Hever kontrakt med Dolphin

mai 23, 2002, 15:00 CEST

Statoil hever kontrakten med Dolphin om bruk av boreriggen Byford Dolphin.

"Årsaken til at vi hever kontrakten med Dolphin er at sikkerheten på riggen ikke er i overensstemmelse med kontraktens krav og at de nye tiltak etter den fatale ulykken 17. april, ikke har vært tilfredsstillende fulgt opp," sier Henrik Carlsen, konserndirektør for Undersøkelse og produksjon Norge.

Kontrakten heves med umiddelbar virkning, men aktivitetene på riggen skal avsluttes på en sikker måte. Statoils kontrakt med Dolphin skulle opprinnelig utgått 8. oktober i år.

Byford Dolphin var på oppdrag på det Esso-opererte Sigyn-feltet i Nordsjøen da en 44 år gammel mann omkom. Statoil utførte boretjenestene for Esso ettersom Sigyn skal knyttes til det Statoil-opererte Sleipner Øst-feltet.

Statoils granskningsrapport etter ulykken på Sigyn-feltet er ferdigstilt.

Den direkte årsaken til dødsfallet var at et nært 200 kg tungt rørstykke falt ned gjennom et hull fra boredekket omtrent 14 meter ned på en arbeidsplattform.

Den utløsende årsak til ulykken var blant annet at hullet i dekket ikke var godt nok sikret.

I rapporten blir det konkludert med at de bakenforliggende årsakene til ulykken var utilstrekkelig planlegging, forståelse for risiko og manglende oppfølging av prosedyrer. I tillegg var det mangelfull kommunikasjon på riggen i forbindelse med de arbeidsoperasjoner som pågikk.

Etter ulykken ble Statoil, Esso og Dolphin enige om iverksetting av en rekke umiddelbare tiltak for å kunne gjenoppta arbeidet på riggen. Før arbeidet på Byford Dolphin kunne fortsette var riggen nedstengt i sju dager.

"Sikkerhetsarbeid har høy prioritet i Statoil, men vår granskning viser at vi denne gangen ikke har klart å leve opp til våre egne mål. Ulykken vil få konsekvenser for oppfølgingen av våre aktiviteter på boreinnretninger," sier Carlsen.

Han understreker at Statoil nå har tatt en rekke grep internt. Borelederfunksjonen skal styrkes og oppfølgingen av boreinnstallasjonene skal bli bedre samordnet. Lederne skal også bruke mer tid og krefter på praktisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid ute på installasjonene.