Rekordresultat for første halvår(VEDLEGG) 

august 7, 2001, 07:00 CEST

Statoil ASA leverte et resultat etter skatt på 10,6 milliarder kroner i første halvår 2001. Det er det beste halvårsresultatet konsernet har oppnådd noen gang. Det er 3,3 milliarder kroner høyere enn tilsvarende periode i fjor og representerer en økning på 45 prosent.

Regnskap og kvartalsberetning
Presentasjonsserie -- PDF-versjon (0,6 MB)
Intervju med Olav Fjell

Presentasjon av resultatene (lyd):
Real Media (3,7 MB) MP3 format (14,3 MB)

Stavanger, 7. august 2001

Resultatforbedringen skyldes i hovedsak salgsgevinster, høyere priser og marginer samt effekten av konsernets kostnads- og restruktureringsprogram.

Resultat før finansposter er 32,7 milliarder kroner mot 25,9 milliarder kroner i samme periode i fjor. Konsernet omsatte for 111,4 milliarder kroner i første halvår i år mot 106,9 milliarder året før.

I første halvår 2001 var avkastningen på sysselsatt kapital 20,6 prosent mot 15,8 prosent i 2000. For samme periode utgjør den effektive skattesatsen 66 prosent i 2001, mot 70 prosent første halvår i fjor.

I andre kvartal i år var resultatet etter skatt 6,2 milliarder kroner mot 3,6 milliarder kroner samme kvartal i fjor. Resultatet før finansielle poster er 17,3 milliarder kroner mot 12,5 milliarder i fjor. Resultatet etter skatt inkluderer gevinster på 2,6 milliarder kroner fra salg av andeler i olje- og gassfelt.

Fortjenesten per aksje utgjorde 3,12 kroner i andre kvartal mot 1,85 i andre kvartal i fjor.

”Resultatet er godt. Vi har hatt glede av gode priser i de fleste av våre markeder og av gevinster ved salg av virksomhet utenfor våre kjerneområder”, sier konsernsjef Olav Fjell.

"Viktigere for meg er at den underliggende driften og forbedringsprogrammet utvikler seg positivt. Vi har et godt utgangspunkt for å kunne innfri målene vi satte oss i forbindelse med børsnoteringen”.

Kvartals- og halvårsresultat Statoilkonsernet (beløp i mill. kr)

2. kvartal 2001
2. kvartal 2000
1. halvår 2001
1. halvår 2000
Driftsinntekter
60 549
52 132
111 391
106 871
Resultat før finansposter
17 304
12 527
32 741
25 885
Periodens resultat
6 235
3 646
10 559
7 256
Resultat per aksje (kr)
3,12
1,85
5,32
3,67
Avkastning på sysselsatt kapital
20,6%
15,8%

Statoils oljeproduksjon var 742.000 fat per dag i første halvår i år og 726.000 fat i samme periode i fjor. Produksjonen i andre kvartal i år var 693.000 fat per dag og det er på nivå med samme periode i fjor. Gassalget var 6,4 milliarder kubikkmeter i første halvår i år mot 7,5 i første halvår i fjor. Tilsvarende kvartalstall var 2,6 og 2,1 milliarder kubikkmeter.

I år 2000 var Statoils samlede olje- og gassproduksjon 1.003.000 fat oljeekvivalenter per dag i gjennomsnitt. Vi regner med en daglig produksjon på 966.000 fat i inneværende år. Reduksjonen skyldes redusert gassproduksjon på norsk sokkel, salget av eierandeler i feltene Jotun, Grane og Njord samt lavere produksjon fra Gullfaks og Statfjord.

Statoils målsetting om en gjennomsnittlig årlig vekst på fire prosent i olje- og gassproduksjonen fram til år 2004 står fast. Veksten vil komme fra nye felt som nå er under utvikling og som vil komme i produksjon i perioden.

Gjennomsnittlig oljepris – Brent Blend – var i andre kvartal i år 27,4 dollar per fat og det er en økning på 0,5 dollar fra andre kvartal i fjor. Gassprisen var i første halvår i år 53 prosent høyere enn i samme periode i fjor, målt i norske kroner.

Statoil oppnådde kostnadsbesparelser på 600 millioner kroner i årets første seks måneder sammenlignet med samme periode i 2000. Halvårsresultatet viser at konsernet er i rute med hensyn til å realisere den planlagte kostnadsreduksjonen på 1 milliard kroner for året 2001.

I juni ble Statoil notert på børsene i Oslo og i New York. 18,2 prosent av konsernet eies nå av institusjonelle og private investorer.

Forretningsområdene

Undersøkelse og produksjon på norsk sokkel har et resultat før finansielle poster på 12,0 milliarder kroner i annet kvartal i år mot 9,2 milliarder kroner i samme periode i fjor. Resultatet inkluderer en gevinst på 1,4 milliarder kroner fra salg av lisensandeler utenfor våre kjerneområder på norsk sokkel. Solgte oljemengder økte fra 627.700 fat per dag i andre kvartal 2000 til 635.100 fat i andre kvartal i år.

Solgte gassmengder gikk tilbake fra et nivå på 32,2 millioner kubikkmeter per dag i andre kvartal 2000 til 27,2 millioner kubikkmeter i år. Tilbakegangen skyldes lavere etterspørsel hos gasskundene på kontinentet.

Det er i andre kvartal sendt inn plan for utbygging og drift for feltene Sigyn og Mikkel. Statoils andel av investeringene er beregnet til 2,4 milliarder kroner.

Statoils internasjonale lete- og produksjonsvirksomhet hadde et resultat før finansielle poster i andre kvartal i år på 1.816 millioner kroner mot 415 millioner kroner i samme periode i fjor. Økningen skyldes primært en gevinst på 1,6 milliarder kroner før skatt knyttet til salget av Statoils andel i oljefeltet Kashagan i Kasakhstan.

Gjennomsnittlig oljeproduksjon gikk ned fra 63.300 fat per dag andre kvartal 2000 til 57.800 fat i samme periode i år. Det skyldes lavere produksjon fra feltene Lufeng i Kina, Siri i Danmark og Alba på britisk sokkel. Fram til år 2004 skal produksjonen av olje og gass fordobles utenfor Norge. De prosjektene som skal gi denne veksten følger tidsplanen.

Forretningsområdet Naturgass hadde et resultat på 2,2 milliarder kroner i andre kvartal i år mot 1,6 milliarder kroner i samme periode i fjor. Økningen skyldes i hovedsak økte gasspriser. Salget av gass gikk tilbake fordi mange av Statoils gasskunder bestilte minimumsvolumer innenfor det leveransespennet kontraktene åpner for.

Resultat før finansposter er på 1,2 milliarder kroner i andre kvartal for forretningsområdet Foredling og markedsføring. Det er 0,1 milliarder kroner lavere enn i samme periode i fjor. Det er gode resultater knyttet til shippingaktivitetene, til olje- og produkthandel samt til metanolvirksomheten, mens vår 50 prosent andel i petrokjemikonsernet Borealis og raffinerivirksomheten har svakere resultater enn i samme periode i fjor.

Utsiktene framover

Statoils resultater varierer med olje- og gassprisene. Prisene har bidratt til gode resultater i første halvår 2001, men det er usikkert om dette prisnivået kan opprettholdes blant annet fordi utviklingen i verdensøkonomien er usikker. Det kan påvirke etterspørselen etter olje og gass. Vi legger derfor stor vekt på å opprettholde kapitaldisiplin og å styrke effektiviteten slik at vi kan levere tilfredsstillende resultater også ved mindre gunstige markedsforhold.

Kontaktpersoner :
John Ove Lindøe, tlf. 51 99 68 81 (kontor) og 905 72089 (mobil)
Wenche Skorge, tlf. 51 99 79 17 (kontor) og 918 70741 (mobil)