt.

Dette, sammen med ytterligere effektivisering, bidro til 3,1 milliarder USD i fri kontantstrøm for året som helhet, og styrket vår finansielle posisjon. Reserveerstatningsraten (RRR) var 150 % i 2017 som følge av sanksjonering av nye prosjekter og oppjustering av reservene på eksisterende felt.

- I 2017 presenterte vi vår strategi for sikker drift, høy verdiskapning og lave karbonutslipp, hvor vi satte klare ambisjoner for framtiden. Nå har vi levert utover våre ambisiøse mål, og Statoil er blitt et sterkere, mer robust og konkurransedyktig selskap, skriver Eldar Sætre, konsernsjef i Statoil ASA, i et brev til aksjonærene.

- Vi må alltid være forberedt på volatilitet i markedene våre. Forbedringsarbeidet begynte da prisene fremdeles var høye, og vi har brukt nedgangen på å omstille selskapet, skriver Sætre.

I 2017 økte prisene og marginene for hele bransjen. Statoils gjennomsnittlige realiserte væskepris var 49,1 USD per fat for året som helhet, og oljeprisene økte mot utgangen av året.

Organiske investeringer for 2017 var 9,4 milliarder USD, en reduksjon på 1,6 milliarder USD sammenlignet med de opprinnelige prognosene. Reduksjonen skyldtes hovedsakelig fortsatte forbedringer og sterke prosjektleveranser. Statoil fullførte 28 letebrønner i 2017.

For året som helhet var frekvensen for alvorlige hendelser 0,6, en positiv utvikling fra fjoråret.

- Dette vil vi bruke som inspirasjon for å fortsette innsatsen. “Jeg er sikkerhet”-programmet lansert i hele selskapet er en viktig del av arbeidet, sier Sætre i brevet.

Ønsker energiomleggingen velkommen
Den årlige bærekraftrapporten gir en oversikt over hvordan Statoil følger opp sin ambisiøse bærekraftagenda og -resultater. Bærekraft er en integrert del av Statoils strategi, og selskapet gjør tiltak for å utvikle virksomheten slik at den støtter opp under FNs mål for bærekraft og Paris-avtalen.

I 2017 lanserte Statoil et nytt klimaveikart som skisserer målene for å redusere karbonintensiteten til olje- og gassporteføljen på oppstrømssiden til 8 kg CO2/foe innen 2030, oppnå årlige reduksjoner av CO2-utslippene med 3 millioner tonn innen 2030, og bygge en industriell posisjon innen lønnsom ny energi med opp mot 15-20 % av investeringskostnadene innen 2030. Selskapet vil også investere om lag 25 % av forskningsmidlene i nye energiløsninger og energieffektivisering innen 2020.

- I Statoil tror vi at vinnerne i energiomleggingen vil være produsentene som kan levere lave kostnader og lave karbonutslipp. Vi tror også at det finnes attraktive forretningsmuligheter i overgangen til en lavkarbonøkonomi, skriver Sætre.

Statoil reduserte CO2-intensiteten fra produksjonen av olje og gass med 10 % fra 2016 til 2017, fra 10kg CO2 per foe til 9kg CO2 per foe. I 2017 oppnådde vi CO2-reduksjoner på 356 000 tonn.

- CO2-utslippene fra vår olje- og gassproduksjon ble redusert med ytterligere 10 % per fat i fjor. Høsten 2017 startet vi produksjonen fra havvindparken Dudgeon, og den flytende havvindparken Hywind. I dag er vi operatør for tre havvindparker i Storbritannia med konkurransedyktig avkastning. Statoil vil fortsette utviklingen fra et fokusert olje- og gasselskap til et bredt energiselskap, sier han videre.

Rapporten viser også robustheten til Statoils portefølje, illustrert ved en robusthetstest som bruker ulike scenarier fra Det internasjonale energibyrået (IEA). Endringene i Statoils verdi i scenariene er hovedsakelig et resultat av ulike olje- og gassforutsetninger.

Statoil har bidratt til å forbedre verdien og robustheten til porteføljen sammenlignet med 2016. Balanseprisen er redusert til 21 USD per fat for neste generasjons prosjekter.

I 2017 var Statoils samlede myndighetsbetalinger 9,6 milliarder USD. Statoils samlede kjøp av varer og tjenester var rundt 18 milliarder USD.

En PDF-versjon av både bærekraftrapporten og årsrapporten kan lastes ned fra Statoils nettsted, www.statoil.com, der aksjonærene også kan be om å få en trykt utgave av årsrapporten fritt tilsendt.

***

Kontaktpersoner

Investor relations
Peter Hutton, direktør
+44 7881 918 792 (mobil)

Presse
Bård Glad Pedersen, informasjonsdirektør
+47 918 01 791 (mobil)

***

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.