Størst sprekk på brønner

februar 4, 1999, 09:00 CET

Statoils prosjekter følger samme mønster som andre feltutbygginger på norsk sokkel: De største kostnadsøkningene har skjedd innen boring og komplettering.

Investeringsutvalget har i sin rapport konsentrert seg om utbyggingsprosjekter i tidsrommet 1994-1998. Statoil-prosjekter i denne perioden er Norne-feltet i Norskehavet, Gullfaks satellitter fase 1 i Nordsjøen, Åsgard-feltet i Norskehavet og Kårstø utbyggingsprosjekt i Nord-Rogaland.

På Åsgard-feltet er 40 prosent av kostnadsøkningen knyttet til feltinstallasjoner. 60 prosent er knyttet til boring og undervannsinstallasjoner på feltet.

Både Norne og Gullfaks satellitter har hatt kostnadsøkninger knyttet til boring. På Norne-feltet er det boret tre ekstra brønner i forhold til opprinnelig plan. Brønnene skal gi økt produksjon og høyere inntekter.

På Gullfaks satellitter har borekostnadene økt som følge av at langtrekkende og kompliserte brønner har blitt boret fra flytende plattform. Denne typen boreoperasjoner er krevende. Da prosjektet ble igangsatt, hadde industrien begrenset erfaring med slike operasjoner.

Avanserte brønner med nye, teknologiske løsninger har blitt tatt i bruk for å få mest mulig olje og gass ut av reservoarene. Brønnene er dyrere å bore og ferdigstille enn enkle brønner. For å kunne bore slike brønner har det også vært nødvendig å fornye riggflåten slik at den er bedre tilpasset nye krav.

"Selv om vi har oppnådd betydelige resultater, har våre felles ambisjoner om forbedring bidratt til det har blitt lagt til grunn investeringsanslag som har vært for optimistiske. Anslagene har ikke i tilstrekkelig grad reflektert usikkerhet knyttet til ny teknologi og nye arbeidsformer," sier konserndirektør Terje Vareberg.

"Rapporten gir et godt grunnlag for videre forbedringsarbeid, både i operatørselskapene og i leverandørindustrien," påpeker han.

Statoil har allerede satt i gang en rekke tiltak for å unngå kostnadsøkninger i utbyggingsprosjekter. Blant disse er å sikre kvalitet i tidligfasen og unngå endringer i prosjektgjennomføringen. Selskapet skal synliggjøre eventuelle usikkerheter og sikre at disse tas med når beslutninger tas.

Statoil skal også oppdatere og videreutvikle databaser og arbeidsmetodikk samt sikre erfaringsoverføring. Selskapet kommer til å videreutvikle kontraktsformer i samarbeid med Teknologibedriftenes landsforening og de andre norske operatørselskapene for å oppnå gjensidig bedre resultater.