Hydro og Statoil enige på viktige punkter

september 1, 1999, 15:55 CEST

"Det har en egenverdi at vi nå får en åpen og fordomsfri debatt om statens kommersielle engasjement i petroleumsvirksomheten," sier Statoils styreformann Ole Lund.

Han fastslår at innspillet fra Norsk Hydro viser at Statoil og Norsk Hydro deler oppfatning på en rekke viktige områder.

"De to selskapene er enige om at SDØE-ordningen ikke er formålstjenlig og derfor bør vurderes avviklet. Staten er bedre tjent med at ressursene kommersialiseres. At Norsk Hydro og Statoil ikke deler syn på hvor raskt dette bør skje, og om hvordan de to selskapene skal involveres, er ikke overraskende. Det må være legitimt for Norsk Hydro å ivareta sine egne interesser i en slik sak," sier Lund.

"Det er viktig å minne om at bakgrunnen for denne debatten er de omfattende endringene som har skjedd i markeds- og konkurranseforholdene, og i utviklingen på norsk sokkel. Jeg opplever at Norsk Hydro og Statoil vurderer den generelle utviklingen på samme måte."

Lund viser til at det også er svært viktig å ivareta etablerte markedsposisjoner for norsk olje og gass: "Slik markedene utvikler seg har det stor betydning at vi bygger videre på styrken i det som er oppnådd markedsmessig. Vi må ikke sette oss i en situasjon der etablerte posisjoner blir svekket. Det europeiske gassmarkedet er svært viktig for Norge."

Etter Lunds mening er dette meget sentrale forhold som ikke blir tillagt tilstrekkelig vekt i Norsk Hydros brev.

Han mener videre at det mest sentrale målet for styret i Statoil er å sikre verdien av statens posisjoner og eierinteresser.

"I vår egen rapport har vi gjort rede for hvordan vi mener staten som eier kan øke verdien av sine interesser, samtidig som det legges grunnlag for en sterk norskbasert aktør i olje- og gassindustrien," sier han.

Lund peker på at det er viktig å styrke sokkelens konkurransekraft og begrense statens mål- og rollekonflikter i petroleumsvirksomheten: "Vårt forslag om å slå sammen Statoil og SDØE og deretter delprivatisere selskapet vil ikke øke statens risiko. Det vil tvert i mot bety at statens direkte risiko blir redusert, fordi formuen omplasseres til andre områder enn olje og gass."