Equinor fornyer norsk sokkel

28. august 2018 11:30 CEST
Illustrasjon - Equinor fornyer norsk sokkel
Illustrasjon - dimensjoner og avstander er ikke realistiske.

Equinor legger i dag fram sine planer for å fornye norsk sokkel for fortsatt høy verdiskaping og lave utslipp de neste tiårene.

Equinor er i rute med å opprettholde lønnsom produksjon fra norsk sokkel på dagens nivå fram mot 2030. Etter 2030 går norsk sokkel over i en mer moden fase. Derfor er det nødvendig med tiltak som møter framtidens utfordringer med avtakende produksjon fra de store feltene, aldrende installasjoner og behovet for reduserte CO2-utslipp.

– De siste årene har vi satt oss tøffe mål på norsk sokkel. Det har gitt resultater. Vi har effektivisert driften, økt produksjonen, redusert våre CO2-utslipp og modnet fram en meget lønnsom prosjektportefølje. Det har vi fått til i god dialog med myndigheter og godt samarbeid med våre leverandører og medarbeidere. Norsk sokkel har fortsatt stort potensiale, men å sikre verdiskaping og tusenvis av arbeidsplasser i tiår framover blir ingen enkel oppgave. Vi snakker om større endringer enn noen gang før. Det er nødvendig for å bli et bredt energiselskap, sier Arne Sigve Nylund, konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge.

Konkrete aktiviteter for å fornye norsk sokkel er blant annet:

  • Bore opp mot 3000 brønner de neste tiårene
  • Forlenge levetiden til over 20 installasjoner
  • Bore 20-30 letebrønner årlig, og aktivt lete etter gass
  • Utrede havvind og elektrifisering for å redusere klimagassutslipp
  • Øke tempoet i digitalisering og bruk av ny teknologi
  • Styrke og fornye kompetansen i vår arbeidsstokk innenfor tradisjonelle og nye fagområder samt målrettet rekruttering for ny kompetanse

– Vi må starte nå. Etter 2022 er det per i dag få store prosjekter igjen. Valgene vi, myndigheter og industrien gjør i dag, er avgjørende. Det dreier seg om stabile rammebetingelser, investeringer og samarbeid om innovasjon og nye løsninger. Vi har kompetanse, plattformer, rørledninger, baser og landanlegg, en konkurransedyktig leverandørindustri og en teknologiutvikling som går svært fort. Det gir oss et godt utgangspunkt når vi legger nye planer for å holde produksjon og lønnsomhet så høy som mulig og utvikle nye, fornybare verdikjeder på norsk sokkel, sier Nylund.

Rekordmange brønner og forlenget levetid
De neste tiårene planlegger Equinor å bore opp mot 3000 produksjons- og letebrønner. Det er nesten like mange brønner som selskapet har boret siden starten for nær 50 år siden.

– Dette er et viktig tiltak for å hente ut mer lønnsomme fat fra feltene vi opererer. Vi har som mål å oppnå en gjennomsnittlig utvinningsgrad på henholdsvis 60 og 85 prosent på våre olje- og gassfelt. Det er nesten det dobbelte av en gjennomsnittlig global utvinningsgrad for olje på 35 prosent, sier Nylund.

Boringen vil bidra til ringvirkninger gjennom å utnytte eksisterende felt, rørledninger, baser og landanlegg langs hele kysten.

I selskapets planer for de neste tiårene legges det og opp til en forlengelse av levetiden for mer enn 20 felt. Allerede i dag produserer feltene til Equinor på norsk sokkel to til tre ganger lenger enn det som ble lagt til grunn ved oppstart.

Foto av Arne Sigve Nylund, Tim Dodson og Margareth Øvrum
Arne Sigve Nylund (t.v.), Tim Dodson og Margareth Øvrum. Klikk på lenkene ved navnene deres i teksten for å laste ned portretter.

Skal lete etter gass
Det er fortsatt mye olje og gass igjen på norsk sokkel. Noen av disse ressursene ligger nær eksisterende infrastruktur, mens andre er vanskelig å finne eller befinner seg i mindre forekomster som vil kreve videreutvikling av teknologi for å bli lønnsomme.

– Aktiv leting på norsk sokkel er avgjørende for å lykkes i å fornye norsk sokkel. Her gjør vi to nye og viktige grep: Vi har utviklet en strategi som går ut på at vi vil lete mer etter gass. Vi har også besluttet at vi i noen brønner hvert år vil teste helt nye ideer. Disse brønnene vil ha lavere funnsannsynlighet enn det som er vanlig, men vi mener det i denne fasen er nødvendig å satse på slike letebrønner for å teste ut norsk sokkels fulle potensiale, sier Tim Dodson, konserndirektør for leting.

Planen er å bore omkring 20-30 leterbrønner hvert år de neste årene.

– Vi har utfordrende oppgaver foran oss men samtidig er norsk sokkel i en særstilling. Vi har en verdifull infrastruktur som kan gjøre funn nær eksisterende felt veldig lønnsomme. Grunnlagsinvesteringene er allerede gjort og gjennom fornuftige tilleggsinvesteringer vil vi fortsatt kunne skape høy avkastning for våre eiere, sier Dodson.

Leting etter gass er viktig for å løse klimautfordringen ved at gass kan erstatte kull, og for å opprettholde Norges posisjon som en langsiktig gassleverandør til Europa.

Investerer i fornybar energi og reduserer klimagassutslipp
I dag presenterer også Equinor og partnerne beslutningen om å utrede mulighetene for å forsyne Gullfaks- og Snorre feltene med strøm fra flytende havvindmøller. Ambisjonen er å bygge verdens første flytende havvindpark som skal forsyne oljeinstallasjoner med ren fornybar kraft. Næringslivets NOx-fond har besluttet å bevilge opptil 566 millioner norske kroner i investeringsstøtte til Tampen-prosjektet.

Partnerne i Snorre og Gullfaks har også søkt om støtte fra Enovas program for Fullskala innovativ energi- og klimatiltak for å kunne realisere prosjektet.

– Det er et innovativt prosjekt som viser hva vi ønsker å få til på norsk sokkel, samtidig som det kan legge til rette for teknologiutvikling og nye industrielle muligheter for Norge, Equinor og norsk leverandørindustri innen lønnsom fornybar energi, sier Arne Sigve Nylund.

Equinor opprettholder ambisjonen om å være verdensledende på produksjon av olje og gass med lave CO2-utslipp. For å oppnå dette har Equinor som mål å fjerne hver fjerde gassturbin på plattformene i Norge gjennom energieffektivisering og elektrifisering i årene framover, der det bidrar til bedre lønnsomhet på feltene.

Stor satsning på digitalisering og ny teknologi
Frem mot 2020 forventer Equinor å investere 1-2 milliarder kroner i digital teknologi. I år åpner Equinor to nye digitale støttesentre som skal bidra til å øke produksjonen på norsk sokkel.

Innovasjon, digitalisering og bruk av ny teknologi vil gjøre det mulig å utvinne ressurser som i dag ikke er lønnsomme. Rask utvikling innen eksempelvis robotteknologi, droner og bruk av 3D vil føre til sikrere og mer effektive feltutbygginger i framtiden.

– I framtiden vil vi også bygge lettere og mindre installasjoner, som kan være ubemannet, robotisert og styrt fra land. Dette gir økt verdiskapning i form av både ny aktivitet, reduserte kostnader og økte inntekter samtidig som det kan gi betydelig reduserte CO2-utslipp, sier Margareth Øvrum, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring.

Styrke og fornye kompetansen
Equinors planer skaper behov for nye fagarbeidere og styrke egen kompetanse i årene som kommer. I 2030 vil rundt halvparten av dagens ansatte i Equinor ha gått av med pensjon.

– Vi vil sikre ny kompetanse innenfor en rekke tradisjonelle og nye fagområder. Vi skal bidra til å levere energi og produkter verden trenger, samtidig som vi er med på å løse klimautfordringen. Det er en stor og viktig oppgave som ligger foran oss, som må løses på en klok måte. Jeg tror dette er en utfordring som unge mennesker i dag vil ta, og hos oss får de muligheten, sier Arne Sigve Nylund.

Relaterte sider

Equinor inviterer til pressekonferanse om planer for norsk sokkel på ONS, tirsdag 28. august.

Deltakere: Arne Sigve Nylund, konserndirektør for Utvikling og produksjon norsk sokkel, og Tim Dodson, konserndirektør for Leting.

Tid: 12.00

Sted: ONS pressesenter, Hall 10

Pressekontakt: Morten Eek, meek@equinor.com, +47 41689515