"Gå til hovedinnhold"

Anser gasskraft som best

april 12, 1999, 17:00 CEST

Statkraft, Norsk Hydro og Statoil anser Naturkrafts gasskraftprosjekter som den økonomisk og miljømessig beste løsningen for framtidig utbygging av ny krafttilgang i Norden.

Dette var budskapet på en felles pressekonferanse i Oslo i dag, der de tre eierselskapene i Naturkraft deltok.

Statkraft, Norsk Hydro og Statoil mener at gasskraft produsert i Norge kan utkonkurrere langt mer forurensende kullkraft som produseres på kontinentet. Nok et fortrinn er at klimakvoter vil gi ytterligere gevinst i form av reduserte utslipp av karbondioksid globalt. Kyoto-protokollen åpner for kjøp og salg av klimakvoter.

Eierselskapene mener at det ikke er forretningsmessig forsvarlig å ta en beslutning om realisering av de to gasskraftverkene på Kollsnes og Kårstø. Årsaken er at rammevilkårene for gasskraftverk i Norge er blitt langt mer usikre i løpet av det siste året, samt at markedet byr på utfordringer. Eierne antar det vil ta ytterligere tid før disse forholdene er avklart.

Særlig legger de tre eierselskapene vekt på usikkerhet omkring hvilke norske og internasjonale rammevilkår den praktiske oppfølgingen av Kyoto-protokollen vil gi. Statkraft, Norsk Hydro og Statoil sier videre i sin felles uttalelse at de utslippsvilkår som er gitt av Statens forurensingstilsyn gjør det umulig å bygge gasskraftverk med en forsvarlig kostnadsramme. I tillegg gir den nordiske overkapasiteten på kraft, i hovedsak kullkraft, lavere elpriser de nærmeste årene enn tidligere lagt til grunn.

Nå vil Naturkraft jobbe videre med tiltak som kan bedre lønnsomheten for drift av gasskraftverk. Selskapet vil be om nye forhandlinger om kjøp av naturgass fra norsk sokkel. Dessuten må kravene i utslippstillatelsen være i samsvar med beste tilgjengelige teknologi, mener Naturkraft. Selskapet er også opptatt av at et norsk kvotehandel må kunne inngå i et eventuelt europeisk system.